Czy wsparcie finansowe udzielone w ramach tarczy antykryzysowej podlega opodatkowaniu?

środa, 15 Lipiec 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Czy pomoc otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej stanowi przychód przedsiębiorcy ? Czy wydatki finansowane z tej pomocy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? W niniejszym artykule odpowiadamy na powyższe pytania, odnosząc się do konkretnych form wsparcia.

W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy dostali możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego. Jednak równie istotna stała się odpowiedź na pytanie, czy otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej i finansowej środki podlegają opodatkowaniu.

1. Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy

Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy nie stanowi przychodu zarówno w momencie jej udzielenia, jak i jej umorzenia. Stanowi o tym wprost art. 15zzd ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa o COVID-19”): „przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”. Z kolei ust. 7 stanowi, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Należy zaznaczyć, że jest to wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą umorzenie zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, jest przychodem w świetle przepisów o podatku dochodowym.

Powyższe nie wpływa na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych ze środków pochodzących z ww. pożyczki, jeżeli spełniają one ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.

2. Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Finansowanie z PFR określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa PFR jest traktowana jak pożyczka. Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki, a wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. W momencie zwrotu subwencji podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego finansowania.

Ale uwaga!

W wypadku umorzenia subwencji – umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, a zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Jednocześnie jednak Ministerstwo Finansów podkreśla, że możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Powyższe nie wpływa na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z ww. subwencji.

3. Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe także nie stanowi przychodu. Zgodnie z art. 52m pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq Ustawy o COVID-19.

4. Składki ZUS

Zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek ZUS nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, ale także nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS, od opłacenia których przedsiębiorca został zwolniony (w związku z tym składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek, a składki na ubezpieczenia społeczne nie podlegają odliczeniu od dochodu). Kosztem podatkowym mogą być wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, które przedsiębiorca poniósł.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało w dniu 15 czerwca 2020 r. przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – Jana Sarnowskiego w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podatku od środków pomocowych dla przedsiębiorców, otrzymanych w związku z pandemią COVID-19.

Żadna z form pomocy wymienionych powyżej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT i ustawy o CIT. Na ten moment jednak, subwencja finansowa z PFR w chwili jej umorzenia stanowić będzie dla przedsiębiorcy przychód i podlegać będzie opodatkowaniu, choć niewykluczone, że coś się w tej kwestii zmieni. Ustalenie powyższych kwestii jest niezwykle istotnez punktu widzenia prowadzenia działalności i poprawności rozliczeń z urzędem skarbowym.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.