Jak wypełniać obowiązki podatkowe w obliczu epidemii koronawirusa?

środa, 25 Marzec 2020 w kategorii Podatki

Czy epidemia koronawirusa uprawnia przedsiębiorców do opóźnienia w płatnościach podatków i składaniu deklaracji podatkowych?

Obecnie nie. Trwają prace nad zmianami do ustaw, które wdrożą w życie założenia tzw. tarczy antykryzysowej, która ma stanowić kompleksową ochronę dla przedsiębiorców i obywateli w dobie epidemii koronawirusa. Jednym z filarów, na którym będą się koncentrowały rozwiązania, jakie państwo zamierza wprowadzić w najbliższych dniach jest finansowanie przedsiębiorstw (rozwiązania dla przedsiębiorców). Wśród tych założeń brakuje informacji dotyczących przesunięcia terminu rozliczenia CIT. Wspomina się jedynie o przesunięcie terminu składania deklaracji PIT. Przedsiębiorcy liczą na jasne i konkretne ułatwienia podatkowe, które w prosty sposób odroczyłyby wszelkie terminy podatkowe i zawiesiły obowiązek zapłaty podatku.

Czy obowiązki podatkowe przedsiębiorca może wypełnić bez wychodzenia z domu?

Z uwagi na to, że brak jest na ten moment przepisów, które w obliczu epidemii przesuwałyby terminy składania deklaracji podatkowych i nic nie mówi się o przesunięciu terminu składania rocznego zeznania podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 (jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie CIT- 8 upływa 31 marca), należy pracować nad przygotowaniem deklaracji. Powstaje pytanie, w jaki sposób biuro księgowe ma przygotować deklarację podatkową dla przedsiębiorcy, w sytuacji gdy wymaga to przede wszystkim weryfikacji dokumentów księgowych, które należy dostarczyć do biura księgowego. Jak sobie z tym poradzić w warunkach ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, gdy biura rachunkowe wolą kontakty e-mailem lub telefonicznie?

Nie ulega wątpliwości, że przygotowanie deklaracji podatkowej przez biuro księgowe będzie możliwe pod warunkiem zgromadzenia odpowiednich dokumentów księgowych, przede wszystkim faktur, wyciągów z kont, zestawień obrotów i sald. Ale należy także zaznaczyć, że wszelkie dokumenty księgowe mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Zatem całkowicie wystarczającym rozwiązaniem jest wyłącznie elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a biurem księgowym.

Ustawa o rachunkowości stanowi, że dowody księgowe powinny być przechowywane w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Ponadto, co dla nas najbardziej istotne, ustawa stanowi, że treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych pozwalające zachować w trwałej i niezmienionej postaci zawartość dowodów. W odniesieniu do dokumentów przechowywanych na nośnikach innych niż papierowe obowiązuje zasada, że jednostka ma obowiązek zapewnić odtworzenie dowodów w formie wydruku. Wydruk jest dowodem równoważnym z dowodem księgowym, z którego treść została przeniesiona na informatyczny nośnik danych (art. 73 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Z powyższego wynika, że nie ma żadnych przeszkód, aby faktury przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej. Potwierdza to także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., I FSK 1169/08:

„Nie ma normatywnych przeciwwskazań do istnienia „mieszanego” systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej, z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Za taką wykładnią przemawiają także względy celowościowe, jak ekologiczne czy ekonomiczne.

Jednocześnie z całym naciskiem trzeba podkreślić, że podatnik mając obowiązek przechowywania kopii faktur czy to formie drukowanej czy to w formie elektronicznej ponosi wszelkie ryzyko ich utraty. Z punktu widzenia obowiązków podatnika jest zupełnie obojętne czy zostaną ukradzione bądź zniszczone kopie papierowe faktur czy nośniki pamięci, na których zarejestrowane zostały kopie faktur.

Jeśli więc normodawca nie wyklucza jakiejś formy przechowywania informacji, to do podatnika powinien należeć wybór tych nośników, przy jednoczesnym obowiązku zaprezentowania uprawnionym organom tych informacji w żądanej przez nie formie.”

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Czy faktury papierowe można przechowywać w formie elektronicznej?

Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy przedsiębiorcą a biurem księgowym jest możliwa zwłaszcza w biurach księgowych, które oferują swoim klientom możliwość wykorzystania dedykowanej aplikacji do przesyłania i przechowywania dokumentów księgowych.

Dzięki aplikacji do elektronicznej wymiany dokumentów przedsiębiorca w wygodny – bez konieczności wychodzenia z domu – a przede wszystkim bezpieczny sposób dostarczy dokumenty do biura księgowego. Aplikacja umożliwia mu także całodobowy dostęp do wysłanych dokumentów, przejrzystą kontrolę wyników finansowych firmy oraz łatwe sprawdzenie wysokości należności podatkowych.

Warto – szukając biura księgowego – wybrać takie, które jest przygotowane do pracy zdalnej, tj. takie, które oferuje możliwość współpracy i świadczenia usług na odległość, z wykorzystaniem aplikacji do przesyłania i przechowywania dokumentów. Na podstawie zgromadzonych w formie elektronicznej faktur tak przygotowane biuro księgowe będzie w stanie na czas przygotować stosowną deklarację podatkową.

Możliwość wnioskowania o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Należy także zaznaczyć, że nie czekając na nowe regulacje, przedsiębiorca może już dziś starać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. o:

– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, lub

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, lub

– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych można składać przez platformę ePUAP.

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga polegająca na podziale kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na co najmniej dwie części i ustalenia dla nich nowych terminów płatności. 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika

Przy każdym z wniosków organ podatkowy uwzględnia ważny interes podatnika, to jest sytuację, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować lub ważny interes publiczny, to jest sytuację, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o przyznaniu ulgi w spłacie podatków jest decyzją uznaniową – to urząd decyduje, czy przyzna to prawo czy nie. Nawet jeśli podatnik złoży wniosek i spełni wszystkie wymagania, które uprawniają go do odroczenia płatności, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie mu przyznana.

Na ten moment brak jest przepisów, które ustanawiałyby konkretne ułatwienia podatkowe. Brak jest przepisów, które w prosty sposób odroczyłyby wszelkie terminy podatkowe, zawiesiły obowiązek zapłaty podatku czy przesuwałyby termin składania rocznego zeznania podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Przedsiębiorca ma jednak nadal szansę, korzystając z usług biur rachunkowych, które w pełni przygotowane są do pracy zdalnej, przygotować stosowną deklarację podatkową w terminie. Ma także możliwość złożyć przez platformę ePUAP wniosek o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.