Na jaki rachunek dokonywać płatności na rzecz podatników VAT?

środa, 14 Październik 2020 w kategorii Podatki, Księgowość

Przy dokonywaniu płatności na rzecz usługodawców lub dostawców towarów, którzy są czynnymi podatnikami VAT, nawet gdy pojedyncza płatność nie przekracza kwoty 15 000 złotych, należy zwrócić szczególną uwagę, czy rachunek bankowy podany przez kontrahenta na fakturze znajduje się w wykazie podatników VAT.

W artykule o nowym wykazie podatników VAT pisaliśmy o tym, że 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, za pomocą którego przedsiębiorca sprawdzi status VAT swojego kontrahenta na dany dzień, prześledzi całą historię jego rejestracji do celów VAT (5 lat wstecz), a przede wszystkim pozyska numer rachunku bankowego kontrahenta. Wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta jest niezwykle istotna, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. dokonanie przez przedsiębiorcę przelewu na rachunek kontrahenta, który jest podatnikiem VAT, inny niż wskazany w wykazie skutkuje negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Oznacza m.in. brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków.

Czy obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy wskazany w wykazie dotyczy wszystkich transakcji?

Obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy wskazany w wykazie dotyczy transakcji między przedsiębiorcami, w której jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na „białej liście VAT” nie dotyczy transakcji, w których którąkolwiek ze stron nie jest przedsiębiorca oraz płatności dokonywanych na rzecz usługodawców lub dostawców towarów, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT.

Co należy rozumieć przez jednorazową wartość transakcji?

Do tej pory jasne było to, że powyższe dotyczy jednorazowej wartości transakcji,  bez względu na liczbę wynikających z niej płatności (tj. nawet gdyby płatność była dokonywana w kilku ratach, ale dotyczy jednej transakcji).

Zaskoczyć jednak może to, co Ministerstwo Finansów rozumie przez jednorazową wartość transakcji. Zgodnie z interpretacją szefa KAS z 9 grudnia 2019 r., sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ i DPP13.8221.198.2017.CPIJ przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć „ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami, bądź stanowiącej sumę płatności wynikających z zawartej umowy, nawet jeżeli w samej umowie nie określono łącznej wysokości tych świadczeń (nie jest ona znana w momencie zawierania umowy).”

Na początku obowiązywania przepisów jednorazową wartość transakcji odnoszono do okresów rozliczeniowych, w których płatne było wynagrodzenie. Obecnie, jak wskazano powyżej, jednorazową wartość transakcji odnosi się do wartości całej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami. Oznacza to, że przy dokonywaniu płatności na rzecz drugiego kontrahenta należy brać pod uwagę wartość całej umowy, a nie wartość pojedynczej dokonywanej transakcji. Jeżeli wartość całej umowy przekracza kwotę 15.000 złotych (o ile możliwe jest określenie jej wartości poprzez pomnożenie miesięcznej kwoty do zapłaty przez liczbę miesięcy obowiązywania umowy, tj. w wypadku umowy zawartej na czas określony), nawet pojedynczą (pierwszą) wpłatę, która nie przekracza kwoty 15.000 złotych należy dokonać na rachunek bankowy kontrahenta ujawniony w wykazie podatników VAT. Dzieje się tak niezależnie od długości ustalonego przez strony okresu rozliczeniowego (np. dzień, tydzień, miesiąc, kwartał).

Z kolei w wypadku, gdy w momencie dokonywania pierwszej płatności nie jest znana łączna wartość umowy, tj. np. gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony, to już pierwsza płatność powinna trafić na rachunek znajdujący się na białej liście, jeżeli przez najkrótszy możliwy termin obowiązywania umowy (tj. przez okres wypowiedzenia) jej wartość wynosić będzie łącznie więcej niż 15 000 zł. Jeżeli natomiast przez najkrótszy możliwy termin obowiązywania umowy jej wartość nie przekroczy kwoty 15 000 zł, to płatności mogą być dokonywane w gotówce a konieczność dokonania zapłaty na rachunek wskazany w wykazie powstanie dopiero po przekroczeniu limitu, poczynając od płatności, którą przekroczono kwotę 15 000 zł.

Co więcej, powyższe stanowisko zostało również wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. III SA/Wa 1465/18.

Płatności na rzecz czynnych podatników VAT należy dokonywać na rachunek wskazany w wykazie VAT, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych. Jednak przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami, nawet jeżeli wartość tych świadczeń nie jest znana w momencie zawierania umowy.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.