Jakie zmiany wprowadzi Polski Ład?

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Podatek minimalny

Minimalny podatek dochodowy, w wysokości 10% podstawy opodatkowania, zapłacą spółki:

– będące podatnikami CIT,

– mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– które poniosły stratę z działalności operacyjnej albo

– których udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach z działalności operacyjnej wyniósł nie więcej niż 1%.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. Które spółki zapłacą podatek minimalny?

Składka zdrowotna

Zasady opłacania składki zdrowotnej zostały zróżnicowane w zależności od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętego dochodu.

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu, lecz nie mniejszą niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru, którą stanowić będzie:

* 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego – dla ryczałtowców z przychodami rocznymi do 60 000 złotych,

* 100% przeciętnego wynagrodzenia – dla ryczałtowców z przychodami rocznymi do 300 000 złotych,

* 180% przeciętnego wynagrodzenia – dla ryczałtowców z przychodami rocznymi ponad 300 000 złotych.

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia (jednocześnie postanowiono, że kartę podatkową nadal będą mogli stosować tylko podatnicy, którzy rozliczali się w formie karty w 2021 r.).

Przedsiębiorcy, niezależnie od wybranej formy opodatkowania, nie będą mogli odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku PIT.

Na temat składki zdrowotnej pisaliśmy w artykule o braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w 2022 r.

Składka zdrowotna dla członków zarządu

Członkowie zarządu (oraz prokurenci), którzy pełnić będą swoje funkcje na podstawie powołania i którzy będą z tego tytułu pobierać wynagrodzenie, zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Składka zdrowotna wynosić będzie 9% podstawy wymiaru, którą stanowić będzie wynagrodzenie pobierane z tytułu powołania.

Zmiana w opodatkowaniu przychodów z najmu lub dzierżawy

Przychody z najmu lub dzierżawy będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. Stawka ryczałtu wynosić będzie 8,5% w przypadku przychodów do 100 000 złotych i 12,5% w przypadku nadwyżki ponad kwotę 100 000 złotych. Ta zmiana wejdzie w życie w 2023 roku.

Obniżenie stawek ryczałtu

Stawki ryczałtu dla:

-osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów,

-osób wykonujących zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych,

zostały obniżone do 14%,

– dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT,

zostały obniżone do 12%.

Abolicja podatkowa

Od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. podatnicy podatku PIT i CIT będą mogli ujawnić osiągnięty w przeszłości i nieopodatkowany dochód, a następnie zapłacić od niego 8% ryczałtowy podatek. Wraz ze złożeniem wniosku o opodatkowanie dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów będzie trzeba uiścić opłatę wynoszącą 1% zadeklarowanego dochodu, nie niższą niż 1 000 zł i nie wyższą niż 30 000 zł.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o tym, kto skorzysta z abolicji podatkowej.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

W przepisach Polskiego Ładu przewidziano zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. złotych i podniesienie pierwszego progu podatkowego do kwoty 120 tys. złotych.

Ulga dla tzw. klasy średniej

Z ulgi będą mogli skorzystać pracownicy, którzy mają roczne przychody w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł. Z ulgi będą też mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, którzy osiągną roczne dochody w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

Ukryta dywidenda

Polski Ład wprowadza do ustawy o CIT pojęcie ukrytej dywidendy. Przez ukrytą dywidendę należy rozumieć m.in. koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany ze spółką albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki (np. zapłata wspólnikowi wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne). Zakwalifikowanie kosztu jako „ukrytej dywidendy” oznaczać będzie niemożność uznania tego kosztu za koszt uzyskania przychodu. Te przepisy wejdą w życie od 2023 roku.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.