Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

środa, 20 Październik 2021 w kategorii Spółka z o. o., Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony przez sąd w ściśle określonych przypadkach. Pozbawienie przedsiębiorcy prawa prowadzenia działalności oznacza brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, zarówno w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółki. Kiedy przedsiębiorca może otrzymać sądowy zakaz prowadzenia działalności?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wyłącznie przez sąd.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej według przepisów Prawa upadłościowego

Na czym polega zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Na podstawie przepisów Prawa upadłościowego sąd może orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej:

– na własny rachunek (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) lub

– w ramach spółki cywilnej oraz

– poprzez pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego,

– poprzez pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Przedsiębiorca, którego pozbawiono prawa prowadzenia działalności gospodarczej, może  pracować na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Na jaki okres przedsiębiorca może zostać pozbawiony prawa prowadzenia działalności?

Sąd może orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na okres od jednego do dziesięciu lat. Po upływie wskazanego w zakazie okresu osoba, wobec której zakaz orzeczono, może na nowo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Wobec kogo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Prawa prowadzenia działalności gospodarczej może zostać pozbawiona osoba fizyczna, która ze swojej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (sąd może oddalić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w tym przypadku, jeżeli został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli jest nieznaczny) albo

2) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,

ale także nie wypełniała swoich obowiązków w trakcie wszczętego postępowania upadłościowego, tj.:

3) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego (przedsiębiorcy), w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo

4) jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

5) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie;

oraz osoba, wobec której:

6) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;

7) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Przy orzekaniu ww. zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Uwaga!

Należy zaznaczyć, że wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub członka zarządu spółki handlowej co do zasady w terminie 30 dni od dnia, w którym przedsiębiorca/spółka stała się niewypłacalna. O niewypłacalności mówi się w szczególności wtedy, gdy przedsiębiorca zaprzestał regulować wymagalne zobowiązania i stan ten trwa co najmniej trzy miesiące.

Kto może złożyć wniosek o pozbawienie przedsiębiorcy prawa prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek może złożyć:

– wierzyciel,

– syndyk,

– tymczasowy nadzorca sądowy,

– zarządca przymusowy,

– Prezes UOKiK,

– prokurator,

– urząd skarbowy,

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej według przepisów Kodeksu karnego

Zgodnie z art. 39 Kodeksu karnego jednym ze środków karnych jest orzeczenie zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej:

– w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności oraz

– jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem (przesłanki muszą być spełnione łącznie).

Przestępstwem popełnionym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest np. przyjęcie korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą albo podrobienie dokumentu czy wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej. Należy jednak zaznaczyć, że zakaz prowadzenia działalności nie jest ograniczony do danego rodzaju przestępstw. Jeśli w danym przypadku spełnione są ww. przesłanki, sąd jest uprawniony do orzeczenia takiego zakazu.

Przedsiębiorca może zostać pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko na podstawie przepisów Kodeksu karnego, ale także na podstawie przepisów Prawa upadłościowego. W tym drugim przypadku orzeczenie zakazu jest sankcją za zawinione niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub za niewypełnianie obowiązków w toku trwającego postępowania upadłościowego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.