Na jakie wsparcie w ramach „tarczy antykryzysowej” mogą liczyć przedsiębiorcy?

środa, 15 Kwiecień 2020 w kategorii Podatki

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne rozwiązania dla firm, które mają zapewnić im ciągłość działania. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z rozwiązań.

Zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 9 osób mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Jakie warunki muszą spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? Wniosek do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy:

– rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,

– zgłosili do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych (zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby),

– w przypadku samozatrudnionych opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który wniosek jest składany przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., tj. nie wyższy niż 15 600 zł (jeżeli przedsiębiorca przekroczy limit przychodów w marcu, nic nie stoi na przeszkodzie, by złożył wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień 2020 r.),

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną przez PUE ZUS (oraz gov.pl), za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek oraz prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Uwaga!

Zgodnie z projektem tzw. tarczy antykryzysowej 1.1 (projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), która 8 kwietnia 2020 r. została przyjęta przez Sejm, zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczyć będzie także firm, które zatrudniają o 14 do 49 osób. W ich przypadku państwo pokryje jednak połowę składek ZUS, pod warunkiem że w okresie, w którym będą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS utrzymają zatrudnienie.

Świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa przewiduje także dodatkowe, jednorazowe świadczenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zwane świadczeniem postojowym, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Świadczenie, co do zasady, wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Wniosek do ZUS o świadczenie postojowe mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy:

– rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej, oraz

– osiągnęli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód niższy o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego i nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

albo

– rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., oraz

– osiągnęli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, drogą elektroniczną przez PUE ZUS (oraz gov.pl), za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Uwaga!

Należy zaznaczyć, że zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej 1.1 wsparcie ma zostać udzielone na okres 3 miesięcy, zamiast 1 miesiąca.

Brak opłaty prolongacyjnej

1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej, jeżeli ma trudności z terminowym opłaceniem składek w następstwie COVID-19. Opłata prolongacyjna to opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy i osób przez niego zatrudnionych. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

Podobnie jak w przypadku powyższych wniosków, także i ten wniosek można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS. Wniosek może zostać złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatków lub zaległości podatkowych bez opłaty prolongacyjnej

Przedsiębiorca może także złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek bez opłaty prolongacyjnej (obecnie jest to 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej), jeżeli ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych w czasie epidemii. Zwolnieniem zostały objęte wyłącznie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). Opłata prolongacyjna będzie naliczana w dalszym ciągu w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych.

Ze zwolnienia z uiszczenia opłaty prolongacyjnej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o przyznanie takiej ulgi w czasie trwania stanu epidemii lub 30 dni następujących po jego odwołaniu.

Dodatkowo ustawa daje Ministrowi Finansów uprawnienie do zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w drodze rozporządzenia.

Więcej na temat wniosków o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie tej płatności na raty pisaliśmy w artykule o tym, jak wypełniać obowiązki podatkowe w obliczu epidemii koronawirusa.

„Tarcza antykryzysowa” zawiera rozwiązania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi skutkami epidemii COVID-19: przewiduje m.in. możliwość wnioskowania o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, o wypłatę jednorazowego świadczenia postojowego czy odroczenie terminu albo rozłożenie na raty zapłaty składek ZUS i podatków stanowiących budżet państwa. Z rozwiązań przewidzianych przez „tarczę antykryzysową” przedsiębiorcy mogą korzystać od 1 kwietnia 2020 r. Nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 1.1, która 8 kwietnia 2020 r. została przyjęta przez Sejm będzie teraz obradował Senat.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.