Jak złożyć wniosek o wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych?

czwartek, 1 Czerwiec 2023 w kategorii Fundacja rodzinna

Do powstania fundacji rodzinnej wymagane jest złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej, ustalenie statutu fundacji przez fundatora, wniesienie przez fundatora mienia oraz wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych. Jak złożyć stosowny wniosek?

Fundacja rodzinna podlega wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych, do którego zgłasza ją fundator. W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dokonuje zarząd.

Co zawiera zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru?

Zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych zawiera:

1) nazwę fundacji rodzinnej, jej siedzibę i adres;

2) wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej;

3) imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń;

4) sposób reprezentowania fundacji rodzinnej;

5) imiona i nazwiska, numery PESEL członków rady nadzorczej, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, jeśli w fundacji rodzinnej ustanawia się radę nadzorczą;

6) imiona i nazwiska, numery PESEL beneficjentów będących osobami fizycznymi wchodzącymi w skład zgromadzenia beneficjentów, a w przypadku braku obowiązku posiadania takiego numeru – datę urodzenia, oraz ich adresy do doręczeń, a w przypadku gdy beneficjentem jest podmiot inny niż osoba fizyczna – nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – także jego numer w tym rejestrze;

7) imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest uprawniony do powołania zarządu;

8) czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia?

Do zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych dołącza się:

1) akt założycielski fundacji rodzinnej albo protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, w którym ustanowiono fundację rodzinną;

2) statut fundacji rodzinnej;

3) oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie określonej w statucie, a w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie – oświadczenie członków zarządu, że fundusz założycielski zostanie wniesiony w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych;

4) dowód ustanowienia organów fundacji rodzinnej, z wyszczególnieniem ich składu osobowego, jeżeli skład organów fundacji rodzinnej nie wynika z jej statutu oraz zgody na pełnienie funkcji członka organu fundacji rodzinnej;

5) oświadczenia osób reprezentujących fundację rodzinną, likwidatorów i pełnomocników obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu fundacji rodzinnej powołującego daną osobę lub w statucie fundacji rodzinnej;

6) dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jak wygląda wniosek o wpis?

Wniosek o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych składa się na urzędowym formularzu RFR-W – Wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych.

Pozostałe formularze, które są załącznikami do wniosku to:

– RFR-WA – jednostki terenowe fundacji rodzinnej, o ile zostały utworzone,

– RFR-WB – członkowie zgromadzenia beneficjentów,

– RFR-WL – pełnomocnik fundacji rodzinnej, o ile został powołany,

– RFR-WK – zarząd/rada nadzorcza fundacji rodzinnej – załącznik dotyczący członków zarządu jest obowiązkowy; dotyczący rady nadzorczej – o ile została ustanowiona,

– RFR-WM – przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej przez fundację rodzinną – o ile fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą.

Wypełnienie tego załącznika nastręcza najwięcej problemów. Art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej stanowi, że fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcj

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Natomiast formularz RFR-WM wymaga określenia konkretnych kodów i opisów przedmiotu działalności gospodarczej wedle PKD 2007. Sąd rejestrowy bada, czy kod i opis przedmiotu działalności zgłoszony we wniosku jest zgodny z art. 5 ustawy. Nie ma jednak w PKD 2007 kodów, które by wprost odpowiadały wymienionemu powyżej zakresowi działalności. Należy wybrać najbardziej zbliżone.

Gdzie złożyć wniosek o wpis?

Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych składa się w biurze podawczym ww. sądu lub wysyła pocztą na adres sądu.

Od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych pobiera się opłatę w kwocie 500 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy sądu rejestrowego.

22 maja 2023 weszła w życie długo wyczekiwana ustawa o fundacji rodzinnej. Wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych wymaga uzupełnienia urzędowych formularzy, dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów i uiszczenia opłaty w kwocie 500 zł.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.