Jaka jest wysokość PCC w 2021 roku?

środa, 31 Marzec 2021 w kategorii Podatki

PCC, jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej różna jest stawka tego podatku. Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacimy w 2021 roku?

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy m.in. takich czynności jak:

a) umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,

b) umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c) umowa darowizny – o ile nastąpiło przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

d) umowy dożywocia,

e) ustanowienie hipoteki,

f) umowa spółki (akt założycielski, statut),

g) zmiana ww. umów.

PCC w przypadku umowy sprzedaży

Umowy sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych są umowami bardzo często występującymi w obrocie gospodarczym. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowiwartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (decyduje wartość rynkowa, nawet jeżeli strony ustaliły w umowie inną cenę). Z kolei stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi:

a) od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

b) od umowy sprzedaży innych praw majątkowych – 1%.

Podatek od umowy sprzedaży stanowi iloczyn wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego i stawki podatku – 2% lub 1%.

Przykład 1:

Strony zawarły umowę sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Warszawie, której wartość rynkowa została określona na kwotę 500.000,00 złotych. Podatek od umowy sprzedaży nieruchomości wyniesie 10.000,00 złotych (2% x 500.000,00 złotych = 10.000,00 złotych). 

Przykład 2:

Strony zawarły umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki A sp. z o.o. Udziały zostały wycenione na 5.000,00 złotych. Podatek od umowy sprzedaży udziałów wyniesie 50,00 złotych (1% x 5.000,00 złotych = 50,00 złotych).

Uwaga!

Zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000,00 zł. 

PCC w przypadku umowy pożyczki

Podstawę opodatkowania w przypadku umowy pożyczki stanowi kwota lub wartość pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych. Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 0,5%.

Podatek od umowy pożyczki stanowi iloczyn kwoty (wartości) pożyczki i stawki podatku – 0,5%.

Przykład 3:

Strony zawarły umowę pożyczki, na mocy której X pożyczył Y 20.000,00 złotych. Podatek od tej czynności cywilnoprawnej wyniesie 100,00 złotych (0,5% x 20.000,00 złotych = 100,00 złotych).

Uwaga!

Zwalnia się od podatku m.in. pożyczki:

a) jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1.000,00 zł,

b) udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

PCC w przypadku umowy darowizny

Podstawę opodatkowania w przypadku umowy darowizny stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Stawka podatku od umowy darowizny wynosi:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.

Podatek od umowy darowizny stanowi iloczyn wartości długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego i stawki podatku – 2% lub 1%.

Przykład 4:

Strony zawarły umowę darowizny, na mocy której X przeniósł na Y własność nieruchomości A, na której hipotece pozostaje wpisane zabezpieczenie banku z tytułu umowy kredytu w wysokości 200.000,00 złotych. Podatek od tej umowy darowizny wyniesie 4.000,00 złotych (2% x 200.000,00 złotych = 4.000,00 złotych).

PCC w przypadku umowy spółki lub jej zmiany

Przy umowie spółki podstawę opodatkowania stanowi m.in.:

a) przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,

b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,

c) przy dopłatach – kwota dopłat,

d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,

e) przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, czyli 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie każda zmiana umowy spółki będzie stanowiła podstawę do opodatkowania PCC. Podatek trzeba będzie zapłacić np. w przypadku:

a) przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

b) przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stawka podatku od umowy spółki lub jej zmiany wynosi 0,5%. Podatek od umowy spółki stanowi iloczyn, w zależności od konkretnego przypadku, jednej z ww. wartości i stawki podatku – 0,5%.

Przykład 5:

X oraz Y zawarli umowę spółki z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 złotych. Podatek od tej umowy spółki wyniesie 25,00 złotych (0,5% x 5.000,00 złotych = 25,00 złotych).

Kto jest odpowiedzialny za zapłatę podatku?

Obowiązek podatkowy, co do zasady, ciąży:

a)  przy umowie sprzedaży – na kupującym,

b)  przy umowie darowizny – na obdarowanym,

c)  przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości,

d)  przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki,

e)  przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Podatnicy są obowiązani złożyć deklarację w sprawie PCC oraz obliczyć i wpłacić ten podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli czynności dokonuje się w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz. O tym w jaki sposób ustalić właściwy urząd skarbowy, pisaliśmy w artykule o tym, na jakie konto uiszczać podatki?

Dokonanie niektórych czynności cywilnoprawnych wiąże się z obowiązkiem zapłaty PCC. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju i wartości danej czynności. Ustawa o PCC przewiduje także pewne wyjątki.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.