Jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

środa, 10 Czerwiec 2020 w kategorii Podatki

Od 1 stycznia 2020 r.przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika, mogą pomniejszyć przychód o kwotę niezapłaconych wierzytelności, a co za tym idzie zapłacić niższy podatek dochodowy. Jest to tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym i obejmuje zarówno podatek PIT, jak i CIT.

Do tej pory przedsiębiorcy posiadający wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika, mogli skorygować podatek należny VAT o kwoty niezapłaconego podatku od danej wierzytelności. Jest to tzw. ulga na złe długi w podatku VAT. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, w jaki sposób można skorzystać z ulgi na złe długi?

Do 31 grudnia 2019 r. brak było analogicznych regulacji w podatku dochodowym, a zatem w księgach rachunkowych należało ujmować wszystkie osiągnięte przychody, niezależnie od tego, czy zostały uregulowane przez dłużnika. Jednak nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. wprowadziła ulgę na złe długi także w podatku dochodowym. Dzięki niej przedsiębiorca, który nie otrzymał płatności za daną fakturę, ma możliwość wyłączenia tej faktury z podstawy opodatkowania, a tym samym nie zapłaci od niej podatku.

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 26i ustawy o PIT oraz odpowiednio, art. 18f ustawy o CIT.

Przede wszystkim ulgę na złe długi można zastosować do wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie (np.: sprzedaż wierzytelności) w ciągu 90 dni od dnia upływu jej terminu płatności. Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT/CIT o kwotę niezapłaconej wierzytelności, jeżeli od podanego na fakturze terminu zapłaty minęło co najmniej 90 dni, a faktura nadal nie została uregulowana przez kontrahenta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, a także w deklaracjach miesięcznych, o czym poniżej.

Po drugie, z ulgi na złe długi w stosunku do danej faktury można skorzystać, jeżeli dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Trzecim warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest to, aby od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej nieuregulowaną wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności.

Po czwarte, dana wierzytelność lub zobowiązanie wynikać musi z transakcji handlowej i ta transakcja handlowa powinna być zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienie wierzyciela a obowiązek dłużnika

Dłużnik, który nie uregulował faktury ma obowiązek zwiększeniapodstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconego zobowiązania, które zaliczył uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.

Ulga na złe długi a zaliczki miesięczne

Powyższe przepisy powinny być stosowane także w zakresie kalkulacji zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy. Zmniejszenia (a zatem także i zwiększenia) podstawy opodatkowania dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Należy przy tym zaznaczyć, iż regulacja ta nie dotyczy zaliczek w formie uproszczonej.

Uwaga!

Obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania został, na mocy przepisów tarczy antykryzysowej (ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)ograniczony dla osób, które poniosły, w danym okresie rozliczeniowym, negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, począwszy od 31 marca 2020 r.

Przepisy dotyczące ulgi na złe długi w podatku dochodowym mają zastosowanie do transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upłynął po 31 grudnia 2019 r. Przepisy te dają wierzycielowi uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę z faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta co najmniej przez 90 dni, a jedocześnie nakładają na dłużnika obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconego zobowiązania. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ma być narzędziem dyscyplinującym dłużników do terminowego regulowania należności.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.