Elektroniczny KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.?

środa, 21 Kwiecień 2021 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Spółka akcyjna

Wejście w życie przepisów wprowadzających do Kodeksu spółek handlowych prostą spółkę akcyjną zostało ponownie przesunięte, tym razem na 1 lipca 2021 r. Także elektroniczny KRS nie pojawi się od 1 marca 2021 r.

Prosta spółka akcyjna

Pierwotnie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidywała, że prosta spółka akcyjna zostanie wprowadzona do polskiego porządku prawnego jako kolejna spółka kapitałowa 1 stycznia 2021 roku. Termin ten został jednak przesunięty na 1 marca 2021 r., a następnie, z uwagi na przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, na 1 lipca 2021 r.

Tytułem przypomnienia – prosta spółka akcyjna to nowy typ spółki handlowej, która powstała z myślą o startupach – z uwagi na minimum formalności przy zakładaniu spółki, możliwość szybkiego pozyskania kapitału spółki oraz uproszczonego procesu likwidacji spółki (przynajmniej z założenia).

Główne cechy PSA są następujące:

1. Do powstania PSA wymagane jest zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy), ustanowienie organów spółki, pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 zł, wpis do rejestru.

2. Akcjonariusze mają znaczną swobodę w zakresie kształtowania treści umowy spółki.

3. W prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione na pokrycie akcji wkłady pieniężne oraz niepieniężne. Jego minimalna wysokość wynosi 1 złoty. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług (lecz taki wkład niepieniężny nie będzie przeznaczany na kapitał akcyjny i nie będzie miał wpływu na jego wysokość).

4. Akcje, na pokrycie których wnosi się wkłady pieniężne i niepieniężne, nie stanowią części kapitału akcyjnego, nie posiadają wartości nominalnej, lecz odzwierciedlają prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Akcje mogą być obejmowane przez założycieli, ale także inwestorów oraz osoby świadczące usługi na rzecz spółki.

5. W PSA możliwy jest wybór pomiędzy modelem monistycznym a modelem dualistycznym w zakresie organów reprezentujących PSA. W modelu dualistycznym spółkę reprezentuje zarząd oraz może istnieć fakultatywna rada nadzorcza. W modelu monistycznym powoływana jest jedynie Rada Dyrektorów, która skupia kompetencje zarządu oraz rady nadzorczej.

6. Głównym organem PSA jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. WZA prostej spółki akcyjnej nie muszą być protokołowane w formie aktu notarialnego (poza uchwałami w przedmiocie zmiany umowy spółki).

7. Procedura likwidacyjna PSA jest uproszczona.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, czym jest prosta spółka akcyjna.

Elektroniczny KRS

Pierwotnie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS przewidywała, że nowa platforma eKRS i elektroniczne postępowanie rejestrowe pojawi się 1 marca 2020 roku. Termin ten jednak został przesunięty na 1 marca 2021 roku, a następnie na 1 lipca 2021 roku – ze względu na opóźnienie prac informatycznych spowodowane epidemią COVID-19.

Główne założenia elektronicznego KRS-u:

1. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2. Wnioski do KRS i dokumenty do niego załączone podpisuje się za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika.

3. Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku jedynie numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. Oznacza to, że nie ma konieczności składania oryginału bądź uwierzytelnionej kopii takiego dokumentu do akt rejestrowych.

4. Wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem odbywa się w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające do obrotu prawnego prostą spółkę akcyjną, a także przepisy dotyczące elektronizacji postępowań przez Krajowym Rejestrem Sądowym.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.