Jak wznowić wykonywanie działalności gospodarczej?

środa, 10 Kwiecień 2019 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy w celu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do odpowiedniego rejestru? Czy możliwe jest wznowienie działalności gospodarczej z datą wsteczną? O tym, jak wygląda wznowienie działalności przez przedsiębiorcę wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą, a jak przez podmiot wpisany do KRS, przeczytasz poniżej.

O wejściu w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców pisaliśmy tutaj.  Wejście w życie tej ustawy spowodowało m.in. zmianę zasad dotyczących wznawiania działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG następuje co do zasady na jego wniosek. W takiej sytuacji zawieszenie działalności gospodarczej trwa od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca zawieszając działalność, nie musi wskazywać we wniosku dnia, do którego jego działalność ma być zawieszona. Ważne, że wznowienie działalności gospodarczej nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni od jej zawieszenia.

W opisanym wyżej przypadku wznowienie działalności następuje od dnia wskazanego we wniosku. Co ciekawe, w przeciwieństwie do przepisu dotyczącego podmiotów wpisanych do KRS, przepis dotyczący przedsiębiorców wpisanych do CEIDG nie wskazuje, że dzień wznowienia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Wydaje się w takim razie, że ustawodawca chciał w ten sposób dać przedsiębiorcy możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej po dniu, w którym to wznowienie faktycznie nastąpiło.   

Może jednak zdarzyć się tak, że przedsiębiorca składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej od razu wskaże dzień, do którego ma być zawieszona jego działalność gospodarcza. W takiej sytuacji działalność jest wznawiana z urzędu (automatycznie) od wskazanej we wniosku daty wznowienia (tj. od dnia następującego po dniu wskazanym we wniosku jako ostatni dzień zawieszenia działalności). Informacja o wznowieniu działalności zostaje automatycznie dopisana do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG, przedsiębiorca nie musi składać odrębnego wniosku o wznowienie do CEIDG. Powyższe nie uchybia jednak prawu przedsiębiorcy do złożenia wniosku o wznowienie działalności w każdym momencie (pomimo wcześniejszego wskazania okresu zawieszenia).

Przykład 1

Pan Jan Kowalski złożył w dniu 1 kwietnia 2019 r. wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności gospodarczej, wskazując we wniosku, że zawiesza działalność na okres 12 miesięcy.

Po upływie 12 miesięcy tj. z dniem 1 kwietnia 2020 r. działalność gospodarcza Pana Jana zostanie wznowiona automatycznie, chyba że wcześniej złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.

Przykład 2

Pan Adam Nowak złożył w dniu 1 kwietnia 2019 r. wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności gospodarczej, nie wskazując we wniosku okresu, na jaki zawiesza działalność (ponieważ nie ma takiego obowiązku). W takiej sytuacji w celu wznowienia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie musiał złożyć stosowny wniosek do CEIDG. Co istotne, nie może tego zrobić wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie.

Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie działalności, jego działalność pozostanie zawieszona (do momentu złożenia wniosku) – obecnie zawieszenie w CEIDG nie ma limitu czasowego.

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składa na formularzu CEIDG-1. Wniosek może złożyć osobiście w urzędzie, przez Internet lub listownie.

Wznowienie działalności przez podmiot wpisany do KRS

Podmioty wpisane do KRS tj. m.in. spółki komandytowe, spółki z o.o. czy S.A. mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej wyłącznie na czas określony, trwający od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca we wniosku do KRS dotyczącym zawieszenia działalności gospodarczej nie wskazuje okresu, na jaki działalność ma zostać zawieszona. Konsekwencje tego są następujące: 1) nie przewidziano automatycznego wznowienia działalności gospodarczej, 2) w celu wznowienia działalności gospodarczej podmiotu wpisanego do KRS osoba uprawniona do reprezentacji tego podmiotu powinna złożyć właściwy wniosek do KRS. Wznowienie działalności gospodarczej następuje od dnia wskazanego we wniosku, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że w przypadku podmiotów wpisanych do KRS nie ma możliwości wskazania we wniosku o wznowienie działalności daty wcześniejszej niż dzień złożenia wniosku. Wniosek składa się na formularzu KRS-Z62, dołączając uchwałę właściwego organu spółki (wspólników spółki osobowej, zarządu spółki kapitałowej) w sprawie wznowienia działalności gospodarczej. Uchwała musi zawierać datę wznowienia. Nie ma żadnych opłat sądowych od wniosku o wznowienie działalności.

Przykład 4

Zarząd spółki z o.o. złożył wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej od dnia 1 czerwca 2018 r. 1 kwietnia 2019 r. zarząd spółki z o.o. postanowił o wznowieniu działalności gospodarczej. Zarząd spółki w dniu 9 kwietnia 2019 r. złożył wniosek o wznowienie działalności gospodarczej, zaznaczając we wniosku, że działalność gospodarcza została wznowiona z dniem 1 kwietnia 2019 r. Takie postępowanie nie jest prawidłowe. W opisanej sytuacji najwcześniejszym możliwym dniem wznowienia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. był dzień złożenia wniosku, czyli 9 kwietnia 2019 r.

Ważne!

Od dnia 1 lutego 2019 r. w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty wpisane do KRS przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej rozsyłana jest z CEIDG i KRS automatycznie do innych urzędów: ZUS-u, urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Zarówno przedsiębiorca wpisany do CEIDG, jak i podmiot wpisany do KRS ma możliwość wznowienia zawieszonej działalności gospodarczej w każdym momencie, lecz nie wcześniej niż 30 dni po zawieszeniu działalności. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może już we wniosku o zawieszenie wskazać, na jaki okres zawiesza działalność (okres ten może później zmienić) – w takiej sytuacji działalność zostaje automatycznie wznowiona po upływie tego okresu. W przeciwnym razie wznowienie działalności następuje na wniosek (zawsze w przypadku podmiotów wpisanych do KRS). Niezłożenie wniosku o wznowienie działalności przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG, w przypadku braku określenia okresu zawieszenia, powoduje że działalność zostaje zawieszona. Natomiast niezłożenie wniosku o wznowienie działalności przez podmiot wpisany do KRS powoduje automatyczne zamieszczenie w rejestrze przedsiębiorców informacji o wznowieniu działalności po upływie 24 miesięcy od dnia zawieszenia.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.