Jakie podatki płaci spółka?

środa, 7 Listopad 2018 w kategorii Podatki

O tym jakie podatki i w jakiej wysokości zobowiązana jest płacić spółka, zależy przede wszystkim od rodzaju tej spółki.

Czy spółka cywilna płaci podatki?

Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Nie jest spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami, w której postanawiają oni jaki będzie cel przedmiotowej współpracy oraz na jakich zasadach będą tę współpracę realizować. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Spółka cywilna, która nie stanowi odrębnego bytu prawnego, nie może być podatnikiem podatku dochodowego. To wspólnicy tej spółki opodatkowani są podatkiem dochodowym. Mówiąc dokładniej – opodatkowane są dochody wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce. Wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi mogą wybrać wśród następujących form opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych (18% lub 31%), opodatkowanie podatkiem liniowym (19%), ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Co istotne, nie jest możliwe, by tylko jeden ze wspólników wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Każdy ze wspólników musi złożyć w tym zakresie odrębne, ale jednolite oświadczenie.

Wspólnicy spółki cywilnej niebędący osobami fizycznymi opodatkowani są podatkiem dochodowym CIT w wysokości 19%. Wysokość tej stawki może zostać obniżona do 15% w przypadku tzw. małych podatników (sprzedaż brutto rocznie do 1.200.000 euro) oraz podatników rozpoczynających działalność – w tym roku, w którym ją rozpoczęli.

Co ciekawe, spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT.

A jak sytuacja wygląda w spółce jawnej?

Podobnie kwestia ta wygląda w spółce jawnej. Choć spółka jawna, w odróżnieniu od spółki cywilnej, jest odrębnym podmiotem prawa, to nie posiada osobowości prawnej. W obrocie prawnym może jednak działać całkowicie samodzielnie, np. nabywać rzeczy czy prawa.

Pomimo tego, wyłącznie wspólnicy spółki jawnej są podatnikami podatku dochodowego. Spółka jawna jest natomiast podatnikiem podatku VAT.

Czym odróżnia się w tym zakresie spółka partnerska i komandytowa?

Również w spółce partnerskiej i spółce komandytowej to wspólnicy, zwani w spółce partnerskiej partnerami, są podatnikami podatku dochodowego. W przypadku spółki partnerskiej i komandytowej wspólnicy będący osobami fizycznymi mają jednak do wyboru jedynie dwie formy opodatkowania – opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatek liniowy.

Co ciekawe, i także odróżniające spółkę partnerską i komandytową od spółki jawnej i cywilnej – każdy ze wspólników ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania. Dla spółki prowadzi się jednak odrębną książkę przychodów i rozchodów/ księgi rachunkowe.

Spółki partnerskie i komandytowe są podatnikami podatku VAT.

Spółka komandytowo-akcyjna podatnikiem podatku dochodowego?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Od 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna, choć nie posiada osobowości prawnej, posiada status podatnika podatku dochodowego. Oznacza to, że zyski, które uzyska spółka komandytowo-akcyjna opodatkowane są podatkiem dochodowym CIT według stawki 19% (lub 15%).

Niestety wypłata dywidendy wspólnikom również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (od osób fizycznych w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi oraz od osób prawnych w przypadku wspólników będących osobami prawnymi). Bez względu na to, czy jest to dywidenda wypłacana wspólnikowi będącemu osobą fizyczną, czy dywidenda wypłacana wspólnikowi będącemu osobą prawną podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%. Kluczowe jest tu jednak faktyczne wypłacenie dywidendy. Oznacza to, że w sytuacji kiedy dywidenda nie jest wypłacana, nie ponosi się obciążeń podatkowych w zakresie PIT lub CIT z tego tytułu. Jeżeli zysk jest wypłacany, jest opodatkowany podwójnie.

Ważne!

Komplementariusz może jednak pomniejszyć podatek naliczony od wypłaconej mu dywidendy o kwotę podatku zapłaconego wcześniej przez spółkę od zgromadzonych zysków (w części odpowiadającej udziałowi tego wspólnika w zysku spółki). W konsekwencji rzeczywiste opodatkowanie komplementariusza oscylować będzie w granicach 19%.

Spółka komandytowo-akcyjna jest płatnikiem podatku VAT.

Na końcu spółki kapitałowe

Problem podwójnego opodatkowania istnieje również w spółkach kapitałowych: spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej. Spółki te posiadają osobowość prawną. Podatnikiem podatku dochodowego jest zarówno spółka kapitałowa (19 lub 15%), jak i jej wspólnicy (19%).

Ważne!

Wspólnicy (akcjonariusze) spółek kapitałowych oraz akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych będący osobami prawnymi mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wypłacanego im zysku. Aby skorzystać z takiego zwolnienia muszą spełnić określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych warunki m.in. posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Problem podwójnego opodatkowania zysku w spółce z o.o. można rozwiązać, zawiązując spółkę komandytową, w której spółka z o.o. pełnić będzie rolę wspólnika. Zysk na poziomie spółki komandytowej nie będzie opodatkowany. Opodatkowany będzie natomiast zysk wypłacany wspólnikom. Oczywiście zysk, który wypłacany będzie spółce z o.o. jako wspólnikowi będzie opodatkowany podwójnie (jako zysk wypłacany spółce oraz jako zysk wypłacany wspólnikom spółki z o.o.), jednak w umowie spółki komandytowej można postanowić, że spółka z o.o. otrzyma niewielki procent zysku spółki komandytowej (wtedy jedynie niewielki procent zysku będzie opodatkowany podwójnie).

Spółki kapitałowe także są płatnikami podatniku VAT.

Czy spółka musi być podatnikiem podatku VAT?

Spółki mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, jeżeli: 1) ich roczny obrót nie przekracza 200.000 zł rocznie, 2) wykonują działalność, która jest zwolniona z obowiązku opłacania podatku VAT bez względu nie wielkość obrotu. Należy jednak pamiętać, że istnieją takie rodzaje działalności, których wykonywanie uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Czy opodatkowanie spółek zależy wyłącznie od ich rodzaju?

Opodatkowanie spółek zależy nie tylko od rodzaju spółki, ale może zależeć także od rodzaju wykonywanej przez spółkę działalności czy od posiadanych składników majątkowych.

Np. jeżeli spółka jest właścicielem nieruchomości, którą może być zarówno biuro, jak i magazyn, będzie zobowiązana płacić podatek od nieruchomości. Jeżeli natomiast posiada środki trwałe w postaci samochodu osobowego, jest płatnikiem podatku od środków transportowych.

Spółka handlowa jest również podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – zazwyczaj wielokrotnie. Do zapłaty PCC zobowiązany jest podatnik dokonujący niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog umów, które objęte są przedmiotowym podatkiem np. umowa sprzedaży rzeczy majątkowych czy umowa pożyczki.

PCC objęta jest również umowa spółki. Podatek ten pojawia się przy założeniu każdego rodzaju spółki.

Choć kwestia podatków w spółkach handlowych jest tematem obszernym i niełatwym, na pewno warto jest ją przeanalizować przed podjęciem decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.