Obowiązek złożenia w KRS dodatkowych oświadczeń do dnia 15 września 2019 r.

środa, 4 Wrzesień 2019 w kategorii Spółka z o. o.

Do 15 września b.r. wszystkie podmioty wpisane do KRS mają obowiązek złożyć w rejestrze oświadczenia o adresie do doręczeń dotyczące osób reprezentujących dany podmiot, a także likwidatorów i prokurentów. Dodatkowo spółki kapitałowe obowiązane są złożyć w KRS listę obejmującą nazwisko i imię/nazwę oraz adres do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu. Z kolei do 1 grudnia 2019 r. konieczne będzie uaktualnienie wpisu w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Obowiązek składania do KRS dodatkowych oświadczeń

Nowelizacja ustawy o KRS z dnia 26 stycznia 2018 r., która weszła w życie 15 marca 2018 r. wprowadziła dla wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru obowiązek dołączania do wniosku o wpis osób reprezentujących dany podmiot, a także o wpis likwidatorów i prokurentów, obok oświadczeń obejmujących zgodę tych osób na powołanie, także informacji o ich adresie do doręczeń.

Oznacza to, że przy każdej zmianie osób reprezentujących dany podmiot wpisany do KRS (tj. członków zarządu w przypadku spółki kapitałowej, komplementariusza w przypadku spółki komandytowej czy wszystkich wspólników w przypadku spółki jawnej) oraz zmianie ich danych, a także przy wpisie lub zmianie prokurentów i likwidatorów, podmiot wpisany do KRS ma obowiązek dołączyć do wniosku zgodę tych osób oraz informację o ich adresie do doręczeń (a także aktualizować te adresy w przypadku ich zmiany).

Nowelizacja wprowadziła także obowiązek dołączania do zgłoszenia do rejestru spółki kapitałowej listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu (dotyczy to wspólników i ewentualnie NB innych osób, które są uprawnione do powołania zarządu na podstawie umowy spółki). W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Oznacza to, że przy rejestracji spółki, a następnie każdorazowo przy zmianie osób uprawnionych do powołania zarządu lub ich danych, spółka ma obowiązek załączyć listę obejmującą ww. dane.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o nowych obowiązkach przedsiębiorców w zakresie składania wniosków do KRS.

Co w przypadku, gdy podmiot wpisany do KRS nie dokonywał zmiany osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu lub osób uprawnionych do powołania zarządu (w przypadku spółek kapitałowych) po dniu wejścia w życie ustawy?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nawet w przypadku braku zmiany po dniu wejścia w życie ustawy przez dany podmiot ww. osób lub ich danych, podmioty wpisane do KRS mają obowiązek złożyć wymagane dokumenty przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego po dniu wejścia w życie ustawy, bez względu na to, czego składany wniosek będzie dotyczył! Jeżeli zatem pierwszy wniosek danego podmiotu składany w KRS po dniu wejścia w życie ustawy dotyczy np. zmiany danych wspólnika, to ten podmiot ma i tak obowiązek dołączyć do wniosku oświadczenie o adresie do doręczeń członków zarządu.

Co w przypadku, gdy podmiot wpisany do KRS nie składał żadnego wniosku do KRS po dniu wejścia w życie ustawy?

Powyższe obowiązki podmioty wpisane do KRS muszą spełnić również wtedy, gdy od dnia wejścia w życie ustawy nie składały do KRS żadnego wniosku o zmianę danych. Termin na spełnienie tych obowiązków upływa 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Powyższe oznacza, że do 15 września 2019 r. każdy podmiot wpisany do KRS ma obowiązek złożyć do KRS aktualne oświadczenie o adresie do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu, a także prokurentów czy likwidatorów (jeżeli zostali powołani).

Co więcej, również do 15 września b.r. spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Wydaje się, że powyższy obowiązek powinien być spełniony poprzez złożenie do akt rejestrowych odpowiednich oświadczeń, bez wypełniania formularzy KRS (pod warunkiem, że nie wiąże się z tym żadna zmiana danych podmiotu). Koszt złożenia dokumentów do akt rejestrowych wynosi 40 zł.

Obowiązek dostosowania wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności

Z kolei 1 grudnia 2019 r. upływa ostateczny, ustawowy termin na dostosowanie wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności podmiotów wpisanych do KRS. 1 grudnia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o KRS (ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw) nakładająca na przedsiębiorców obowiązek ujawnienia w KRS maksymalnie dziesięciu pozycji przedmiotu działalności, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy. Ten obowiązek podmioty wpisane do KRS spełniały przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego.

Jeżeli natomiast dany podmiot w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 grudnia 2019 r. nie złoży w KRS żadnego wniosku dotyczącego wpisu zmian danych tego podmiotu, obowiązany jest zgłosić zmianę PKD poprzez złożenie odrębnego wniosku w tym zakresie.

W celu dostosowania wpisu do wymogów ustawy należy złożyć odpowiedni dla danej formy prawnej podmiotu formularz KRS wraz z załącznikiem w postaci formularza KRS-ZM, a także opłatą w wysokości 350 zł.

Co grozi za niedopełnienie powyższych obowiązków?

Jeżeli podmioty wpisane do KRS nie wypełnią powyższych obowiązków, sąd rejestrowy będzie uprawniony do wszczęcia postępowania przymuszającego. Wszczęcie postępowania przymuszającego ma oczywiście na celu zmuszenie podmiotu do wprowadzenia aktualnych danych oraz do złożenia wymaganych dokumentów. Jeżeli podmiot nie zareaguje na wezwanie sądu, sąd będzie miał prawo nałożyć na podmiot karę grzywny w wysokości do 15.000 złotych. Nieuiszczenie grzywny może natomiast skutkować wymierzeniem osobom uprawnionym do reprezentacji podmiotu (członkom zarządu czy wspólnikom uprawnionym do reprezentacji spółki) kary aresztu.

Do 15 września 2019 r. wszystkie podmioty wpisane do KRS powinny upewnić się, czy złożyły do KRS aktualne oświadczenia o adresie do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu, a także likwidatorów i prokurentów, jeżeli zostali powołani. Dodatkowo spółki kapitałowe powinny pamiętać o złożeniu do KRS aktualnej listy osób uprawnionych do powołaniu zarządu. Z kolei do 1 grudnia 2019 r. konieczne jest dostosowanie wpisu w zakresie przedmiotu działalności danego podmiotu wpisanego do KRS.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.