Jak obliczyć składkę ZUS od 1 stycznia 2019 r.?

środa, 9 Styczeń 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Uzależnienie wysokości składek ZUS od przychodu wreszcie stało się faktem. Czy jednak wprowadzona regulacja rzeczywiście okaże się tak korzystna dla przedsiębiorców jak przewidywano? Jak w tym roku oblicza się składkę ZUS?

Nowe regulacje wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Kogo dotyczą niższe składki ZUS?

Składki ZUS zależne od przychodu dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Skoro zatem minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wynosiło 2.100 złotych, limit przychodów uprawniający do preferencyjnych składek wynosi w 2019 r. 63.000 złotych. Oznacza to, że ze składek ZUS uzależnionych od przychodu skorzystać mogą przedsiębiorcy, których roczny przychód z ubiegłego roku nie przekroczył kwoty 63.000 złotych. W roku, w którym przedsiębiorca rozpoczyna działalność limit liczony jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności.

Co istotne, z niższych składek ZUS nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

– opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z opłacania podatku VAT, lub

– wykonywali pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy, lub

– prowadzili działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 60 dni.

Z oczywistych względów, uzależnienie wysokości składek ZUS od przychodu nie jest dostępne również dla przedsiębiorców, którzy opłacają tzw. „mały ZUS”. Opłacanie „małego ZUS-u” jest dla nich korzystniejsze.

Jak obliczyć składkę ZUS zależną od przychodu?

Obliczanie składki ZUS należy podzielić na trzy etapy.

Etap 1 – Obliczenie średniego miesięcznego przychodu uzyskanego w poprzednim roku

W tym celu przedsiębiorca kwotę uzyskanego rocznego przychodu w poprzednim roku dzieli przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku, a następnie tak uzyskaną wartość mnoży przez liczbę 30.

Przykład 1

Przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychód w wysokości 50.000 zł. Oznacza to, że jego średni miesięczny przychód wynosi około 4.110 zł.

50.000 zł : 365 dni x 30 = około 4.109,59 zł.

Etap 2 – Obliczenie współczynnika na dany rok kalendarzowy

Wysokość współczynnika na dany rok kalendarzowy, o którym mowa powyżej, będzie każdorazowo ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości współczynnika na rok 2019 stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, współczynnik ten wynosi w 2019 r. 0,5083.

Nie mniej jednak wysokość tego współczynnika może również obliczyć przedsiębiorca samodzielnie.

W tym celu przedsiębiorca kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (która to wysokość jest ogłaszana) dzieli przez kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku, a następnie mnoży przez współczynnik wynoszący 0,24.

Przykład 2

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4.765 zł, z kolei minimalne wynagrodzenie – 2.250 zł. Oznacza to, że współczynnik wynosi 0,5083.

4.765 zł : 2.250 zł x 0,24 = około 0,5083

Etap 3 – Obliczenie podstawy wymiaru dla składek ZUS

W tym celu przedsiębiorca średni miesięczny przychód uzyskany w poprzednim roku (obliczony zgodnie z pkt 1 powyżej) mnoży przez współczynnik (obliczony zgodnie z pkt 2 powyżej/ogłoszony przez Prezesa ZUS).

Podstawa wymiaru składek dla naszego przykładowego przedsiębiorcy wyniesie 4.109,59 zł x 0,5083 = 2.088,90 zł, a wysokość składek ZUS w 2019 r. wyniesie:

a) 407,75 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),

b) 167,11 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),

c) 51,18 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

d) 34,88 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%; gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób).

Łącznie: 660,92 zł.

Ważne!

Wyliczona powyżej podstawa wymiaru składek obowiązuje wyłącznie dla ubezpieczeń społecznych tj. dla ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, a także dla składki na Fundusz Pracy (przedsiębiorca ma obowiązek jej opłacania, w przypadku gdy jego podstawa wymiaru składek jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie). Do powyższych składek przedsiębiorca musi doliczyć dodatkowo składkę zdrowotną, której wysokość nie będzie obliczana według preferencyjnej podstawy wymiaru.

O tym, jak długo przedsiębiorca może korzystać z opłacania niższych składek ZUS – pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy mogą opłacać składki ZUS w wysokości zależnej od swojego przychodu, obliczają podstawę wymiaru składek w następujący sposób: kwota średniego miesięcznego przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym x współczynnik ogłaszany przez Prezesa ZUS. Obliczona w ten sposób kwota stanowi podstawę do opłacania składek społecznych i na Fundusz Pracy.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.