Co się zmieni dzięki Konstytucji Biznesu?

czwartek, 5 Kwiecień 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

22 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu, która z założenia ma stanowić kompleksową reformę prawa gospodarczego. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw:

– Prawo przedsiębiorców, które zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,

– Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

– Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

– Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Relacja na linii przedsiębiorca – administracja

Ustawa wprowadza katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz katalog obowiązków organów władzy publicznej, które mają stanowić wytyczne dla organów stosujących prawo oraz mają zapobiegać zbyt głębokiej ingerencji organów administracji w wolność działalności gospodarczej.

Ustawa ma zmienić relację na linii przedsiębiorca – administracja na bardziej przyjazną i partnerską poprzez:

– wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy,

– wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji przepisów, co oznacza że niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców czy

– zaakcentowanie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Działalność nierejestrowa

Bardzo ważną dla przedsiębiorców zmianą jest wprowadzenie możliwości nierejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG, jeżeli osoba fizyczna wykonuje ją na mniejszą skalę tj. jeżeli przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

„Ulga na start”

Wprowadzono tzw. „ulgę na start”, dzięki której przedsiębiorcy, którzy dopiero zarejestrowali działalność w CEIDG zostają zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo po tym okresie przedsiębiorca będzie miał prawo do tzw. „małego ZUS-u”, czyli niższych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące.

Zmiany w CEIDG

Przedsiębiorca będzie miał możliwość udostępnienia w CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach czy prokurze.

Ponadto zniesiono ograniczenie czasowe dla zawieszenia działalności gospodarczej wynoszące do tej pory 24 miesiące – po zmianach działalność będzie można zawiesić na czas nieoznaczony. Jeżeli jednak przedsiębiorca określi we wniosku o zawieszenie działalności termin zawieszenia, wykonywanie działalności zostanie automatycznie wznowione po upływie okresu zawieszenia, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Nowość stanowi ponadto ustanowienie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy – PIP. W PIP-ie, jak sama nazwa wskazuje, będzie można uzyskać informacje, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, informacje o najważniejszych zmianach w prawie oraz o zbliżających się terminach urzędowych (powiadomienie przez urząd poprzez SMS czy e-mail!), ale nie tylko. PIP ma umożliwić przedsiębiorcom również uiszczanie wymaganych opłat czy uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków czy składek ZUS.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Kolejną nowością jest powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zadaniem będzie ochrona praw przedsiębiorców. Zadanie to Rzecznik będzie wykonywał m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji, współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi czy zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpłynąć pozytywnie na interesy przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie także stał na straży wdrażania przepisów Konstytucji Biznesu.

Koniec z numerem REGON

Zniesiono obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. Przedsiębiorca będzie posługiwał się w kontaktach z organami administracji wyłącznie numerem NIP.

Likwidacja zgód i licencji

Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

Wydawanie prostych objaśnień przepisów

Nowym zadaniem organów administracji publicznej będzie wydawanie „objaśnień prawnych” (z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców), za pomocą których prostym językiem (przynajmniej z założenia) wyjaśniane będą przepisy dotyczące działalności gospodarczej i przedstawiane będzie praktyczne ich stosowanie.

„Utrwalona praktyka interpretacyjna”

Przedsiębiorca w razie postępowania zgodnie z dotychczasową praktyką organów administracji w zakresie stosowania danych przepisów, ma zapewniona ochronę przed negatywnymi konsekwencjami (w razie zmiany stanowiska organów).

Większość zmian wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.