Kto skorzysta z abolicji podatkowej?

środa, 8 Wrzesień 2021 w kategorii Podatki

Przepisy tzw. Polskiego Ładu przewidują wprowadzenie abolicji podatkowej. To rozwiązanie polegać ma na możliwości ujawnienia nieopodatkowanego wcześniej dochodu i zgłoszenia go do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów.

Do kogo skierowana jest abolicja podatkowa?

Do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji – do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Do jakich dochodów znajdzie zastosowanie?

Abolicja podatkowa znajdzie zastosowanie do dochodów lub przychodów niezadeklarowanych w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku z:

1.nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów);

2.nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów);

3.przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4.stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw – stron tych umów;

5.nierzeczywistą rezydencją podatkową;

6.osiągnięciem innej niż wymieniona powyżej korzyści podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej.

Do jakich dochodów się nie stosuje?

Abolicji podatkowej nie będzie można zastosować do:

1.dochodów powstałych w wyniku popełnienia przestępstwa, w tym w przypadku zbiegu z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym,

2.dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu zawiadomi o popełnieniu tego czynu zabronionego właściwego naczelnika urzędu skarbowego jednocześnie ze złożeniem wniosku o opodatkowanie tych dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów, z zastrzeżeniem pkt 1;

3.podmiotów objętych na dzień składania wniosku postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub kontrolą celno-skarbową.

Jak opodatkowane będą ujawnione dochody?

Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wynosi 8% podstawy opodatkowania.  Podstawę opodatkowania stanowić będzie nieopodatkowany dochód albo dochód z kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium RP, albo 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium RP, albo wartość korzyści podatkowej (innej).

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Wniosek o zastosowanie abolicji (o opodatkowanie dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów) będzie można złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Wraz ze złożeniem wniosku będzie trzeba uiścić opłatę wynoszącą 1% zadeklarowanego dochodu, nie niższą niż 1 000 zł i nie wyższą niż 30 000 zł. Podatnik zadeklaruje w nim wysokość dochodu i podatku, sposób uzyskania dochodu i okoliczności jego powstania oraz opisze źródło powstania dochodu.

Wraz z wnioskiem podatnik składa oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym okoliczności przedstawionych we wniosku oraz że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w akapicie zatytułowanym „Do jakich dochodów się nie stosuje?”. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przejściowy ryczałt od dochodów wykazany we wniosku podlegać będzie zapłacie w terminie 30 dni następujących po dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z projektowanymi przepisami tzw. Polskiego Ładu od lipca do grudnia 2022 r. podatnicy będą mogli zgłosić osiągnięty w przeszłości i nieopodatkowany dochód, a następnie zapłacić od niego 8% podatek.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.