Czy przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru VAT?

środa, 13 Wrzesień 2017 w kategorii Podatki

Z jakiego powodu urząd skarbowy może wykreślić podatnika z VAT? Jak się przed tym uchronić? Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca jest nadal czynnym podatnikiem VAT? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

O tym, że po nowelizacji ustawy o VAT urzędy skarbowe mają znacznie więcej możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT, sygnalizowaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Jakie są przyczyny wykreślenia podatnika z VAT?

Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla podatnika z VAT w sytuacji, gdy:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (art. 96 ust. 9 ustawy o VAT).

Ponadto podatnik może zostać wykreślony z VAT w przypadku, gdy:

1) podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie jednak wykonywał czynności opodatkowane (np. odpłatna dostawa towarów i usług, eksport oraz import towarów) i poinformuje o tym fakcie urząd skarbowy przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania tych czynności w okresie zawieszenia, naczelnik urzędu nie wykreśli podatnika z rejestru lub przywróci jego zarejestrowanie jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

2) podatnik nie złożył deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, będąc do tego obowiązanym;

Naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśli przedsiębiorcy z rejestru, jeżeli w wyniku wezwania przez urząd skarbowy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

3) podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia;

W tym miejscu wyjątek stanowi sytuacja, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik złoży co do tego stosowne wyjaśnienia w urzędzie, wykreślenie nie będzie miało miejsca.

4) podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane;

Przy czym wykreślenie nie będzie miało miejsca, jeśli wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

5) prowadząc działalność gospodarczą, podatnik wiedział lub przypuszczał, mając uzasadnione podstawy do tego, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Ponadto, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku, gdy podatnik zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i nie zgłosi tego zaprzestania w urzędzie, naczelnik urzędu skarbowego również wykreśla podatnika jako podatnika VAT.

Wykreślenie podatnika z VAT jest czynnością materialno-techniczną – urząd nie wydaje w tym zakresie decyzji administracyjnej. To z kolei oznacza, że nie ma obowiązku zawiadamiania podatnika o wykreśleniu go z VAT. W jaki sposób zatem sprawdzić, czy zostało się wykreślonym z VAT?

Jak sprawdzić, czy jestem czynnym podatnikiem VAT?

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę, dzięki której przedsiębiorca może sprawdzić, czy on lub jego kontrahent jest nadal czynnym podatnikiem VAT. Wystarczy na stronie znajdującej się pod tym linkiem, wejść w zakładkę „Sprawdź podmiot w VAT”, a następnie wpisać w stosowne pole identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy, którego status podatnika VAT chcemy sprawdzić.

Otrzymamy jeden z następujących komunikatów:

– Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,

– Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Dlaczego ustalenie statusu podatnika VAT jest aż tak ważne? Jeżeli podatnik został wykreślony z VAT, nie będzie mógł odliczać podatku VAT od faktur zakupowych (z tytułu zakupionych towarów), a jego kontrahent nie będzie mógł odliczyć podatku w deklaracji VAT z tytułu nabycia towaru/usługi. O tym, kiedy warto być podatnikiem VAT pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Co zrobić, by nie zostać wykreślonym z VAT?

Jeżeli urząd skarbowy zna nasze dane kontaktowe np. numer telefonu, istnieje duża szansa, że przed podjęciem pewnych kroków, spróbuje się z nami skontaktować. Należy również pilnować, by urząd skarbowy posiadał nasz aktualny adres do korespondencji.

Trzeba również oczywiście pamiętać o terminowym składaniu deklaracji VAT oraz o uczciwym wykazywaniu w nich sprzedaży lub nabycia towarów lub usług.

 

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.