Czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest niezbędne?

środa, 19 Sierpień 2020 w kategorii Księgowość

Nierzadko zdarza się tak, że przedsiębiorca zmuszony jest do wystawienia faktury korygującej z uwagi na stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku na fakturze pierwotnej. Czy wystawienie faktury korygującej każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia odbioru od drugiej strony transakcji? Nie, wymóg uzyskania odbioru faktury korygującej przez kontrahenta dotyczy określonego rodzaju faktur.

Możliwość wystawienia faktury korygującej przewiduje art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Przepisy stanowią, że faktura korygująca powinna zawierać wyrazy „faktura korygująca” albo wyraz „korekta”. Wśród faktur korygujących możemy wymienić te, które wpływają na zmianę podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub kwoty podatku należnego. Faktury te mogą wpływać na powyższe dwojako: mogą podwyższać podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego albo mogą je obniżać. Rozróżnienie to ma zasadnicze znaczenie w zakresie konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Kiedy niezbędne jest uzyskanie od drugiej strony transakcji potwierdzenia odbioru korekty?

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w wypadku gdy podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, o wartość zwróconych towarów i opakowań czy o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, a także w wypadku obniżenia podstawy opodatkowania z uwagi na  stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku na fakturze, obniżenia można dokonać pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Potwierdzenie należy uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z powyższego wynika, że obowiązek uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę należy do sprzedawcy oraz dotyczy tych faktur korygujących, które obniżają podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że obowiązku tego sprzedawcy nie mają w sytuacji, gdy wystawiają fakturę korygującą, która zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stosunku do faktury pierwotnej.

 Wyjątek!

Warunku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się m.in. w wypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych,

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. 

Prawo sprzedawcy a obowiązek nabywcy

Należy zaznaczyć, że prawo sprzedawcy do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w wypadku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej skorelowane jest z obowiązkiem obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę. Kwotę podatku naliczonego zmniejsza się w rozliczeniu za ten okres, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą od sprzedawcy, jeżeli nabywca wcześniej odliczył VAT z faktury pierwotnej.

Jak powinno wyglądać potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Przepisy tego nie precyzują. Ważne jest, by uzyskane potwierdzenie pozwalało bez żadnych wątpliwości na stwierdzenie, że nabywca tę fakturę korygującą otrzymał. Potwierdzenie może zostać uzyskane np. poprzez podpis nabywcy na fakturze korygującej, potwierdzenie odbioru listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, odrębne oświadczenie nabywcy o otrzymaniu korekty.

Wydaje się jednak, że większość przedsiębiorców wysyła faktury korygujące za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do nabywcy ze skanem faktury korygującej jako załącznikiem. Czy posiadanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail z załączoną fakturą można uznać za wystarczający dowód na doręczenie faktury nabywcy? Obecnie organy podatkowe zaczęły uznawać, że sposób doręczenia faktury drogą elektroniczną poprzez otrzymanie wygenerowanej przez system (serwer pocztowy) informacji zwrotnej, że wiadomość e-mail z informacją o wystawieniu faktury korygującej wraz z załączonym skanem tej faktury dotarła na skrzynkę odbiorczą kontrahenta posiada walor wiarygodnego potwierdzenia, pozwalającego na przyjęcie, że faktura dotarła do kontrahenta.

Posiadanie dowodu na otrzymanie przez nabywcę faktury korygującej w wypadku zmniejszenia nią podstawy opodatkowania pozwala sprzedawcy na obniżenie podatku należnego. Oznacza to dla nabywcy automatycznie obowiązek obniżenia podatku naliczonego. Co do zasady, za wystarczające uznaje się posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia wysłania do nabywcy e-maila ze skanem faktury korygującej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.