Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej

Koncesja na Obrót Paliwami Ciekłymi (OPC)

Otrzymanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wymaga dużego wysiłku związanego z koniecznością dopełnienia wszelkich formalności przed Urzędem Regulacji Energetyki, a także znacznych nakładów finansowych. McCarthy & Taggart Group świadczy usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa oraz pomocy podczas procesu ubiegania się o koncesję.

Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty uzyskania koncesji OPC

Rodzaj kosztu Koszt*
  Wynagrodzenie McCarthy & Taggart Group
od 5.000 PLN
  Opłaty
633 PLN
SUMA: od 5.633 PLN
Rodzaj kosztu Koszt*
  Wynagrodzenie McCarthy & Taggart Group
od 5.000 PLN
  Opłaty
633 PLN
SUMA: od 5.633 PLN

*Podane wartości są cenami netto a dokładny koszt jest zawsze indywidualnie określany po analizie stanu faktycznego firmy

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem
+48 22 379 78 80 lub mailowo na adres office@mctgroup.eu

Koncesja OPC

Koncesja OPC jest szczególnym rodzajem koncesji, którą musi posiadać przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegająca na obrocie paliwami płynnymi.
Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Uzyskanie koncesji obwarowane jest koniecznością spełnienia szeregu przesłanek, które wymienia art. 33 ust. 1. Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie takiej koncesji musi w szczególności:

 1. mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. dysponować niezbędnymi środkami finansowymi, których wysokość zagwarantuje wykonywanie działalności w sposób prawidłowy bądź też potrafi udokumentować zdolność do ich pozyskania;
 3. dysponować odpowiednimi możliwościami technicznymi, które mogą zagwarantować wykonywanie działalności w sposób prawidłowy;
 4. posiadać zdolność do zapewnienia zatrudnienie osób spełniających wymóg właściwych kwalifikacji zawodowych;
 5. legitymować się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli wnioskodawca był zobowiązany do uzyskania takiej decyzji).

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą, podlegającą koncesjonowaniu,, która będzie polegać na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami przed otrzymaniem właściwiej koncesji na obrót paliwami płynnymi może złożyć uprzednio wniosek o wydanie promesy koncesji. Jej okres ważności nie może, jak wskazuje art. 43 ust.3 ustawy – Prawo energetyczne być krótszy niż 6 miesięcy. W tym czasie organ wydający koncesji nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że doszło do zmiany stanu faktycznego lub prawnego podanego we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne). Należy podkreślić, iż promesa koncesji nie daje żadnej formalnej podstawy do prowadzenia działalności w takim zakresie, jaki można wykonywać posiadając właściwą koncesję. Promesa koncesji może jednak stanowić dokument ułatwiający przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji. Może również ułatwić uzyskanie w przyszłości koncesji, na etapie wnioskowania o promesę koncesji bowiem przedsiębiorca musi zdobyć odpowiednie dokumenty, wymagane przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji OPC.

Wniosek o udzielenie koncesji OPC musi spełniać następujące wymogi formalne, wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Musi on w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji;
 2. określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;
 3. informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
 4. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, przy czym bezwzględnie konieczne jest wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Koncesja udzielana jest obecnie na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy;
 5. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkowało odmową udzielenia koncesji (promesy koncesji), na mocy art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo energetyczne, może uzależnić udzielenie koncesji od jeszcze jednego, niezwykle istotnego warunku, mianowicie od przedłożenia przez wnioskodawcę odpowiednich gwarancji, w szczególności zabezpieczenia majątkowego celem zaspokojenia roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objęte koncesją, w tym szkód w środowisku.

Wnioski o udzielenie koncesji (promesy koncesji) na obrót paliwami ciekłymi należy składać w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przy czym możliwe jest również złożenie go u właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.
Czas, w którym wniosek o udzielenie koncesji będzie rozpatrywany zależy przede wszystkim od wyczerpującego i spełniającego wszystkie wymogi formalne skompletowania wymaganych przez ustawę-Prawo energetyczne dokumentów.
W kwestii wymaganych dokumentów, jakie powinny być załączone do wniosku należy mieć na uwadze, iż powinny to być dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych wymogów natury formalno-prawnej i organizacyjnej
Do dokumentów tych należą dokumenty zaświadczające spełnienie wymaganych przepisami prawa wymogów, w szczególności:

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; powinno ono być uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych, których dane nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG);
 • odpis z rejestru przedsiębiorców –Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku, gdy brak informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach;
 • w przypadku spółek cywilnych – umowa spółki;
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy wydane przez Krajowy Rejestr Karny, które powinno dotyczyć: (w przypadku: – spółek kapitałowych – członków zarządu spółki, – spółek osobowych – wszystkich wspólników); a także aktualne zaświadczenie niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego), również wydane przez Krajowy Rejestr Karny;
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji;
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że w ciągu ostatnich 3 lat nie został wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.);
 • w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy (wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej);
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji/promesy koncesji.

Konieczne jest odnotowanie, iż w obecnym stanie prawnym możliwość zakupu gotowej koncesji na detaliczny obrót paliwami jest wykluczona.
Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

.