Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0?

środa, 8 Lipiec 2020 w kategorii Podatki

Tarcza antykryzysowa 4.0 – czyli o tym jakie zmiany istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy wprowadza ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ww. ustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 wprowadza szereg zmian do wielu ustaw. W niniejszym artykule skupimy się tylko na wybranych kwestiach, które wydają się istotne dla przedsiębiorców. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 23 czerwca 2020 r., a weszła w życie dzień później.

1. Praca zdalna

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, doprecyzowując warunki wykonywania pracy zdalnej. Po pierwsze pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Po drugie narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Co prawda przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, ale tylko pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Po trzecie na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

2. Urlop wypoczynkowy

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Dotyczy to jednak wyłącznie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

3. Świadczenie postojowe

Po zmianach świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, a także wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia czy inną umowę o świadczenie usług. Zrezygnowano z warunku, by osoba ubiegająca się o świadczenie postojowe nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Oznacza to, że np. także pracownik, który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą może ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli z tytułu działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz spełnia pozostałe warunki wskazane przez ustawę. Więcej na temat świadczenia postojowego pisaliśmy w artykule o tym, na jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć przedsiębiorcy.

4. Wnioski do ZUS w wersji elektronicznej

Od 24 czerwca wyłącznie online przez PUE ZUS można składać wnioski o postojowe, o zwolnienie ze składek ZUS, o udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej, o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę.

5. Ulga na złe długi

Wierzyciele uzyskali uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę z faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta co najmniej przez 30 dni zamiast dotychczasowych 90 dni. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym.

6. Nowe JPK_VAT

Przesunięto termin wdrożenia nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT na 1 października 2020 r. (z 1 lipca 2020 r.).

7. Bezzwrotna pożyczka bez wniosku

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oznacza to, że po upływie 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, urząd pracy samodzielnie sprawdzi, czy działalność jest nadal prowadzona i automatycznie umorzy pożyczkę, a przedsiębiorca nie jest zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki. Więcej na temat bezzwrotnej pożyczki pisaliśmy w artykule o tym, jak uzyskać bezzwrotną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców udzielaną ze środków funduszu pracy.

8. Brak ograniczeń czasowych w składaniu wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną i niezatrudniający pracowników (samozatrudniony) może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zniosła ograniczenie, zgodnie z którym przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie jedynie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru przez właściwy urząd pracy. Obecnie wnioski te można składać w dowolnym terminie po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego powiatowego urzędu pracy.

Tarcza antykryzysowa 4.0 jest ostatnią tarczą przewidzianą przez rząd w celu walki z negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19. Poza wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi pracy zdalnej, świadczenia postojowego, bezzwrotnej pożyczki czy ulgi na złe długi, a także przesunięciem terminu wprowadzenia nowej struktury JPK VAT, ustawa wprowadza także m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.