Jak zgłosić zawarcie umowy o dzieło do ZUS?

środa, 23 Grudzień 2020 w kategorii Księgowość

Od 1 stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Informowanie ZUS odbywać się będzie za pomocą formularza ZUS RUD. Jakimi danymi trzeba będzie wypełnić formularz?

O tym, że od 1 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiony rejestr umów o dzieło, pisaliśmy w artykule o obowiązku informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie zobowiązana poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Obowiązek ten trzeba będzie wykonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Więcej na temat tego, kogo dotyczy powyższy obowiązek oraz jakich umów o dzieło, pisaliśmy w ww. artykule.

W jaki sposób należy poinformować ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

W celu przekazania ZUS danych dotyczących zawartej umowy o dzieło udostępniony został nowy formularz – ZUS RUD, który złożony jest z czterech części. Formularz składa się w ZUS właściwym ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo online.

Jakie dane zamawiającego i wykonawcy dzieła należy podać w formularzu ZUS RUD?

W pierwszej części formularza zgłaszający podaje swoje dane, czyli dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, tj. NIP, REGON albo PESEL, nazwę skróconą firmy lub imię i nazwisko, adres do korespondencji w tej sprawie, numer telefonu oraz adres e-mail.

W drugiej części formularza zgłaszający podaje dane wykonawcy umowy o dzieło, tj. PESEL oraz imię i nazwisko, a także adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

Jakie dane dotyczące umowy o dzieło należy podać w formularzu ZUS RUD?

W trzeciej części formularza zgłaszający wypełnia następujące pola: data zawarcia umowy o dzieło, data rozpoczęcia wykonywania dzieła, data zakończenia wykonywania dzieła oraz przedmiot umowy, a także liczba zawartych umów o dzieło.

W ostatniej części formularza zgłaszający oświadcza, że podane przez niego w formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Formularz należy opatrzyć także datą i czytelnym podpisem.

Formularz ZUS RUD w ww. kształcie stanowi załącznik do projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2020 r.

Jakie kary grożą za niezgłoszenie do ZUS zawarcia umowy o dzieło?

Niezłożenie formularza ZUS RUD w wymaganym terminie może wiązać się z nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny nawet do 5 000 złotych.

Mając na uwadze powyższe, warto dokonać przeglądu zawieranych umów o dzieło i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno spełniają wszystkie przesłanki, aby zostać uznane przez ZUS za umowy o dzieło. Co prawda, przyjmuje się, że rejestr wprowadzony został wyłącznie dla celów statystycznych, jednak nie ulega wątpliwości, że prostsze będzie ewentualne kwestionowanie takich umów przez ZUS.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające dzieło będą miały obowiązek informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (poza wskazanymi wyżej wyjątkami). Zgłoszenia dokonywać się będzie na formularzu ZUS RUD. Niedopełnienie obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1ksiegowosc

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.