Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

środa, 27 Kwiecień 2022 w kategorii Spółka z o. o., Inne, Założenie spółki z o. o.

Od 31 października 2021 r. funkcjonuje rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. Termin na dokonanie wpisu do ww. rejestru dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 31 października 2021 r. upływa 30 kwietnia 2022 r. Jakie podmioty powinny uzyskać wpis do tego rejestru?

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi polegające na:

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,

e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Do ww. usług zaliczyć należy np. zakładanie spółek z o.o., zakładanie spółek komandytowych dla klientów, świadczenie usługi tzw. wirtualnego biura czy usług powierniczych.

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Wniosek o wpis do rejestru można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek może zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

We wniosku przedsiębiorca określa, jakie usługi świadczy lub zamierza świadczyć, oświadcza o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku, o znajomości warunków wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o spełnieniu wymogu niekaralności i posiadania specjalnych kwalifikacji, o których poniżej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. W przypadku, gdy wpis dotyczy osoby prawnej (np. spółki z o.o.) lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. spółki komandytowej), wniosek może zostać złożony przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu albo przez pełnomocnika (który powinien legitymować się pełnomocnictwem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Jakie warunki należy spełnić, by prowadzić działalność na rzecz spółek lub trustów?

Działalność na rzecz spółek lub trustów może być prowadzona przez przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną lub osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Osoby fizyczne prowadzące ww. działalność lub w przypadku osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających powinny być osobami niekaranymi. Do wniosku nie dołącza się zaświadczenia o niekaralności, ale tak jak wyżej wskazano – przedsiębiorca oświadcza o spełnieniu tego warunku. Wymóg niekaralności jest spełniony, jeżeli dana osoba fizyczna nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym), przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności dotyczy także osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz beneficjentów rzeczywistych podmiotu prowadzącego działalność na rzecz spółek lub trustów.

Ww. osoby fizyczne są ponadto obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku:

1)  ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub

2)  wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów

– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

Do wniosku nie dołącza się jednak dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością na rzecz spółek lub trustów – podobnie jak w przypadku wymogu niekaralności wystarczające jest oświadczenie przedsiębiorcy.

Co grozi za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu?

Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie ww. usług jest działalnością regulowaną i może być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Termin na dokonanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów przez przedsiębiorcę, który prowadził taką działalność przed dniem 31 października 2021 r. upływa 30 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli prowadzenie działalności regulowanej od 31 października 2021 r. powinni uzyskać wpis przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów grozi kara do 100.000 złotych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.