Jakie są założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej?

środa, 24 Marzec 2021 w kategorii Fundacja rodzinna

W dniu 22 marca 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

Założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Informacje ogólne

Fundacja rodzinna, zgodnie z założeniami, to nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym. Jej siedziba ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja rodzinna zarządza posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta.

Fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej.

Utworzenie fundacji rodzinnej

Fundację rodzinną tworzy się na podstawie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej. Oświadczenie fundator składa w akcie założycielskim albo w testamencie. Zarówno akt założycielski, jak i testament muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także kilku fundatorów (ale nie w testamencie).

Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Do powstania fundacji rodzinnej wymagane jest:

a) złożenie ww. oświadczenia,

b) ustalenie statutu fundacji przez fundatora:

– forma aktu notarialnego,

– statut określa m.in. cele fundacji, beneficjenta fundacji rodzinnej lub grupy beneficjentów, lub sposób określenia beneficjenta, przeznaczenie majątku fundacji rodzinnej po jej likwidacji,

c) wniesienie przez fundatora mienia:

– fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie przeznaczone na realizację jej celów, którego wartość wynosi co najmniej 100 000 złotych,

– właścicielem mienia wniesionego do fundacji staje się fundacja rodzinna.

d) wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundator sporządza listę pierwszych beneficjentów w formie pisemnej.

Uwaga!

Majątek przekazany przez fundatora do fundacji rodzinnej będzie zaliczany do masy spadkowej po fundatorze na takich samych zasadach jak darowizny dokonywane na rzecz spadkobierców ustawowych i uprawnionych do zachowku.

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Beneficjentem może być: 1) osoba fizyczna (niekoniecznie spokrewniona z fundatorem) albo 2) organizacja pożytku publicznego.

W przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną, fundacja rodzinna pokrywa koszty jego utrzymania lub kształcenia. Z kolei w przypadku beneficjenta będącego organizacją pożytku publicznego, fundacja wspiera realizację przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Organy fundacji rodzinnej

Organami fundacji rodzinnej będą obligatoryjnie zarząd i zgromadzenie beneficjentów, a co do zasady fakultatywnie może być także rada protektorów.

Zarząd prowadzi sprawy fundacji rodzinnej i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za realizację celów fundacji rodzinnej oraz bieżące ustalanie stanu płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej.

Rada protektorów pełni funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.

Beneficjenci z kolei będą tworzyć zgromadzenie beneficjentów. Uchwały zgromadzenia beneficjentów wymagać będą sprawy wymienione w ustawie lub statucie.

Beneficjenci mogą także zasiadać w zarządzie lub radzie protektorów, ale nie mogą posiadać więcej niż połowę głosów w tych organach.

Zachowek i świadczenia alimentacyjne

Dotychczas zakładano, że założenie fundacji rodzinnej nie może pozbawiać spadkobierców prawa do zachowku czy uprawnień alimentacyjnych. Z drugiej strony prawo do zachowku nie powinno pozbawiać fundacji rodzinnej możliwości realizacji wyznaczonej jej celów.

Z uwagi na powyższe w projekcie zaproponowano: 1) wprowadzenie możliwości zrzeczenia się zachowku oraz – w sytuacji, gdy składnikiem masy spadkowej będzie przedsiębiorstwo – wprowadzenie możliwości żądania przez fundację rodzinną 2) rozłożenia zachowku na raty, 3) odroczenia terminu płatności, a nawet 4) obniżenia jego wysokości. Ponadto, świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej przez uprawnionego mają obniżyć wartość zachowku.

Ponadto fundacja rodzinna odpowiada za wykonanie powstałego po jej utworzeniu obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora. Fundacja zaspokaja roszczenia osób, wobec których fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności.

Opodatkowanie

Fundacja rodzinna ma być opodatkowana 19%-CIT na zasadach ogólnych – fundacja nie będzie uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u.

Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi.

Osoby najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak również sam fundator, będą zwolnieni od podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora. Pozostali nabywcy świadczeń zapłacą podatek od spadków i darowizn w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Opinie i uwagi do opublikowanego projektu ustawy o fundacji rodzinnej można zgłaszać w ciągu najbliższych 30 dni. Zakłada się, że projekt ustawy trafi do parlamentu w drugiej połowie 2021 r. i wejdzie w życie na początku 2022 r. Możliwość zakładania fundacji rodzinnej w Polsce ma przede wszystkim ułatwić sukcesję w firmach rodzinnych poprzez akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1fundacja-rodzinna

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.