O czym należy pamiętać przy nabywaniu udziałów w spółce z o.o.?

środa, 18 Maj 2022 w kategorii Spółka z o. o.

Zbycie (nabycie) udziału w spółce z o.o. wymaga zawarcia umowy. O czym należy pamiętać przy jej zawieraniu? O co należy zadbać przed jej podpisaniem?

Forma umowy

Zbycie udziału(ów) w spółce z o.o. wymaga zawarcia umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to, że konieczne będzie umówienie wizyty u notariusza. Podczas tej wizyty notariusz potwierdza tożsamość stawających osób.

Odpis aktualny z KRS

Przed przystąpieniem do transakcji zbycia udziałów należy zweryfikować, czy udziały zamierza sprzedać nam uprawniona do tego osoba. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy widnieje ona jako wspólnik danej spółki w odpisie aktualnym z KRS i ile udziałów posiada. Jeżeli udziały sprzedaje nam osoba prawna (albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) należy dodatkowo sprawdzić, czy w umowie reprezentować ją będzie uprawniona do tego osoba. Oczywiście może zdarzyć się tak, że osoba, która podaje się za wspólnika spółki, nadal widnieje w KRS pomimo tego, że wcześniej zbyła posiadane udziały (skutki zawarcia takiej umowy należy oceniać według przepisów o rękojmi). Warto jednak w umowie sprzedaży udziałów zadbać o określone oświadczenia (gwarancje) sprzedawcy np. że udziały stanowią jego własność i jest w pełni uprawniony do rozporządzania nimi, za których niezgodność z rzeczywistością sprzedawca będzie ponosił określoną w umowie odpowiedzialność lub w przypadku niezgodności zagwarantować sobie prawo odstąpienia od umowy.

Umowa spółki

Przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów należy przede wszystkim zapoznać się z umową spółki, której udziały będą przedmiotem transakcji, i ustalić, czy sprzedawca może udziałami bez ograniczeń rozporządzać. Zbycie udziału umowa spółki może bowiem uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Przez zgodę spółki rozumie się zgodę zarządu wyrażoną w formie pisemnej uchwały. Inny sposób ograniczenia w zbyciu udziałów to np. konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników albo przyznanie prawa pierwszeństwa pozostałym wspólnikom. Przed przystąpieniem do transakcji należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody. Jeżeli umowa spółki nic nie stanowi w tym zakresie – zbycie udziału spółki nie jest ograniczone. Umowa sprzedaży udziałów zawarta bez zezwolenia spółki (jeżeli takie zezwolenie jest wymagane) stanowi czynność bezskuteczną zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach między stronami. Jednak czynności może jeszcze stać się skuteczna, gdy takie zezwolenie zostanie udzielone po dokonaniu transakcji.

Zgoda małżonka

Czy na sprzedaż udziałów przez jednego małżonka potrzebna jest zgoda drugiego? Art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera zamknięty katalog czynności, do których skutecznego dokonania wymagana jest zgoda małżonka. Wśród nich brak jest czynności mającej za przedmiot zbycie udziałów w spółce z o.o. Oznacza to, że nawet w przypadku obowiązywania pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej, na zbycie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka nie jest wymagana zgoda drugiego (choć co do zasady udziały te stanowić będą majątek wspólny). Jednakże, w przypadku obowiązywania pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej i w sytuacji, gdy zbywane udziały stanowią majątek wspólny,małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej (w tej sytuacji wobec nabywcy udziałów), jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

Obciążenie udziałów

Należy także zweryfikować, czy sprzedawane udziały nie są obciążone np. zastawem. W tym celu składa się we właściwym rejestrze zastawów wniosek o udzielenie informacji o obciążeniu (lub nie) konkretnych udziałów. Ponadto należy zadbać o odpowiednie gwarancje ze strony sprzedawcy dotyczące udziałów i stanu finansowego i prawnego spółki. Niekiedy konieczne będzie przeprowadzenie badania due diligence spółki (które pozwoli także oszacować wartość udziałów).

Zawiadomienie spółki

Zgodnie z art. 187 § 1 zdanie drugie k.s.h. zbycie udziału staje się skuteczne wobec spółki dopiero od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Dopiero od momentu powzięcia przez spółkę wiadomości o dokonanym zbyciu za wspólnika uważany jest nabywca udziału. Po zawarciu umowy sprzedaży udziałów należy więc dopilnować, by spółka została poinformowana o transakcji oraz by nabywca został dopisany do księgi udziałów spółki, a następnie także ujawniony w KRS (o ile posiada co najmniej 10% udziałów).

Jak wynika z powyższego, zbycie udziałów w spółce z o.o. choć z pozoru może wydawać się transakcją nieskomplikowaną, w praktyce zazwyczaj wymaga od nabywcy solidnego przygotowania – zwłaszcza w przypadku udziałów o znacznej wartości.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.