Czy nastąpi zmiana limitu płatności gotówkowych?

środa, 6 Wrzesień 2023 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Księgowość

Obecnie przedsiębiorcy mogą regulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie gotówkowej do kwoty 15 000 złotych brutto. Czy ta kwota ulegnie zmianie od 1 stycznia 2024 roku? Czy zostanie wprowadzony limit na linii przedsiębiorca-konsument?

Rozliczenia na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca

Obecnie, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład), w art. 22 pkt 1, w ww. ustawie – Prawo przedsiębiorców wprowadziła zmiany, postanawiając, że w art. 19 pkt 2 wyrazy „15 000 zł” zastępuje się wyrazami „8 000 zł”. Konsekwencją miało być zmniejszenie limitu obrotu gotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8 000 zł od 1 stycznia 2024 r.

Następnie jednak ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchyliła ww. art. 22 pkt 1, zanim ten jeszcze wszedł w życie. W konsekwencji zmniejszenie limitu obrotu gotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami nie nastąpi. Na ten moment pozostaje limit 15 000 zł.

Rozliczenia na linii przedsiębiorca-konsument

Obecnie nie ma limitu transakcji gotówkowych na linii przedsiębiorca-konsument. Oznacza to, że nie ma przepisu, który by obligował konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Jednak Polski Ład, art. 18, wprowadził zmiany w tej materii, postanawiając, że w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dodaje się art. 7b, zgodnie z którym konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Przepis miał wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Następnie jednak ww. ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchyliła ww. art. 18, zanim ten jeszcze wszedł w życie. W konsekwencji nie zostanie wprowadzony limit transakcji gotówkowych na linii przedsiębiorca-konsument.

Od 1 stycznia 2024 roku bez zmian pozostanie limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami i będzie wynosił 15 000 złotych. Nie zmieni się także nic w zakresie rozliczeń na linii przedsiębiorca-konsument. Nie zostanie wprowadzony limit płatności gotówkowych, powyżej którego konsument byłby obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.