Jak skorzystać z małego ZUS plus w 2021 r.?

środa, 13 Styczeń 2021 w kategorii Księgowość

W 2020 r. przedsiębiorcy zyskali możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, żeby w 2021 r. skorzystać z „małego ZUS plus”?

Wysokość składek ZUS w „małym ZUS plus” uzależniona jest od osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym dochodu. W celu wyliczenia podstawy wymiaru, od której liczone będą należne składki ZUS należy ustalić średni miesięczny dochód uzyskany w poprzednim roku, a następnie pomnożyć go przez współczynnik 0,5. Składki ZUS stanowią iloczyn uzyskanego zgodnie z powyższym wyniku i odpowiedniej stopy procentowej. Szerzej o tym jak to zrobić, pisaliśmy w artykule składkach ZUS zależnych od dochodu.

Należy także pamiętać, że możliwość korzystania z „małego ZUS plus” dotyczy przedsiębiorcy, którego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych (jeżeli prowadził działalność przez cały rok). Z „małego ZUS plus” przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności.

To jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, żeby w 2021 r. korzystać z „małego ZUS plus” zależne jest od tego, czy przedsiębiorca w 2020 r. w ogóle prowadził działalność, a jeżeli tak, to czy korzystał już z „małego ZUS plus”.

Korzystałem z „małego ZUS plus” w 2020 r. Jakie dokumenty powinienem złożyć w ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca w 2020 r. korzystał z „małego ZUS plus”, w celu kontynuowania opłacania składek ZUS zależnych od dochodu w 2021 r. nie musi składać w ZUS żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

Nie korzystałem z „małego ZUS plus” w 2020 r., ponieważ nie spełniałem warunków. Co muszę zrobić, żeby korzystać z „małego ZUS plus” w 2021 r.?

Przedsiębiorca, który prowadził działalność w 2020 r., ale nie korzystał z „małego ZUS plus”, powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń, a następnie ponownie się do nich zgłosić, przekazując do ZUS następujące dokumenty:

– wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z „małego ZUS plus” albo

– wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” oraz

– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo

– jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

W 2021 r. wznawiam prowadzenie działalności gospodarczej i chciałbym skorzystać z „małego ZUS plus”. Co muszę zrobić?

Jeżeli przedsiębiorca w 2021 r. wznawia prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez 60 dni i nie korzystał z „małego ZUS plus”, powinien przekazać do ZUS następujące dokumenty:

-zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo

-jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Do kiedy należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe w ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z „małego ZUS plus” od stycznia 2021 r., a w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z „małego ZUS plus”, stosowne dokumenty powinien przekazać najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 r. (zgodnie z przepisami, czas na zgłoszenie kończy się 31 stycznia 2021 r., ale z uwagi na to, że 31 stycznia 2021 r. wypada w niedzielę, termin upływa w poniedziałek, 1 lutego 2021 r.).

Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpocznie korzystanie z „małego ZUS plus” później niż w styczniu 2021 r., ponieważ wznowi działalność po 24 stycznia 2021 r. albo spełni warunki korzystania z „małego ZUS plus” w miesiącu innym niż styczeń 2021 r., stosowne dokumenty powinien przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej albo od pierwszego dnia, w którym spełni warunki.

Czy korzystanie z „małego ZUS plus” wiąże się z dodatkowymi obowiązkami?

Przedsiębiorca korzystający z „małego ZUS plus” ma obowiązek:

przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek,

-przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających zastosowane w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

W 2021 r. przedsiębiorcy mają nadal możliwość korzystania z „małego ZUS plus”, jeżeli ich roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych oraz w poprzednim roku prowadzili działalność co najmniej przez 60 dni. W celu zgłoszenia się do „małego ZUS plus” stosowne dokumenty przedsiębiorca powinien złożyć w ZUS do 1 lutego 2020 r. Jeżeli w 2020 r. korzystał z „małego ZUS plus”, teraz nie jest obowiązany do składania żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

 

 

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.