Kto reprezentuje spółkę z o. o. w organizacji?

środa, 27 Luty 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Czy spółka z o.o. w organizacji reprezentowana jest przez zarząd? A może zasady reprezentacji spółki z o.o w organizacji przedstawiają się inaczej niż w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS?

Tytułem przypomnienia – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest spółką kapitałową od momentu zawarcia umowy spółki do dnia wpisania spółki w KRS. W dniu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców staje się ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółką „główną”, spółką zarejestrowaną).

Zgodnie z art. 161 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. W jakim celu ustawodawca wprowadził takie rozróżnienie? Czy członek zarządu uprawniony jest do podejmowania pewnych czynności w imieniu spółki a pełnomocnik do innych? Czy osoby te mogą reprezentować spółkę na przemian wedle ich dostępności?

Uznać należy, że użycie przez ustawodawcę alternatywy rozłącznej „albo” w powołanym powyżej przepisie wskazuje na fakt, że prawo do reprezentowania spółki w organizacji przysługuje albo zarządowi spółki, albo pełnomocnikowi powołanemu uchwałą wspólników. Nie ma jednak zgody w doktrynie co do tego, czy chodzi tutaj o pełną rozłączność tych opcji (tj. w momencie, gdy w spółce zostanie powołany zarząd, pełnomocnik traci prawo do reprezentowania spółki), czy tylko o rozłączność aktu reprezentacji w danej sytuacji (tj., że spółka nie może być reprezentowana przez obie te osoby jednocześnie).

Powołanie pełnomocnika możliwe jest wyłącznie do czasu powołania zarządu?

Chociażby ze względów praktycznych należałoby uznać, że powołanie przez wspólników pełnomocnika na podstawie art. 161 § 2 k.s.h. jest możliwe tak długo, jak długo nie dojdzie do ustanowienia zarządu. W okresie pomiędzy powstaniem spółki a powołaniem zarządu powołanie pełnomocnika będzie bowiem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki. Może się zatem zdarzyć nawet tak, że powołanie pełnomocnika w danej spółce z o.o. w organizacji nie będzie miało w ogóle miejsca, np. w sytuacji, gdy wspólnicy powołają zarząd w tym samym akcie notarialnym, którym objęta jest umowa spółki z o.o. w organizacji. W momencie powołania zarządu taka potrzeba po prostu odpada.

Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółki z o.o. w organizacji powoływany jest uchwałą zgromadzenia wspólników, która musi zostać podjęta jednomyślnie (co oznacza podjęcie decyzji „za” przez wszystkich głosujących). Nie ma możliwości by pełnomocnik był powołany przez inny organ spółki.

Uchwała wspólników może ograniczyć w uchwale zakres umocowania pełnomocnika. Nie jest jednak wykluczona możliwość udzielenia mu pełnomocnictwa ogólnego.

Uwaga!

Pełnomocnik powołany na podstawie art. 161 k.s.h. nie jest automatycznie pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu lub w sporze między spółką a tym członkiem zarządu. Pełnomocnik powinien zostać powołany odrębną uchwałą wspólników – choć nie ma przeszkód, by była to ta sama osoba.

Czy wraz z powołaniem zarządu uprawnienie pełnomocnika do reprezentacji spółki automatycznie wygasa?

Co do tej kwestii również nie ma zgody w doktrynie. Skłanialibyśmy się jednak do koncepcji, zgodnie z którą umocowanie pełnomocnika nie wygasa z momentem ustanowienia zarządu, ponieważ nie wynika to z wyżej powołanego przepisu.

Jednak po powołaniu zarządu – niemożliwe będzie powołanie przez wspólników nowego pełnomocnika. Dzieje się tak dlatego, że po ustanowieniu zarządu nikt inny nie może już spółki reprezentować (a niewątpliwie tak by było w sytuacji, gdyby wspólnicy wybrali nowego pełnomocnika spółki) – tylko zarząd jako organ spółki jest uprawniony do reprezentacji spółki, chyba że inna osoba została do tego umocowana przez zarząd albo gdy pełnomocnik został powołany uchwałą wspólników przed powołaniem zarządu (a zarząd tego pełnomocnictwa nie odwołał).

Kto może odwołać pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji spółki z o.o. w organizacji?

Biorąc pod uwagę powyższe, wspólnicy mogą odwołać pełnomocnika wyłącznie do momentu ustanowienia zarządu. Po ustanowieniu zarządu spółkę – również w tym zakresie – może reprezentować wyłącznie zarząd.

Czy spoza powyżej wskazanego grona nikt inny nie może reprezentować spółki z o.o. w organizacji?

Nie ma przeszkód, aby pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 161 § 2 k.s.h., a także zarząd spółki był umocowany do ustanowienia dla spółki dalszego pełnomocnika.

Jednoosobowa spółka z o.o. w organizacji a jej reprezentacja

W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Oznacza to, że:

– jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki z o.o. w organizacji bez względu na to jako funkcję miałby pełnić, a zatem

– wspólnik do momentu powołania zarządu powinien powołać pełnomocnika do reprezentacji spółki, którym ze względów praktycznych nie powinien być on sam, lub

– powołać zarząd spółki z o.o. w organizacji, do którego nie powinien powoływać samego siebie – wspólnik nie mógłby reprezentować spółki nawet gdyby był członkiem zarządu.

Należy jednak wskazać, że powołanie jedynego wspólnika na pełnomocnika lub członka zarządu nie będzie wadliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że taki pełnomocnik/ członek zarządu nie będzie mógł reprezentować spółki do chwili jej rejestracji, poza możliwością zgłoszenia tej spółki do sądu rejestrowego.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to jest spółkę kapitałową do chwili jej wpisu do rejestru reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą wspólników lub zarząd. Przyjmuje się, że pełnomocnik może zostać powołany do momentu powołania zarządu. Po powołaniu zarządu pełnomocnik ma prawo do dalszego reprezentowania spółki aż do momentu jego odwołania przez zarząd. Kwestia reprezentacji spółki z o.o. w organizacji jest istotna nie tylko ze względu na ważność zawartych umów i dokonanych czynności, ale również ze względu na kwestię odpowiedzialności podmiotów, które reprezentują spółkę w organizacji. Bowiem za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji osoby, które działały w jej imieniu odpowiadają solidarnie ze spółką.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.