Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

czwartek, 23 Maj 2019 w kategorii Inne, Księgowość

Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowy system oszczędzania na emeryturę? Czy powstanie programu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy? Sprawdź, czy masz obowiązek wdrożenia programu.

Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych uregulowano powstanie powszechnego programu oszczędnościowego o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe. Program jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (z pewnymi wyjątkami, o czym poniżej). Kolejność wdrażania programu w firmach zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc od liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek wdrożenia programu już od 1 lipca 2019 r. Pozostałe przedsiębiorstwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

– zatrudniające od 50 do 249 pracowników – od 1 stycznia 2020 r.;

– od 20 do 49 pracowników – od 1 lipca 2020 r.;

– poniżej 20 pracowników – od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy w zakresie PPK

Wdrożenie programu w firmie będzie wiązało się przede wszystkim z:

– obowiązkiem pracodawcy wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK (instytucja finansowa, która będzie prowadziła PPK dla danego pracodawcy). Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej pracodawca jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK;

– obowiązkiem pracodawcy zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych (nie będzie konieczności zawierania umowy z każdym pracownikiem). Umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zacznie obowiązywać danego pracodawcę. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę̨ o zarządzanie PPK;

– dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do PPK;

– terminowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej.

Uwaga wyjątki!

PPK nie będą musieli wprowadzać pracodawcy, którzy:

– zatrudniają mniej niż 10 pracowników i wszyscy pracownicy zadeklarują rezygnację z uczestniczenia w programie;

– zawarli umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK, a następnie utworzyli Pracowniczy Program Emerytalny na warunkach wskazanych w ustawie.

Kto wpłaca składki?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system dobrowolnego (dla pracownika) długotrwałego oszczędzania na emeryturę, w ramach którego oszczędności gromadzi nie tylko pracownik, ale i pracodawca, a nawet budżet państwa.

Zgodnie z założeniami programu pracownik i pracodawca będą wpłacali na specjalne konto pracownika dwa rodzaje składek – składkę podstawową, która będzie obligatoryjna oraz składkę dodatkową, która będzie dobrowolna.

2% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe gromadzone będzie automatycznie na specjalnym koncie pracownika w PPK.

Uwaga wyjątek!

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik będzie miał także możliwość (opcjonalnie) przelewania na swoje konto w PPK dodatkowo do 2% otrzymywanego wynagrodzenia.

Z kolei kwota stanowiąca 1,5% wynagrodzenia pracownika (obliczonego w opisany powyżej sposób) będzie obligatoryjnie przelewana na konto pracownika w PPK przez pracodawcę. Ponadto pracodawca będzie mógł przekazywać na konto pracownika dodatkową kwotę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika. Kwoty te nie mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika.

Mając powyższe na uwadze, na konto pracownika trafiać będzie kwota stanowiąca od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia.

Ponadto rząd przewidział specjalne dopłaty finansowane z Funduszu Pracy dla tych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w PPK.

Kogo obejmie PPK?

Do programu automatycznie zapisani będą pracownicy w wieku od 18 do 54 lat (dotyczy pracowników, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe i którzy posiadają w danej firmie staż dłuższy niż 3 miesiące). Pracownicy pomiędzy 55. a 69. rokiem życia będą mogli zapisać się do programu, składając stosowne oświadczenie. Pracownicy zapisani do programu automatycznie będą mogli się z niego w każdej chwili wypisać. Automatyczne członkostwo odnawiać się będzie jednak co 4 lata. W przypadku braku chęci uczestnictwa w programie pracownik będzie więc musiał ponawiać swoją rezygnację.

Zgromadzone środki własnością pracowników?

Co istotne ustawa stanowi, że zgromadzone środki stanowią wyłączną własność uczestników programu. Pomimo tego jednak pracownik nie może tymi środkami dobrowolnie rozporządzać. Poza pewnymi wyjątkami pracownik będzie mógł otrzymać wypłatę dopiero po ukończeniu 60 roku życia – bezkosztowo w przypadku, gdy pierwsza wypłata stanowić będzie kwotę wynoszącą 25% zgromadzonych środków a pozostałe środki zostaną wypłacone w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Jeżeli po 60. roku życia pracownik zdecyduje się na wypłatę zgromadzonych środków, to kolejne wpłaty przestaną wpływać na jego konto.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania, w ramach którego składki uiszcza pracownik i pracodawca, niekiedy ze wsparciem Skarbu Państwa. Uczestnictwo w programie jest dla większości pracodawców obowiązkowe, z kolei dla pracowników dobrowolne. Wedle pomysłodawców projektu, stworzenie powszechnego systemu oszczędzania ma pomóc pracownikom w samodzielnym gromadzeniu środków na emeryturę. Pracownik ma szansę gromadzić na swoim koncie kwotę w wysokości od 3,5 do 8% wynagrodzenia miesięcznie.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1inne

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.