Jaką formę opodatkowania wybrać?

piątek, 15 Sierpień 2014 w kategorii Podatki

Wybór sposobu opodatkowania podatkiem PIT jest bardzo istotną kwestią dla każdego przedsiębiorcy. Zależy od niego nie tylko wysokość kwoty podatku, który przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, ale również koszty księgowości i sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami. Wybór ten należy dokładnie przeanalizować pod kątem wielkości spodziewanych przychodów, wydatków czy kosztów uzyskania przychodów.

Formę opodatkowania wybiera się podczas zgłaszania działalności gospodarczej do ewidencji. Raz wybraną formę można zmienić, ale nie w trakcie roku podatkowego. Chęć zmiany należy zgłosić w urzędzie skarbowym do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Podatnikami PIT są osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.

W przypadku spółek kapitałowych podatnikiem jest sama spółka i jej dochód podlega obowiązkowo opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 19 % (plus dodatkowo opodatkowanie dywidendy zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 % – z pewnymi wyjątkami o których więcej w temacie: Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dywidendy?. Podatek CIT płaci się w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca. Ustawodawca przewidział także możliwość rozliczania się z zaliczek na CIT kwartalnie dla podatników rozpoczynających działalność i tzw. małych podatników.

Zasady ogólne

Przedsiębiorca, który podczas rejestracji swojej działalności nie zgłosi, jaki sposób opodatkowania wybiera, będzie rozliczany na zasadach ogólnych.

Dochód może być opodatkowany albo według skali 18 %, albo według 32 %. Wysokość stawki uzależniona jest od wielkości uzyskanego dochodu rocznego. Niższa stawka 18 % obowiązuje, gdy dochód roczny nie przekracza 85 528 zł, zaś wyższa 32 % – gdy dochód roczny przekroczył 85 528 zł z tym, że stawkę 32 % stosuje się wyłącznie do dochodu powyżej tej kwoty.

Opodatkowaniu podlega dochód, który stanowi różnicę pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania. Obliczając zaliczkę, odliczamy zatem koszty uzyskania przychodu. Tym samym ta forma opodatkowania może być korzystna dla tych, którzy generują wysokie koszty uzyskania przychodów.

Zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość rozliczania się razem z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych i zwolnień.

Wspólnicy spółek cywilnych i jawnych oraz partnerskich posiadających status małego podatnika mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne prowadzą księgi rachunkowe. Prowadzenie tego typu ksiąg można zlecić firmom specjalizującym się w takiej działalności, odciąży nas to od obowiązków ewidencyjnych. Księga ta musi spełnić liczne wymogi, które nakłada rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pozostanie przy zasadach ogólnych, dedykowane jest tym przedsiębiorcom, którym zależy na skorzystaniu z ulg podatkowych i nie generują oni wysokich dochodów.  Bowiem jeżeli dochód osiągnięty w trakcie roku znacznie przekracza 85 528 zł, stawka 32 % może się po prostu nie opłacać. Lepszym wyborem w takiej sytuacji będzie 19 %-podatek liniowy.

Podatek liniowy

Metoda liniowa jest formą optymalizacji podatkowej i polega na opodatkowaniu dochodu stałą, 19 % stawką.

W tej formie opodatkowania mamy pewność, że wartość podatku nie wzrośnie w ciągu roku. Bez względu na wielkość osiągniętego dochodu, jego wartość będzie stała.

Jeżeli jednak tylko nieznacznie przekraczamy próg dochodowy (85 528 zł), oprocentowanie podatkiem liniowym nie zawsze będzie korzystniejsze. Różnica między stawką podatku liniowego a niższą stawką podatku rozliczanego na zasadach ogólnych to co prawda 1 punkt procentowy, ale dotyczy przecież dochodu osiągniętego przez cały rok.

W tym sposobie opodatkowania nie można stosować ulg podatkowych, odliczeń ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jest się samotnym rodzicem). Należy dodać, że ograniczenie to dotyczy także dochodów spoza działalności gospodarczej. Zatem stosowanie ulg i preferencji wyłączone jest również wobec pozostałych dochodów.

Zarówno rozliczając się na zasadach ogólnych, jak i korzystając z metody liniowej, należy samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

Ta forma opodatkowania dedykowana jest zatem osobom osiągającym w trakcie roku duże dochody, ponieważ jest ucieczką przed wysoką skalą podatkową na zasadach ogólnych.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Wysokość stawek w tej formie opodatkowania jest zróżnicowana i zależy od rodzaju prowadzonej działalności (np.: 20 % od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów). Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie będzie mógł wybrać np.: prowadzący aptekę, lombard czy kantor.

Podatek oblicza się od przychodu – nie pomniejsza się go o koszty jego uzyskania. Zatem decyzja o przejściu na ryczałt powinna być umotywowana niskimi kosztami uzyskania przychodów, ponieważ nie można ich odliczyć od podatku.

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów z prowadzonej działalności, a także rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz obowiązek przechowywania dokumentów zakupu towarów.

Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu, nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje także przychody z innych źródeł (np.: z tytułu umowy o pracę), rozliczane są one na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa 

Karta podatkowa przeznaczona jest dla osób prowadzących określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.: usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie. W przypadku karty podatkowej obowiązują różne kwoty podatku w zależności od danej grupy zawodowej, wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz od liczby zatrudnionych. Jeżeli chcemy skorzystać z tej formy opodatkowania, musimy zgłosić wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość podatku określona jest kwotowo na podstawie decyzji wydanej przez urząd skarbowy na wniosek podatnika odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek należy zapłacić niezależnie od osiągniętego dochodu.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z tej formy opodatkowania, obowiązują go limity zatrudniania pracowników, nie może także zatrudniać nikogo na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

W tej formie opodatkowania ograniczony jest za to do minimum zakres formalności związanych z prowadzeniem działalności. Nie wymaga się prowadzenia ksiąg oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – opłaca się go za miesiąc poprzedni do 7 dnia każdego miesiąca. Należy jedynie przez pięć lat przechowywać kopie wystawionych rachunków lub faktur.

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy McCarthy & Taggart Group!

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.