Jak przedstawiają się zasady odpowiedzialności w fundacji rodzinnej?

środa, 24 Kwiecień 2024 w kategorii Fundacja rodzinna

Czy fundacja rodzinna odpowiada tylko za zobowiązania powstałe po jej ustanowieniu? Czy odpowiada za zobowiązania fundatora?

Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

Fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Oznacza to, że jeśli fundator miał zobowiązania wobec wierzycieli przed ustanowieniem fundacji rodzinnej, to również fundacja będzie ponosiła odpowiedzialność majątkową wobec jego wierzycieli.

Co istotne, odpowiedzialność fundacji rodzinnej jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel może zdecydować, czy żądać całości lub części świadczenia od fundatora i fundacji rodzinnej łącznie, czy tylko od fundatora albo tylko od fundacji rodzinnej, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za obowiązek alimentacyjny fundatora

Fundacja rodzinna odpowiada także za wykonanie powstałego po jej ustanowieniu obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora.

W przypadku gdy egzekucja z majątku fundatora obowiązku alimentacyjnego powstałego po ustanowieniu fundacji rodzinnej okaże się bezskuteczna, uprawniony może prowadzić egzekucję z majątku fundacji rodzinnej. Powództwo przeciwko fundacji rodzinnej można jednak wnieść, zanim egzekucja z majątku fundatora okaże się bezskuteczna.

Odpowiedzialność wobec fundacji rodzinnej

Członek zarządu, członek rady nadzorczej oraz likwidator odpowiadają wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy.

Członek zarządu, członek rady nadzorczej oraz likwidator nie naruszają obowiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej, działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które muszą być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie.

Odpowiedzialność karna

Osoby uprawnione do prowadzenia spraw fundacji rodzinnej samodzielnie lub łącznie z innymi osobami lub uprawnione do jej reprezentowania, które nie wykonują obowiązku, o którym mowa w art. 84 ustawy o fundacji rodzinnej (dotyczy to obowiązku przekazania danych organowi KAS obejmujących m.in. listę beneficjentów, spis mienia, informacje o świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, w tym ich rodzaju, wysokości świadczeń lub wartości mienia, terminie i sposobie spełnienia świadczeń lub przekazaniu mienia) podlegają grzywnie od 240 stawek dziennych.

Tej samej karze podlega ten, kto utrudnia albo udaremnia wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 84.

Ponadto kto będąc uprawnionym do prowadzenia spraw fundacji rodzinnej samodzielnie lub łącznie z innymi osobami lub do jej reprezentowania podaje nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 84 podlega grzywnie od 360 stawek dziennych.

Fundacja rodzinna odpowiada solidarnie z fundatorem za zobowiązania fundatora powstałe przed jej ustanowieniem. W przypadku obowiązku alimentacyjnego – fundacja rodzinna odpowiada za jego wykonanie, nawet jeżeli obowiązek alimentacyjny obciążający fundatora powstał po ustanowieniu fundacji rodzinnej. Z kolei członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorzy odpowiadają wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy. W ustawie o fundacji rodzinnej uregulowana została również odpowiedzialność karna.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.