Jak ustalić rezydencję podatkową dla osoby fizycznej?

środa, 5 Maj 2021 w kategorii Księgowość

W celu ustalenia rezydencji podatkowej dla osoby fizycznej należy określić jej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

Posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce związane jest z obowiązkiem rozliczania dochodów w Polsce na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, tj. od całości dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (niezależnie od tego, czy są one osiągane w kraju czy za granicą). Natomiast brak rezydencji podatkowej w Polsce oznacza podleganie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w zakresie m.in. ustalania rezydencji podatkowej osoby fizycznej w Polsce.

Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych?

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)  posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe oznacza, że istnieją dwa kryteria, wedle których oceniana jest rezydencja podatkowa osoby fizycznej. Jednocześnie spełnienie któregokolwiek z nich oznacza, że dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla celów podatkowych).

Posiadanie ośrodka interesów życiowych 

Posiadanie ośrodka interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przejawiać się w posiadaniu centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych na terytorium Polski. Posiadanie z Polską choćby jednego rodzaju powiązań (osobistych lub gospodarczych) kwalifikuje daną osobę fizyczną jako rezydenta podatkowego w Polsce.

Centrum interesów osobistych

Przez centrum interesów osobistych rozumie się przede wszystkim występowanie powiązań osobistych, tj. więzi rodzinne, towarzyskie, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej itp. Wyjazd do innego państwa wraz z całą rodziną w większości przypadków powodować będzie przeniesienie centrum interesów osobistych do tego państwa. Natomiast wyjazd do pracy za granicę, podczas gdy małżonek oraz dzieci pozostają w Polsce, powodować będzie najczęściej utrzymanie centrum interesów osobistych na terytorium Polski.

W przypadku osób żyjących samodzielnie należy w szczególności uwzględnić, w którym państwie prowadzone jest samodzielne gospodarstwo domowe i w którym państwie podatnik uczestniczy w życiu towarzyskim, kulturalnym lub politycznym.

Centrum interesów gospodarczych

Przy określaniu miejsca centrum interesów gospodarczych danej osoby fizycznej bierze się pod uwagę związki ekonomiczne tej osoby z danym państwem, wśród których istotne są miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.

Przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

Powyższe kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli dana osoba fizyczna przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. Przy tym nie ma znaczenia, czy jest to pobyt nieprzerwany – ważne, aby przebywała na terenie Polski dłużej niż 183 dni w danym roku. Dodatkowo w przypadku np. pobytu kilkuletniego i nieciągłego, należy ustalić, czy liczba dni pobytu przekroczyła 183 dni w którymkolwiek z lat kalendarzowych, w czasie których dana osoba przebywała w Polsce.

Co istotne, jako dzień spędzony w Polsce liczony jest także dzień przybycia do Polski i dzień wyjazdu z Polski a także dzień, w którym dana osoba fizyczna przebywała w Polsce choćby przez krótką część dnia.

Należy pamiętać, że w trakcie roku podatkowego może nastąpić zmiana państwa rezydencji podatkowej. W takim przypadku przez tę część roku, w którym osoba fizyczna pozostawała polskim rezydentem podatkowym, rozlicza się w Polsce na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Przez pozostałą część roku podatnik podlega w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Rezydencja podatkowa nie ma charakteru deklaratywnego, lecz związana jest z oceną całokształtu faktów i okoliczności. Pod uwagę brane jest posiadanie na terenie Polski centrum interesów życiowych przez daną osobę fizyczną lub przebywanie na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.