Czy przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrową płaci podatki?

środa, 17 Październik 2018 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowej to brak konieczności rejestracji działalności w CEIDG, a co za tym idzie brak konieczności odprowadzania składek ZUS. Nie oznacza to jednak braku obowiązku wywiązywania się przez przedsiębiorcę nierejestrowego z ciążących na nim obowiązków podatkowych.

Więcej na temat czym jest działalność nierejestrowa, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Przedsiębiorca nierejestrowy podatnikiem podatku dochodowego

Przedsiębiorca nierejestrowy ma obowiązek odprowadzania podatku od uzyskiwanych przychodów.

To, że przedsiębiorca nie rejestruje działalności, nie oznacza że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania. Przychody z działalności nierejestrowej  kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł a przedsiębiorca nierejestrowy ma obowiązek odprowadzenia od nich podatku dochodowego. Mogą one jednak zostać pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Przedsiębiorca nierejestrowy podatnikiem podatku VAT?

Jak się okazuje, działalność nierejestrowa jest uznawana za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym na przedsiębiorcy mogą ciążyć pewne obowiązki wynikające z ustawy o VAT.

Czy przedsiębiorca nierejestrowy ma obowiązek odprowadzania podatku VAT? Wydaje się, że w większości przypadków przedsiębiorca nierejestrowy będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj. ze względu na wielkość obrotów (do 200.000 złotych rocznie przedsiębiorca nie musi rejestrować się do VAT; biorąc pod uwagę, że przychód przedsiębiorcy nierejestrowanego nie może być wyższy niż 1.500 złotych miesięcznie, przedsiębiorca nie przekroczy wskazanego limitu), a więc nie będzie zobligowany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Powyższe nie dotyczy jednak tych działalności, które z przywileju nierejestrowania się do VAT skorzystać nie mogą. Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zawiera katalog takich czynności. Przedsiębiorcy nierejestrowi prowadzący taką działalność mają obowiązek zarejestrowania się do VAT i odprowadzania należnego podatku.

Przedsiębiorca nierejestrowy ma również obowiązek prowadzenia dziennej, uproszczonej ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 109 ustawy o VAT.

Czy przedsiębiorca nierejestrowy musi posiadać kasę fiskalną?

Innym obowiązkiem wynikającym z ustawy o VAT, który może ciążyć na przedsiębiorcy nierejestrowym jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych). Warto zwrócić uwagę na to, że powyższy obowiązek istnieje bez względu na zarejestrowanie (lub nie) podmiotu do VAT.

Jednak od obowiązku posiadania kasy fiskalnej również istnieją wyjątki.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę nierejestrowanego

Pierwszym przypadkiem zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest niski limit obrotów. Mianowicie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca nierejestrowy nie może przekroczyć w żadnym z miesięcy prowadzenia działalności przychodu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie ulega wątpliwości że przedsiębiorca nierejestrowy zmieści się w tym limicie. Podobnie jednak jak w przypadku podatku VAT, istnieją rodzaje działalności, które mają obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od pierwszej transakcji dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub rolnika ryczałtowego), bez względu na limit obrotów.

§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienia katalog czynności, w stosunku do których zwolnienie nie znajdzie zastosowania niezależnie od wysokości obrotu. Przedsiębiorcy nierejestrowi prowadzący taką działalność mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej od pierwszej dokonanej czynności.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a NIP

Przedsiębiorca nierejestrowy, który zobligowany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, ma obowiązek tę zarejestrować kasę w urzędzie skarbowym. Co ciekawe, aby to zrobić, musi posiadać NIP.

W celu uzyskania numeru NIP przedsiębiorca nierejestrowy powinien wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru NIP na druku NIP-7.

Ważne!

W sytuacji gdy przedsiębiorca nierejestrowy przekroczy limit obrotów i będzie zobligowany do zarejestrowania swojej działalności gospodarczej, we wniosku CEIDG wskaże, że posiada już numer NIP i poda nadany wcześniej numer. Numeru NIP nie nadaje się dwa razy.

Dopiero po uzyskaniu numeru NIP przedsiębiorca nierejestrowy może zarejestrować kasę fiskalną i rozpocząć sprzedaż na rzecz konsumentów (rolników ryczałtowych).

Jak wynika z powyższego, prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, pomimo braku konieczności zarejestrowania jej w CEIDG nie oznacza, że na przedsiębiorcy nie ciążą żadne obowiązki przewidziane przepisami podatkowymi. Na przedsiębiorcy nierejestrowym ciąży obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz może ciążyć obowiązek odprowadzania podatku VAT (jeżeli nie spełnia warunków skorzystania ze zwolnienia), czy ewidencjonowania sprzedaży na rzecz konsumentów za pomocą kasy fiskalnej.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.