Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który zamierza zatrudnić pracownika?

środa, 30 Sierpień 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudniać pracowników, musi pamiętać o dodatkowych obowiązkach.

Na potrzeby tego artykułu pracownika rozumiemy jako osobę zatrudnioną przez przedsiębiorcę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Obowiązki w zakresie BHP

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP? To zależy. Jeżeli zatrudni osoby będące w pierwszej grupie pokrewieństwa tj. małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo, nie ma takiego obowiązku. Nie ma również, co do zasady, takiego obowiązku, gdy zatrudnia osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że wymagają tego określone wykonywane przez takiego pracownika czynności lub specyficzne warunki wykonywania obowiązków.

Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca jako pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Każdy przyszły pracownik powinien odbyć tzw. szkolenie wstępne BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie powinno odbyć się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracodawca ma także obowiązek zorganizowania dla pracowników okresowych szkoleń w zakresie BHP. Szkolenie wstępne BHP to instruktaż ogólny, mający za zadanie zapoznać pracownika z zasadami BHP, a w niektórych przypadkach (np. dla pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia) także instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie musi przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Ważne!

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Badania lekarskie

Poza szkoleniem BHP, pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć również obowiązkowe wstępne badanie lekarskie. Badanie przeprowadza się na koszt pracodawcy i na podstawie wystawionego przez niego skierowania. Jeżeli badanie kończy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku, pracownik może przystąpić do pracy. Powyższe dotyczy jedynie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Podpisanie umowy

Przedsiębiorca powinien również pamiętać o zawarciu z pracownikiem umowy. Warto zaznaczyć, że pracodawca ma, co do zasady, możliwość wyboru formy zatrudnienia pracownika tj. czy zatrudni go na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Należy jednak pamiętać, że jeżeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, to bez względu na nazwę umowy będzie to zawsze zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Zatrudnienie pracownika wiąże się również z koniecznością zgłoszenia do ZUS. W terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, pracodawca na formularzu ZUS ZUA zgłasza fakt zatrudnienia pracownika do ZUS. Zgłoszenie obejmuje:

– ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe),

– ubezpieczenie zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Natomiast w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wszystko zależy od tego, czy umowa cywilnoprawna jest jedyną podstawą zatrudnienia. Jeśli tak, pracodawca obowiązkowo odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na podstawie kilku umów cywilnoprawnych, obowiązkowe składki będą odprowadzone od umów zlecenia do momentu, aż całkowity przychód z tych umów w danym miesiącu nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Po przekroczeniu tej kwoty z każdej kolejnej umowy obowiązkowo potrącana będzie tylko składka zdrowotna. Natomiast osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, a z innym pracodawcą podpiszę umowę zlecenia – umowa ta nie będzie oskładkowana, jeżeli pracownik na podstawie umowy o pracę otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W przypadku składek ZUS, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia comiesięcznej deklaracji ZUS DRA wraz raportami imiennymi za pracowników do 15. dnia każdego następnego miesiąca, a także dokonania opłaty.

Podatek dochodowy

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzanie podatku dochodowego od dochodu pracownika, bez względu na to, czy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

Pracodawca ma obowiązek odprowadzania comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca bez konieczności składania formularzy.

Limity w zatrudnianiu pracowników

Warto pamiętać również o tym, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się kartą podatkową, nie mogą zatrudniać pracowników na umowę o dzieło lub umowę zlecenia. Obowiązują ich także limity ilościowe – mogą zatrudnić jedynie od 3 do 5 osób, w zależności od rodzaju wykonywanej przez nich działalności.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o comiesięcznych obowiązkach spoczywających na nim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. O obowiązkach tych tj. opłacanie podatku VAT czy podatku dochodowego, pisaliśmy tutaj. Przedsiębiorca zamierzający zatrudniać pracowników występuje w nowej roli – w roli pracodawcy i w związku z tym musi wypełniać nowe obowiązki. Przedsiębiorca-pracodawca powinien przede wszystkim pamiętać o „przygotowaniu” pracownika do pracy poprzez szkolenie BHP i badanie lekarskie, ale także o obowiązkach w trakcie zatrudnienia m.in. opłacanie składek ZUS za pracownika.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.