Jak postąpić w razie otrzymania wezwania z KRS?

środa, 17 Luty 2021 w kategorii Spółka z o. o.

Z trudnościami w składaniu wniosków do KRS boryka się wielu przedsiębiorców. Pożądaną sytuacją jest, gdy po złożeniu stosownego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca otrzymuje postanowienie o wpisie wnioskowanych zmian do rejestru. Nierzadko jednak wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków wniosku lub zwrot wniosku. Jak sobie z tym radzić?

Zarówno, gdy rejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym jak również, gdy zgłaszamy zaistniałe zmiany, niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do KRS. W formie tradycyjnej wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu. Do niego dołącza się obowiązkowo formularze załączników, a także dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Wezwanie do uzupełnienia braków

Jeżeli sąd rejestrowy uzna, że do złożonego przez wnioskodawcę wniosku nie zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty lub zawiera dokumenty błędnie sporządzone lub podpisane, a zatem wniosek nie może otrzymać prawidłowego biegu, wyda postanowienie zawierające wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków wniosku. Uzupełnienie braków wniosku może nastąpić np. poprzez załączenie uchwały zarządu spółki z o.o. w wypadku zbycia udziałów w tej spółce, jeżeli takiej zgody wymaga umowa spółki albo oświadczenia wspólników o zrzeczeniu się prawa pierwszeństwa do nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej (jeżeli prawo pierwszeństwa zostało przewidziane w umowie spółki komandytowej), albo oświadczenie o adresie do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu. W razie otrzymania wyżej wymienionego wezwania należy postąpić zgodnie z otrzymaną instrukcją. Warto także dołączyć pismo przewodnie ze wskazaniem sygnatury wniosku i informacją, że wnioskodawca przekazuje dokumenty, do których złożenia wezwał go sąd.

Sądy rejestrowe, co do zasady, wzywają do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia otrzymania postanowienia pod rygorem zwrócenia wniosku. W miarę możliwości należy dochować wskazanego w postanowieniu terminu albo we wskazanym terminie wysłać pismo z prośbą o jego przedłużenie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd zwraca wniosek stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Z kolei wniosek uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

Zwrot wniosku

Wniosek:

1. niezłożony na urzędowym formularzu (np. złożony na nieaktualnym wzorze – wnioski powinny być składane na urzędowych formularzach lub niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych) albo

2. złożony bez uiszczenia opłaty sądowej lub bez opłaty za ogłoszenie w MSiG albo

3. nieprawidłowo wypełniony (przez nieprawidłowe wypełnienie rozumie się błąd w chociażby w jednej z rubryk w formularzu KRS; błąd może wynikać z niezgodności ze stanem faktycznym albo w omyłkowym uzupełnieniu jednej rubryki zamiast drugiej, pomyłkowym załączeniu jednego formularza zamiast drugiego, niezałączeniu jakiegoś formularza KRS)

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków.

Jeżeli nastąpi jedna z sytuacji wymienionych powyżej, sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku. W zarządzeniu tym powinny zostać wskazane powody, które skutkowały zwrotem wniosku oraz powinno znajdować się pouczenie, że w razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Jeżeli zatem wnioskodawca otrzyma zarządzenie o zwrocie wniosku, nie oznacza, że nie ma już możliwości uzyskania wpisu do rejestru powinien w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie ponownie złożyć wniosek. Przez ponowne złożenie wniosku należy rozumieć ponowne złożenie wszystkich formularzy KRS złożonych uprzednio, prawidłowo wypełnionych (zgodnie z instrukcją zawartą w zarządzeniu). Tzn. jeżeli błąd popełniliśmy np. w formularzu KRS-ZE, a poprzednio złożyliśmy także KRS-Z3 i KRS-ZK, należy ponownie złożyć wszystkie formularze – również te wypełnione prawidłowo. Nie oznacza to jednak konieczności ponownego składania dokumentów złożonych uprzednio do wniosku. Do formularzy należy dołączyć także pismo przewodnie z sygnaturą wniosku, w którym wnioskodawca zwróci się do sądu z prośbą o niezwracanie uprzednio uiszczonej opłaty a o zaliczenie jej na poczet ponownie złożonego wniosku oraz o dołączenie poprzednio złożonych dokumentów do ponownie złożonego wniosku.

Z praktyki wynika, że termin siedmiodniowy jest terminem instrukcyjnym i niezłożenie ponownie prawidłowo wypełnionych formularzy w terminie 7 dni nie powoduje automatycznie fizycznego zwrotu wniosku i opłaty – trwa to znacznie dłużej.

Jeżeli braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym przez sąd terminie lub zwrócony wniosek nie zostanie złożony ponownie, sąd wydaje postanowienie o odmowie dokonania wpisu, na które przysługuje apelacja. Możemy także ponownie złożyć wniosek i ponownie uiścić opłatę sądową.

Skarga na orzeczenie referendarza

W każdym z wyżej wymienionych przypadków wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia skargi na orzeczenie referendarza – jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydanym orzeczeniem. Złożenie skargi wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Z praktyki wynika jednak, że niestety zdecydowanie szybszym sposobem na uzyskanie wpisu jest postąpienie zgodnie z instrukcją sądu zawartą w orzeczeniu niż złożenie skargi, nawet w przypadku kiedy nie zgadzamy się z decyzją sądu.

Otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków lub zwrotu wniosku nie oznacza, że wnioskodawca nie może uzyskać żądanego wpisu. W takiej sytuacji powinien we wskazanym przez sąd terminie uzupełnić wniosek o żądane dokumenty lub formularze.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1spolka-z-o-o

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.