Jak uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej?

Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zazwyczaj muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Dla niektórych przedsiębiorców taki obowiązek istnieje od pierwszej czynności dokonywanej na rzecz konsumentów, dla innych po przekroczeniu danego progu. Przedsiębiorca ma jednak możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup kasy. Jakie są warunki skorzystania z tej ulgi?

Warunki, jakie należy spełnić w celu skorzystania ze zwrotu części wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej zależne są od tego, czy przedsiębiorca posiada status podatnika VAT.

Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej dla vatowców

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ma możliwość rozliczenia zwrotu części wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT. Może to zrobić najwcześniej w deklaracji za okres, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej.

Kwotę wydaną na zakup kasy fiskalnej odlicza się od kwoty podatku należnego, którą przedsiębiorca jest zobligowany uiścić na rzecz urzędu skarbowego. Kwota odliczenia nie może stanowić kwoty wyższej niż 90% ceny netto kasy i nie wyższej niż 700 zł.

Ważne! Kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego i kwotą podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli kwota różnicy jest w danym okresie rozliczeniowym niższa niż 700 zł, pozostałą część wydatków przedsiębiorca odliczy w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zwrot rozlicza się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Jeżeli jednak w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego (wynikającego z faktur zakupowych) jest większa lub równa kwocie podatku należnego, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot środków wydanych na zakup kasy.

Taki zwrot jest jednak limitowany w następujący sposób: -nie może przekroczyć 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy fiskalnej, ale w każdym przypadku nie może być to więcej niż 175 zł – przy rozliczeniach miesięcznych, -nie może przekroczyć 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu kasy fiskalnej, ale w każdym przypadku nie może być to więcej niż 350 zł – przy rozliczeniach kwartalnych.

Przykład 

Przedsiebiorca-vatowiec zakupił kasę fiskalną za 1500 zł brutto. Ma prawo do odliczenia 700 zł wydatków. W deklaracji za marzec 2019 wykazał nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 300 zł. Zatem za ten okres możliwe jest rozliczenie wyłącznie 300 zł. Pozostałe 400 zł przedsiębiorca rozliczy w deklaracjach za kolejne okresy.

Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej dla nievatowców

W przypadku podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT (korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego), nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych na kasę od podatku VAT należnego urzędowi skarbowemu.

Z uwagi na powyższe, zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy dokonywany jest na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Zwrot następuje w terminie 25 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorcę stosownego wniosku. Podobnie jak w przypadku vatowców, kwota zwrócona przez urząd skarbowy wynosi 90% ceny netto kasy fiskalnej i nie więcej niż 700 zł.

Podatnik zwolniony od podatku może złożyć wniosek o zwrot wydatków na zakup kasy w tym samym miesiącu, w którym rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu otrzymania zwrotu wydatków?

Przedsiębiorcy używający kasy fiskalnej mają obowiązek przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dokonać zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania, a także zobowiązani są w terminie 7 dni od rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy wskazać dane kasy fiskalnej w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Dodatkowo podatnicy zwolnieni z VAT w celu otrzymania zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku. Do wniosku należy dołączyć m.in.: -dane podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy; -oryginał faktury zakupu kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za kasę; -numer rachunku bankowego, na który ma być przelany zwrot.

Przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o zwrot/rozliczenie wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej bez względu na to czy jest podatnikiem VAT czynnym, czy podatnikiem VAT zwolnionym. W każdym przypadku jednak nie może być to kwota wyższa niż 90% ceny netto kasy i jednocześnie nie więcej niż 700 zł. W celu rozliczenia wydatków poniesionych na zakup kasy przedsiębiorca musi dotrzymywać terminów ewidencjonowania obrotu.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.