Niższa stawka podatku CIT od 2019 roku?

środa, 28 Listopad 2018 w kategorii Podatki

9% stawka podatku CIT – tyle zapłacą przedsiębiorcy, którzy od stycznia 2019 r. będą posiadać status małego podatnika.

14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadziła 9% stawkę podatku CIT. 9% stawka podatku zastąpi, obowiązującą od stycznia 2017 r., 15% stawkę podatku.

Kogo obowiązuje obniżona stawka podatku?

9% stawka podatku CIT dostępna jest dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi, spółkami kapitałowymi w organizacji lub spółkami komandytowo-akcyjnymi, którzy:

-rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej tj. w pierwszym roku działalności (bez względu na wielkość przychodów), chyba że zaliczają się do wyjątków, o których mowa poniżej, a także

-u których przychody osiągnięte ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro wyrażonej w złotych polskich tj. około 5 mln złotych.

Ważne!

9% stawkę podatku CIT można stosować  do dochodów podatnika innych niż z zysków kapitałowych.

Kogo nie obowiązuje obniżona stawka podatku?

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. Z obniżonej stawki podatku nie będą mogły skorzystać podmioty:

– które powstały w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału (i w związku z tym stały się podatnikiem podatku CIT) w roku podatkowym, w którym powstały, a także w roku następującym po nim – oznacza to, że z obniżonej stawku podatku będą mogły skorzystać dopiero w trzecim roku działalności, pod warunkiem że będą spełniały warunki kwalifikujące je do statusu małego podatnika;

– do których na pokrycie kapitału (podczas tworzenia tego podatnika lub w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym) zostało wniesione: 1) uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo (albo jego zorganizowana część, albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa) o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą równowartości 10 tys. euro wyrażoną w złotych polskich lub 2) składniki majątku uzyskane, przez podmiot wnoszący wkład, w wyniku likwidacji innego podmiotu, w którym podmiot wnoszący był wspólnikiem – także w tym przypadku obniżonej stawki podatnik nie stosuje w roku podatkowym, w którym powstał oraz w roku podatkowym po nim następującym.

Przywilej ten nie dotyczy również spółek dzielonych (tj. spółek, których majątek w procesie podziału został przeniesiony na inne spółki) oraz podatników, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu:

– przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości wskazanej powyżej,

– składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji, tak jak opisano powyżej.

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Kiedy podatnik uiszcza zaliczki na podatek CIT?

Podatnik podatku CIT wpłaca zaliczki na ten podatek, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (jeżeli podatnik rozlicza się miesięcznie) lub po danym kwartale (jeżeli rozlicza się kwartalnie), przy uwzględnieniu niższej stawki podatku, do momentu, kiedy jego przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu wskazanej kwoty, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnik zobligowany jest do opłacania zaliczek przy uwzględnieniu 19% stawki podatku. Oznacza to, że spółka może stracić prawo do niższego podatku już w trakcie roku!

Opisane powyżej zmiany wynikają z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, w znacznej mierze, wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.