Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej

dr. Giovanni Ferretti

dr Giovanni Ferretti Legal Advisor

zadzwoń zadzwoń
+48 22 379 78 80
lub
napisz do nas
office@mctgroup.eu

Przekształcenia spółek

Przez przekształcenie spółki należy rozumieć zmianę formy spółki, a także na jej wewnętrzną strukturę spółki określoną przez dokumenty statutowe, opartą o organy spółki, charakter wspólników, odpowiedzialność wspólników i spółki za zobowiązania. Dosyć często używane jest pojęcie „przekształcenie” na określenie wszelkich zmian strukturalnych spółek. W takim przypadku termin ten traktuje się jako kategorię zbiorczą, która obejmuje także łączenie i podział.

Przyczynami przekształcenia może być zamiar zmiany rozmiarów prowadzonej działalności, rodzaju tej działalności czy też zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółki. Ważnym czynnikiem może okazać się zamiar zwiększenia bądź zmniejszenia bezpośredniego wpływu wspólników na funkcjonowanie spółki.

Zgodnie z prawem każda spółka handlowa może zostać przekształcona w inną spółkę handlową. Dodatkowo spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową. W sposób szczególny jest zaś uregulowane przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Do przekształcenia konieczne jest zgłoszenie do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Dla całego procesu istotne znaczenie ma określenie dnia przekształcenia. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z dniem wpisu tej ostatniej spółki (przekształconej) do rejestru.
Cały proces związany z przekształceniem wymaga dokładnej analizy uwzględniającej przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Ustawy o Podatku od Towarów i Usług, Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych oraz Ustawy o Rachunkowości. Przekazanie tych czynności w ręce specjalistów z McCarthy & Taggart Group sprawi że proces przekształcenia zostanie przeprowadzony w optymalnym terminie i uchroni Państwa przed poniesieniem zbędnych kosztów.

Z uwagi na złożoność procesu związanego z przekształceniem spółki jego koszt zawsze jest ustalany indywidualnie. Składa się na niego:

 • Wynagrodzenie McCarthy & Taggart Group za przeprowadzenie procesu przekształcenia;
 • Wynagrodzenie biegłego rewidenta;
 • Koszty opłat notarialnych;
 • Opłaty w KRS;
 • Koszty podatkowe.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem
+48 22 379 78 80 lub mailowo na adres office@mctgroup.eu

Rodzaje przekształceń:

Przekształcanie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową było utrudnione do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnej. Przekształcenie działalności w spółkę było możliwe tylko poprzez wniesienie majątku działalności do spółki aportem lub poprzez wykup majątku firmy przez spółkę. Obecnie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową jest łatwiejsze i daje więcej możliwości.

Przykłady:

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z oo
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę osobową

Przekształcenie działalności w spółkę osobową jest nazywane quasi-przekształceniem. Wynika to z faktu, że przekształcenie firmy w spółkę osobową może się odbyć poprzez likwidację działalności i wykorzystanie uzyskanych środków na utworzenie spółki osobowej, poprzez sprzedaż działalności spółce osobowej, albo wniesienie działalności aportem do spółki.

Przykłady:

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest możliwe zgodnie z postanowieniami działu III Kodeksu spółek handlowych. W przypadku każdego rodzaju przekształcenia procedura jest zróżnicowana i ma różne wymagania formalne.

Przykłady:

 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową;
 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo akcyjną;
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową;
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo akcyjną

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową można dokonać na podstawie działu III Kodeksu spółek handlowych. Przedsiębiorcy, którzy dokonują tego typu przekształcenia odnoszą korzyści w postaci optymalizacji obciążenia zobowiązaniami spółki. Co prawda mogą oni ponosić dodatkowe tego koszty, w postaci podwójnego opodatkowania (opodatkowanie zysku i opodatkowanie dywidendy). W związku z rozwojem jest to jednak doskonałe rozwiązanie w celu pozyskania kapitału od prywatnych inwestorów, innych firm, lub z rynku kapitałowego.

Przykłady:

 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Sprawę przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe reguluje rozdział 5, działu III Kodeksu spółek handlowych. Do tego typu przekształcenia konieczna jest zgoda wszystkich wspólników w spółce osobowej.

Przykłady:

 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki komandytowo akcyjnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytowo akcyjną

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Prawo spółek handlowych dopuszcza możliwość przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Do tego jest potrzebna zgoda wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego większością trzech czwartych głosów. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną wymaga m.in. sporządzenia planu przekształcenia spółki, powołania członków organów spółki przekształconej, oraz podpisania statutu, jak też zmiany w rejestrze spółki przekształcanej i usunięcia wpisu na temat spółki przekształconej.

Przykłady:

 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną
 • Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową jest możliwe w sposób dobrowolny, gdy mówimy o przekształceniu jej w spółkę jawną zgodnie z art. 26 Kodeksu spółek handlowych. Innym przykładem jest przekształcenie spółki cywilnej w partnerską. Czynność ta wymaga między innymi sporządzenia planu przekształcenia spółki, przyjęcia uchwały o przekształceniu, zawarcie umowy spółki przekształconej, oraz rejestracji nowej spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przykłady:

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytowo akcyjną
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową jest możliwe zgodnie z art. 571-574 Kodeksu spółek handlowych. Takie przekształcenie wymaga zgody wszystkich wspólników spółki cywilnej, przyjęcia uchwały o przekształceniu, oraz zarejestrowania nowej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przykłądy:

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Przebieg przekształceń

Podstawowe wymogi związane z przekształceniem spółki zostały wymienione w art. 556 k.s.h. Cały proces różni się w zależności od rodzaju przekształcenia jednak za każdym razem należy:

 1. Przygotować plan przekształcenia wraz załącznikami;
 2. Poddać plan przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta;
 3. Podjąć uchwałę o przekształceniu;
 4. Zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształcanej;
 5. Powołać członków organów spółki przekształconej;
 6. Wpisać spółkę przekształconą do rejestru i wykreślić z niego spółkę przekształconą.

