Nowy wykaz podatników VAT od 1 września 2019 r.

środa, 11 Wrzesień 2019 w kategorii Podatki, Księgowość

1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wykaz podatników VAT zwany „białą listą” podatników VAT. Udostępnienie nowego wykazu, od dnia 1 stycznia 2020 r., wiązać się będzie z dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorców weryfikacji konta bankowego kontrahenta w momencie dokonywania przelewu.

W artykule pod tytułem: „Wykaz podatników VAT dostępny w Internecie?” pisaliśmy, że Ministerstwo Finansów planuje utworzenie ogólnodostępnego wykazu podatników VAT, który obejmie nie tylko rejestr podmiotów zarejestrowanych do VAT, ale także podmiotów, które z VAT zostały wyrejestrowane, podmiotów, które do VAT zostały przywrócone oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji do VAT.

Wyżej wskazany rejestr zwany „białą listą podatników VAT”, za pomocą którego przedsiębiorca sprawdzi nie tylko status VAT swojego kontrahenta na dany dzień, ale też prześledzi całą historię jego rejestracji do celów VAT (5 lat wstecz), w tym sprawdzi datę rejestracji do VAT (lub odmowy rejestracji) i jej podstawę, a przede wszystkim pozyska numer rachunku bankowego kontrahenta udostępniony został 1 września 2019 r. Biała lista podatników VAT dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów pod tym linkiem, a także za pośrednictwem CEIDG. Wykaz ma ułatwić przedsiębiorcom pozyskiwanie danych niezbędnych do dokonania formalnej weryfikacji kontrahentów, ale przede wszystkim ma sprawić, że przedsiębiorcy będą dokonywali zapłaty na rzecz kontrahenta wyłącznie na wskazany w tym wykazie rachunek bankowy.

Wyszukiwanie odbywa się po numerze NIP, REGON, po nazwie przedsiębiorcy (lub po jej fragmencie), a także po numerze rachunku bankowego.

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata za fakturę tylko na rachunek bankowy wskazany w wykazie

Jak wskazano powyżej, biała lista podatników VAT będzie zawierała również numery rachunków bankowych podmiotów tam wskazanych. Są to konta rozliczeniowe wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG, które urzędowi skarbowemu zostały udostępnione przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku dokonanie przez przedsiębiorcę wpłaty na rachunek kontrahenta (podatnika VAT) inny niż rachunek widniejący w wykazie skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Ważne, by rachunek bankowy kontrahenta, na który przedsiębiorca dokonuje zapłaty, był w wykazie na dzień zlecenia przelewu. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie do wpłat w wysokości przekraczającej kwotę 15.000,00 złotych.

Planowane jest przekazanie informacji o rachunkach bankowych podatników VAT bankom i instytucjom finansowym w celu uruchomienia przez te podmioty narzędzi pozwalających przedsiębiorcom na weryfikację numerów rachunków bankowych bezpośrednio podczas zlecania przelewu.

Negatywne konsekwencje podatkowe dokonania wpłaty na konto kontrahenta inne niż wskazane w wykazie

Po pierwsze podatnik, który dokona zapłaty na rzecz kontrahenta, w związku z dokonaną transakcją, na konto inne niż wskazane na białej liście, będzie ponosił ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta (VAT) powstałe w związku z tą transakcją.

Po drugie podatnik, który dokona zapłaty na rzecz kontrahenta na konto inne niż wskazane na białej liście nie będzie miał prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków.

Należy zaznaczyć, że kwota w wysokości 15.000,00 złotych odnosi się do jednorazowej transakcji, nawet w sytuacji, gdy płatność została dokonana w kilku transzach.

Możliwość zwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta

Od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta powstałe w związku z transakcją podatnik może uwolnić się poprzez złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kontrahenta o zapłacie należności na konto bankowe inne niż znajdujące się na białej liście w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu (złożenie zawiadomienia niweluje również utratę prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków).

Od 1 września 2019 r. uruchomiony został wykaz podatników, w którym znajdują się nie tylko dane podatników zarejestrowanych do VAT, ale także podatników, którzy z VAT zostali wyrejestrowani, podatników przywróconych do VAT i podatników, którym odmówiono rejestracji do VAT. Za pomocą „białej listy VAT” należy weryfikować rachunek bankowy kontrahenta. Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie zapłaty przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT na rachunek inny niż wskazany w wykazie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na inne konto bankowe do właściwego urzędu skarbowego.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.