Jakie zmiany przewiduje SLIM VAT 3?

środa, 8 Marzec 2023 w kategorii Podatki

SLIM VAT 3 to pakiet zmian w ustawie o VAT mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Jakie najważniejsze zmiany przewiduje?

Mały podatnik

Status małego podatnika będzie posiadał ten przedsiębiorca, który osiągnął przychód brutto ze sprzedaży (czyli wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nieprzekraczający kwoty odpowiadającej równowartości w złotych 2 mln euro (obecnie 1,2 mln euro). Status małego podatnika uprawnia do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT.

Przeliczenie kwoty 2 mln euro dokonywane będzie na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Po przeliczeniu euro po kursie ogłoszonym przez NBP na 3 października 2022 limit dla małego podatnika CIT na 2023 r. wynosić będzie 9 654 400 zł.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT

Środkami znajdującymi się na rachunku VAT będzie można opłacić podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy (obok składek ZUS, podatku dochodowego, cła, akcyzy czy odsetek za zwłokę – obecnie).

Rezygnacja z wymogu posiadania faktur przy WNT

Przewidywana jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursów walutowych przy fakturach korygujących

Planowane jest doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Tj. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą gdy podstawa opodatkowania określona w walucie obcej uległa zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej, przyjętego dla podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Zmiany dotyczące proporcji

Obowiązkiem każdego podatnika VAT jest dokonanie podziału podatku naliczonego, poprzez przyporządkowanie go do czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz w związku z którymi także prawo nie przysługuje. Jeżeli nie można precyzyjnie wskazać tych kwot, układa się proporcję, zgodnie z którą dokonuje się odliczenia. Nowelizacja przewiduje zwiększenie kwoty podatku niepodlegającego odliczeniu wynikającej z zastosowania proporcji w skali roku, pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczy 98%, do 10.000 zł (obecnie 500 zł). Projektowana zmiana stanowi zatem dwudziestokrotne zwiększenie progu ograniczającego stosowanie zaokrąglenia proporcji do 100%.

Zmiana dotyczyć będzie podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwi odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Jednocześnie możliwa będzie rezygnacja z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 p.p. Obecnie każda, nawet wynosząca jeden punkt procentowy, różnica między proporcją wstępną podatku naliczonego do odliczenia, a proporcją ostateczną dotyczącą tego odliczenia, obliguje podatnika do przeprowadzenia korekty rocznej odliczonego podatku.

Konsolidowanie wydawania informacji podatkowych

Wyznaczony zostanie jeden organ właściwy do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Wszystkie kompetencje do obsługi wiążących informacji podatkowych przejmie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw w styczniu 2023 został przyjęty przez Radę Ministrów, a 8 marca 2023 odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami rządu ma oznaczać prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności i poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. Ustawa ma wejść w życie od 1 kwietnia 2023.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66. Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.) i nie dotyczą sprzedaży podmiotów, o których mowa w art. 151 KSH (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych).

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.