Ten ostatni etap jest o tyle istotny, że dniem przekształcenia jest dzień, w którym spółka przekształcona jest wpisana do rejestru. Z tym dniem spółka przekształcana jest wykreślana z rejestru. Proces przekształcania spółki może zostać podzielony na trzy fazy, a mianowicie: fazę czynności przygotowawczych, fazę właścicielską, w której podejmowana jest decyzja o przekształceniu lub jego niedokonywaniu, oraz fazę sądową.

W fazie przygotowawczej podstawowe znaczenie ma przygotowanie planu przekształcenia. Przed przystąpieniem jednak do jego sporządzenia wskazane byłoby przeanalizowanie gospodarczego sensu dokonania przekształcenia, aby unikać zbędnego uruchamiania czasochłonnej procedury i ponoszenia zbędnych kosztów. Spółka powinna zatem sporządzić due diligence, czyli zespół raportów, które pozwolą na podjęcie decyzji o wszczęciu czynności, które mają doprowadzić do przekształcenia spółki. Będzie to uprzednia (przedtransakcyjna) due diligence.

Jeśli w konkretnym przypadku przekształcenie spółki jest optymalnym rozwiązaniem, zarząd albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki powinni przystąpić do przygotowania planu przekształcenia. Plan ten powinien zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a jeśli spółka przekształcana jest spółką jednoosobową, plan przekształcenia powinien zostać przygotowany w formie aktu notarialnego. Plan przekształcenia powinien zawierać przynajmniej dwa elementy wskazane w art. 558 § 1 k.s.h., a mianowicie ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia (art. 558 § 2 k.s.h.).

Plan przekształcenia powinien zostać poddany badaniu biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności. Przez poprawność należy rozumieć spełnienie przez plan wymogów formalnych i merytorycznych, przez rzetelność zaś – zgodność danych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy według miejsca siedziby spółki. Sąd może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć dwóch, a nawet większą liczbę biegłych. Biegły rewident powinien sporządzić opinię w terminie wyznaczonym przez sąd i nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia biegłego. Opinia powinna zostać złożona do sądu rejestrowego oraz przedłożona spółce. Biegły rewident ponosi odpowiedzialność wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej uchwałę w sprawie przekształcenia podejmują wspólnicy, w spółkach kapitałowych zaś zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała powinna zostać zaprotokołowana przez notariusza. Uchwała powinna zawierać elementy wymienione w art. 563 k.s.h
Z art. 553 § 3 k.s.h. wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej, przy czym przepis ten dotyczy tylko wspólników uczestniczących w przekształceniu, czyli tych, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Wpisanie spółki przekształconej do rejestru stanowi uwieńczenie procedury przekształcania spółki. Wpis ma charakter konstytutywny, a więc spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z momentem, gdy zostanie dokonany wpis, przy czym ponownie należy podkreślić, że jest to nadal ten sam podmiot. W praktyce jednak, z uwagi na fakt, że wpis i wykreślenie nie są dokonywane jednocześnie może zdarzyć się, że przez kilka dni będą „funkcjonowały” dwa podmioty – wpisana spółka przekształcona i jeszcze niewykreślona spółka przekształcana. W świetle przepisu art. 552 k.s.h. tego typu postępowanie wydaje się nieprawidłowe, ponieważ „jednoczesność” wpisu i wykreślenia nie może oznaczać, że obie czynności dzieli jakiś odstęp czasu.

Spółka przekształcona jest traktowana jak nowy podmiot. Składając wniosek o wpisanie przekształcenia do rejestru wspólnicy przedkładają te same dokumenty, jak w przypadku rejestracji nowego podmiotu. Dla spółki przekształconej zakładane są nowe akta, natomiast w rubryce szóstej działu pierwszego rejestru przedsiębiorców KRS wpisuje się wzmiankę o przekształceniu jako sposobie powstania. Ponadto zamieszcza się dane spółki przekształcanej. Stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach spółka przekształcona jest wpisywana pod nowym numerem KRS. W aktach rejestrowych spółki przekształcanej w dziale szóstym w rubryce trzeciej ujawniane są informacje o jej przekształceniu. Wykreślenie spółki przekształcanej dokonywane jest dopiero w oparciu o postanowienie o wpisaniu spółki przekształconej.

Wpis do KRS dokonywany jest na podstawie postanowienia, co wynika z art. 6945 § 1 KPC. Wpis nie ma charakteru tylko czynności technicznej. Wynika to stąd, że wywołuje on określone skutki i jako taki ma charakter czynności samoistnej. Samo postanowienie o dokonaniu wpisu nie wywołuje tego typu skutków. Wprowadzenie danych do rejestru stanowi uskutecznienie wpisu w granicach wynikających z postanowienia.