Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności spółki?

środa, 10 Lipiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. ma obowiązek sporządzić zarząd spółki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Czy istnieją przesłanki zwalniające zarząd spółki z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności?

Nastał okres zatwierdzania sprawozdań finansowych i zgłaszania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Obok sprawozdania finansowego oraz uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, a także uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, spółka z o.o. ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki.

Z uwagi na brzmienie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku m.in. spółek kapitałowych kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki, panuje przekonanie (często także wśród księgowych), że nie ma możliwości, aby spółki z o.o. zwolniły się z tego obowiązku. Nic bardziej mylnego. Ustawa o rachunkowości wprowadza wyjątki od tej zasady.

Jakie warunki powinna spełnić spółka z o.o., aby nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Jednostka mikro lub mała

Przywilej niesporządzania sprawozdania z działalności ma spółka z o.o., która ma statut jednostki mikro lub jednostki małej. Status jednostki mikro może mieć spółka z o.o., która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Z kolei status jednostki małej może uzyskać spółka z o.o., która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Informacje dotyczące nabycia udziałów własnych

Jednostka mikro lub mała może nie sporządzać sprawozdania z działalności jednostki, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, które to informacje określone są w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (w przypadku jednostki mikro) lub w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości (w przypadku jednostek małych).

Jednostki mikro, które nie sporządzają informacji dodatkowej, informacje dotyczące nabycia udziałów własnych przedstawiają w informacjach uzupełniających do bilansu, określonych w załączniku nr 4 do ustawy.

Decyzja zgromadzenia wspólników

Przed skorzystaniem z uprawnienia do niesporządzania sprawozdania z działalności jednostki, zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o zakresie stosowania uproszczeń w ramach przyjętych (przez zarząd spółki) zasad polityki rachunkowości.

Brak sprawozdania z działalności jednostki a przepisy Kodeksu spółek handlowych

Art. 231 par. 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, w protokole ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinna pojawić się wzmianka o tym, że zgromadzenie wspólników spółki  z o.o. nie zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności spółki z uwagi na jego niesporządzenie na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości.

Jak wynika z powyższego, możliwe jest niesporządzanie sprawozdania z działalności spółki przez zarząd spółki z o.o. Z tego uprzywilejowania może skorzystać jednostka mikro lub mała, która w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego lub w informacjach uzupełniających do bilansu wskaże informacje dotyczące nabycia udziałów własnych. Stosowanie uproszczeń poprzedza sporządzenie polityki rachunkowości i stosowna decyzja zgromadzenia wspólników zatwierdzająca zakres uproszczeń.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.