Jakie zmiany w Kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r.?

środa, 2 Styczeń 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadza wiele zmian w Kodeksie spółek handlowych, co w założeniu projektodawców ma uprościć m.in. funkcjonowanie spółek z o.o. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych zmiana umowy spółki z o.o., która nie została jeszcze zarejestrowana w KRS tj. spółki z o.o. w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Oznacza to, że nie może zostać zmieniona w drodze uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników. Do notariusza stawić się powinni wszyscy wspólnicy. Jest to istotne z uwagi na to, że taki tryb zmiany umowy spółki zakłada jednomyślność wszystkich wspólników.

Wypłata dywidendy

Obecnie o dniu wypłaty dywidendy tj. zysku przeznaczonego do wypłaty wspólnikom ma prawo zadecydować zgromadzenie wspólników lub zarząd, jeżeli zgromadzenie wspólników tego dnia nie określi. Przyjmuje się, że zgromadzenie wspólników może określić dzień wypłaty dywidendy na zgromadzeniu, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe lub do momentu, do którego zarząd nie skorzysta ze swojego uprawnienia. Po zmianach zarząd nie będzie miał uprawnienia do ustalenia dnia wypłaty dywidendy. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi dnia wypłaty dywidendy, dywidenda powinna zostać wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy czyli dniu, wedle którego ustalana jest lista wspólników uprawnionych do pobrania zysku spółki (który zazwyczaj jest dniem powzięcia uchwały o podziale zysku). Ma to na celu rozwiązanie sytuacji, w której ani zgromadzenie wspólników, ani zarząd nie korzystają ze swojego uprawnienia, blokując w ten sposób wypłatę zysku ze spółki.

Postanowiono również, że wspólnicy zobowiązani będą do zwrotu spółce zaliczek na poczet zysku, które otrzymali od spółki w toku roku rachunkowego spółki, jeżeli okaże się, że zysk który spółka uzyskała jest niższy od prognozowanego.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Ciekawe rozwiązanie zaproponowano w sytuacji, gdy w spółce z o.o. z pełnienia funkcji członka zarządu rezygnuje ostatnia osoba. Od 1 marca 2019 r. ostatni członek zarządu spółki z o.o. rezygnujący z zarządu, zobowiązany będzie do zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka zarządu. Do ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wspólników rozsyłanego wspólnikom ostatni członek zarządu w spółce z o.o. zobowiązany będzie dołączyć oświadczenie o rezygnacji. Ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której spółka z o.o. pozostaje bez zarządu. Ostatni członek zarządu pozostaje zatem w spółce do dnia odbycia zgromadzenia lub do dnia, na który zgromadzenie to zostało zwołane (jeżeli zgromadzenie nie odbędzie się pomimo jego prawidłowego zwołania). Umowa spółki może jednak stanowić inaczej.

Odwołanie zgromadzenia wspólników

Postanowiono, że zgromadzenie wspólników może zostać odwołane tylko przez tę osobę/organ, który dane zgromadzenie zwołał. A w sytuacji gdy zgromadzenie wspólników zostało zwołane na żądanie określonej w przepisach lub umowie spółki większości wspólników – tylko przez tę większość.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników również w trybie obiegowym

Nowelizacja daje możliwość podjęcia uchwał będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników tj. zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, podziału zysku czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki w trybie obiegowym. Oznacza to, że wspólnicy nie będą musieli odbywać zwyczajnego zgromadzenia, przebywając w jednym miejscu – tak jak to było do tej pory. Uchwały te będzie można podjąć w drodze pisemnego głosowania – każdy ze wspólników głosuje tam, gdzie obecnie się znajduje. Pod warunkiem, że każdy ze wspólników wyrazi zgodę na pisemne głosowanie lub na uchwałę, która ma być przedmiotem takiego głosowania.

Błędna reprezentacja spółki

Co zrobić w sytuacji, gdy umowę w imieniu spółki z o.o. zawrze osoba, która takiego umocowania nie miała lub przekroczyła jego zakres? Czy taka umowa jest z mocy prawa nieważna? Do tej pory kwestia ta nie była uregulowana na gruncie Kodeksu spółek handlowych, budziła więc wątpliwości w praktyce. Ustawa wprowadza jednak do Kodeksu spółek handlowych regulację, zgodnie z którą osoba prawna, w imieniu której umowa została zawarta przez osobę niemającą umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, ma prawo potwierdzić ważność tak zawartej umowy.

Przedstawione powyżej zmiany należy ocenić pozytywnie. Możliwość potwierdzenia błędnie zawartej w imieniu spółki z o.o. umowy wpłynie na pewność obrotu. Sposobność zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie głosowania pisemnego, określenie kto i w jakim przypadku może odwołać zwołane zgromadzenie oraz określenie dnia wypłaty dywidendy w przypadku bierności zgromadzenia wspólników uprości funkcjonowanie spółek, a także może zapobiec ewentualnym sporom korporacyjnym. Dziwi jedynie wprowadzenie nowego trybu rezygnacji z zarządu przez ostatniego członka tego organu. Wydawało się, że ta kwestia została jednoznacznie rozstrzygnięta w orzeczeniu SN z dnia 31 marca 2016 r., o którym pisaliśmy tutaj.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.