Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

środa, 27 Marzec 2019 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli przedsiębiorca chce zachować ciągłość firmy po swojej śmierci, może ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Ustanowienie zarządcy wymaga wpisu do CEIDG.

O „nowej” możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wprowadzonej przez ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. pisaliśmy tutaj. W tym wpisie przedstawimy, w jaki sposób powołać zarządcę sukcesyjnego jeszcze za życia oraz jak wpisać go do CEIDG.

Trzy elementy niezbędne do skutecznego powołania zarządcy sukcesyjnego

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1)  powołanie zarządcy sukcesyjnego;

2)  wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,

3)  dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Przedsiębiorca może wskazać, co do zasady, dowolną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego. Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Funkcji zarządcy sukcesyjnego nie może pełnić osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

Przedsiębiorca może również zastrzec, że z chwilą śmierci ustanowiony wcześniej prokurent staje się zarządcą sukcesyjnym.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga zachowania formy pisemnej.

Co ważne!

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca może jednak powołać drugiego zarządcę sukcesyjnego „w zastępstwie” tj. na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności np. zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo zmarł (przed ustanowieniem zarządu) albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci czy utraty zdolności do czynności prawnych, a także w razie odwołania go przez przedsiębiorcę.

Wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji

Osoba powołana do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Wyrażenie zgody wymaga zachowania formy pisemnej.

Dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego

Ostatni etap skutecznego powołania zarządcy sukcesyjnego to dokonanie wpisu do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, powołanie zarządcy nie będzie skuteczne.

W celu dokonania wpisu zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Może to zrobić poprzez wysyłkę pocztą, wypełniając wniosek w formie papierowej (w takim przypadku podpis pod wnioskiem powinien poświadczyć notariusz), osobiście w urzędzie lub przez Internet.

W jaki sposób zgłosić zarządcę sukcesyjnego online?

Krok 1

Należy zalogować się na stronie pod adresem www.ceidg.gov.pl. Przedsiębiorca może zalogować się Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Uwaga!

Istnieje również możliwość złożenia wniosku (wypełnienia przez Internet) bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego (podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od złożenia wniosku należy udać się do Urzędu Miasta (Gminy) w celu potwierdzenia tożsamości.

Krok 2

Po zalogowaniu przedsiębiorca z menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Operacje na wpisie”, a następnie opcję „Zmień dane we wpisie”.

Krok 3

Następnie należy wypełnić wniosek, uzupełniając stosowne pola np. pole „data powstania zmiany” (tj. data powołania zarządcy) czy składając oświadczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeba uzupełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone gwiazdką). Jeżeli pominiemy jakieś pola, system oznaczy je na czerwono.

Do wniosku o zmianę wpisu w CEIDG należy dołączyć załącznik CEIDG-ZS. W załączniku CEIDG-ZS podaje się dane zarządcy sukcesyjnego oraz oświadcza się, że zarządca wyraził zgodę na pełnienie funkcji. Oznacza to, że do wniosku nie dołącza się zgody zarządcy sukcesyjnego w formie papierowej (bądź skanu) – wystarczające jest oświadczenie przedsiębiorcy. Nie dołącza się również papierowego oświadczenia o powołaniu zarządcy.

Krok 4

Ostatni etap to podpisanie wniosku za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do CEIDG.

Przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego na wypadek śmierci. W tym celu konieczne jest powołanie zarządcy, wyrażenie przez zarządcę zgody na pełnienie funkcji oraz wpis do CEIDG.  Zarząd sukcesyjny (powołany jeszcze za życia przedsiębiorcy) zostaje ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może powołanego zarządcę sukcesyjnego w każdej chwili odwołać. W tym celu konieczne jest złożenie zarządcy stosownego oświadczenia oraz zgłoszenie tego faktu do CEIDG najpóźniej w następnym dniu roboczym po odwołaniu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.