Jak obliczyć upływ kadencji członka zarządu spółki?

środa, 19 Kwiecień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Spółka akcyjna

Prawo holdingowe ujednolica sposób obliczania kadencji członków organów w spółkach kapitałowych. Jak liczyć długość kadencji od 13 października 2022 r.?

Prawo holdingowe to ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy weszły w życie 13 października 2022 r. Ustawa ma przede wszystkim na celu uregulowanie relacji pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi, ale wprowadza również jednolitą zasadę liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych. O tej ustawie pisaliśmy już w artykule o tym, czym jest prawo holdingowe.

Jak liczyć długość kadencji?

Zgodnie z nową treścią przepisu art. 202 § 2 KSH w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Nowością jest dodanie to § 2 zdania ostatniego, zgodnie z którym, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (co oznacza, że może stanowić inaczej), kadencję członka zarządu spółki z o.o. oblicza się w pełnych latach obrotowych.

Powyższe oznacza, że kadencję obliczać należy według pełnych lat obrotowych, co powoduje, że okres pełnienia funkcji realnie wydłuża się o czas od rozpoczęcia powołania w roku poprzedzającym pierwszy pełny rok obrotowy, do czasu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy.

Tożsamą zasadę przewidują przepisy dotyczące kadencji członka rady nadzorczej spółki z o.o., członka zarządu spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Przykład 1

Jan Kowalski został powołany na członka zarządu w spółce z o.o. 19 kwietnia 2023 r. na 2-letnią kadencję. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Mandat Jana Kowalskiego jako członka zarządu wygaśnie w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025. Dwa pełne lata obrotowe to w podanym przykładzie 2024 i 2025. Skoro więc mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji zarządu, to w podanym przykładzie będzie to rok 2025. Zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2025 odbywać się będzie w 2026 r. Mandat wygaśnie więc dopiero w 2026 r.

Co ważne!

Do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu 13.10.2022 stosuje się przepisy KSH w brzmieniu nadanym ustawą – Prawo holdingowe. Oznacza to, że powyższą zasadę stosuje się również do członków organów, którzy zostali powołani przed wejściem w życie ustawy.

Na marginesie

Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych jednolitego sposobu liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych rozstrzyga ostatecznie spór występujący od lat w doktrynie. Spór toczył się głównie pomiędzy wyżej przedstawioną koncepcją (tzw. koncepcją prolongacyjną) a tzw. koncepcją redukcyjną, zgodnie z którą okres kadencji w latach należy liczyć od dnia powołania, a jedynie ostatni rok pełnienia funkcji powinien być pełnym rokiem obrotowym.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.