Estoński CIT – na czym polega i kto będzie mógł skorzystać?

środa, 12 Sierpień 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjmie w III kwartale 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami, estoński CIT ma być nowoczesnym sposobem opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Czym jest estoński CIT?

„Estoński CIT”, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, jest systemem wzorowanym na rozwiązaniu estońskim. To model rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, który ma na celu akumulację kapitału w spółce. Model ten polega na tym, że przedsiębiorcy płacą podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku (na wypłatę dywidendy) czy przeznaczenia go na cele inne niż biznesowe, zamiast w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach na podatek dochodowy, czy w ramach rocznych rozliczeń z urzędem skarbowym. Podstawą opodatkowania nie jest dochód rozumiany jako różnica między przychodami i kosztami uzyskania przychodu a wynik wynikający z prawa bilansowego – opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale przeznaczony do wypłaty wspólnikom (akcjonariuszom) lub na pokrycie strat, ale także odpowiadający wysokości ukrytych zysków czy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Celem rozwiązania jest to, aby firmy nie płaciły podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie i jest przeznaczany na dalszy rozwój, na cele inwestycyjne. Co istotne, za cel inwestycyjny nie są uznawane wydatki poniesione na wytworzenie, nabycie lub spłatę wartości (w ramach umowy leasingu) samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym wspólników (akcjonariuszy) lub członków ich rodzin.

Jak wskazano na stronie Ministerstwa Finansów, brak podatku to brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych, prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Kto będzie mógł skorzystać?

Z ww. rozwiązania podatkowego będą mogły skorzystać spółki kapitałowe:

– których przychody nie przekraczają 50 mln złotych,

– których wspólnikami (akcjonariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne,

-które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,

-które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz wspólników,

-których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

-które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione łącznie.

Niektóre kategorie podatników wyłączono całkowicie z zakresu podmiotowego nowej regulacji. Należą do nich m.in.: przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku finansowym czy instytucje pożyczkowe.

Jak długo można korzystać z ryczałtu?

Projekt ustawy zakłada, że podatnik będzie wybierał „estoński CIT” na okres czterech lat, chyba że wcześniej naruszy któryś z wyżej wymienionych warunków jego stosowania. Wtedy podatnik utraci prawo do ryczałtu w danym 4-letnim okresie. Wyjątkiem jest kryterium przychodowe – jeśli zostanie ono naruszone, podatnik będzie mógł wybrać, czy zaprzestaje kontynuowania rozliczeń ryczałtem, czy ustala domiar zobowiązania podatkowego, w sposób wskazany w ustawie, w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym z tego okresu. Naruszenie pozostałych warunków nie będzie powodowało konieczności wstecznego rozliczania podatku CIT za cały okres według zasad klasycznych.

W wypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem, podatnik będzie mógł złożyć zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania dopiero po upływie 3 lat podatkowych, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do takiego opodatkowania.

Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia zgodnie z nowym reżimem opodatkowania w kolejnych okresach czteroletnich.

Wprowadzenie w Polsce ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych możliwe jest od stycznia 2021 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, takie rozwiązanie ma na celu m.in.: wzrost kapitałów własnych przedsiębiorstw, poprawę płynności finansowej, zdolności kredytowej i produktywności firm. Główną zaletą takiej formy opodatkowania jest zapłata podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku czy przeznaczenia go na cele inne niż cele inwestycyjne.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.