Jak wypłacić dywidendę wspólnikom w 2019 r.?

czwartek, 4 Lipiec 2019 w kategorii Spółka z o. o., Księgowość

Większość spółek z o.o. zatwierdziła już sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. Teraz przyszedł czas na wypłatę dywidendy. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła zmiany w zakresie terminu wypłaty dywidendy.

Spółki z o.o. mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia. W przypadku spółek, których rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia, czas na zatwierdzenie sprawozdania minął 30 czerwca. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z dokumentami towarzyszącymi tj. uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, uchwałą w sprawie podziału zysku/pokrycia straty oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki (chyba, że spółka z o.o. spełnia warunki zwalniające ją z tego obowiązku), spółka z o.o. ma obowiązek złożyć w KRS w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników. O nowych możliwościach w zakresie składania dokumentów finansowych do rejestru pisaliśmy w artykule na temat zmian w składaniu sprawozdań finansowych do KRS.

Kto decyduje o wypłacie dywidendy?

Spółka, którą osiągnęła zysk, ma możliwość wypłaty dywidendy wspólnikom. W celu wypłaty zysku konieczne jest jednak w pierwszej kolejności podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom. Możliwe jest bowiem także przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub pokrycie straty z lat ubiegłych.

Kiedy wypłaca się dywidendę?

O dniu wypłaty dywidendy tj. o dniu, w których zysk przeznaczony do podziału może być wypłacony wspólnikom, decyduje zgromadzenie wspólników w uchwale. Zgromadzenie wspólników określa dzień wypłaty dywidendy na tym samym zgromadzeniu, na którym podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Co w sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników nie określi dnia wypłaty dywidendy? Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Co to jest dzień dywidendy? 

Dzień dywidendy to dzień, według którego ustalana jest lista wspólników uprawnionych do pobrania dywidendy. Co do zasady jest to dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może jednak upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień ten powinien zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zatem w przypadku braku odmiennej uchwały zgromadzenia wspólników w zakresie ustalenia dnia wypłaty dywidendy (a także w zakresie ustalenia dnia dywidendy), dywidenda powinna zostać wypłacona wspólnikom niezwłocznie po dniu powzięcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku.

Przed nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy zgromadzenie wspólników nie podjęło stosownej uchwały, uprawnienie do wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy przysługiwało zarządowi. Niekiedy prowadziło to do sytuacji, w której ani zgromadzenie wspólników, ani zarząd nie korzystali ze swojego uprawnienia, blokując w ten sposób wypłatę zysku wspólnikom.

Obowiązek zwrotu zaliczek

W trakcie roku obrotowego (jeszcze przed podjęciem uchwały o podziale zysku) wspólnikom mogą być wypłacane zaliczki na poczet zysku. Jeżeli jednak po sporządzeniu sprawozdania finansowego okaże się, że spółka osiągnęła zysk w wysokości niższej niż przewidywano (wypłacając zaliczki wspólnikom), wspólnicy zobowiązani są do zwrotu zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy zaliczką wspólnikowi wypłaconą a zaliczką, która okazała się należna wspólnikowi po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Jeżeli spółka osiągnęła stratę, wspólnicy zobowiązani są do zwrotu zaliczek w całości.

Jak wynika z powyższego, termin wypłaty dywidendy ustala zgromadzenia wspólników w uchwale. W przypadku jednak braku ustaleń dokonanych przez zgromadzenie wspólników, dywidenda powinna zostać wypłacona wspólnikom niezwłocznie po dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (lub innym dniu określonym jako dzień dywidendy).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.