Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie pakiet VAT e-commerce

środa, 21 Lipiec 2021 w kategorii Podatki

Rozwiązania, które tworzą pakiet e-commerce weszły w życie 1 lipca 2021 r. W założeniu ma on ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży elektronicznej towarów i usług na odległość na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 20 maja 2021 r. zawiera tzw. pakiet VAT e-commerce. Nowe przepisy mają ułatwić przedsiębiorcom wysyłającym towary z Polski rozliczanie podatku VAT od sprzedaży na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich. Wprowadzona nowelizacja jest wynikiem dostosowania krajowych przepisów do unijnej dyrektywy (e-commerce), której zadaniem jest uszczelnienie VAT od przesyłek wysyłanych unijnym konsumentom z innych krajów UE lub spoza UE. To szereg zmian istotnie modyfikujących zasady opodatkowania handlu transgranicznego na rzecz konsumentów.

Nowe definicje

W ustawie zdefiniowano pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych.

Likwidacja zwolnienia z VAT od importu przesyłek o wartości do 22 euro

Zgodnie z obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. przepisem art. 51 ustawy o VAT import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju o łącznej wartości towarów nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro był, co do zasady, zwolniony z podatku VAT. Obecnie w sytuacji zakupu towarów spoza UE o wartości równej lub mniejszej niż 22 euro podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Rozszerzenie zakresu transakcji, które mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury OSS

Po pierwsze dotychczasowa procedura MOSS (mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop) przyjęła formę uproszczonej procedury OSS (One Stop Shop). Po drugie rozszerzono zakres transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury OSS. Wśród tych transakcji są:niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji), wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy.

OSS upraszcza obowiązki w zakresie VAT dla podatników, którzy dokonują dostaw towarów i świadczą usługi osobom niebędącym podatnikami na terenie Unii Europejskiej.

W ramach OSS możliwa jest:

– elektroniczna rejestracja dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim,

– deklarowanie i płacenie należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji,

– współpraca z administracją podatkową własnego państwa członkowskiego UE (nawet jeżeli działalność ma charakter transgraniczny).

Importowy OSS

Za pomocą OSS może zostać rozliczona także sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym zakresie procedura funkcjonuje jako importowy OSS, tzw. Import One Stop Shop (IOSS)).

Import towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS jest zwolniony z VAT.

Uproszczona procedura w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro

Jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowanie szczególne, USZ). VAT importowy zostanie pobrany od osoby, dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej.

Nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż na rzecz konsumentów

Wprowadzono także nowe obowiązki dotyczące podatników, którzy ułatwiają poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. platformy, platformy handlowej, portalu) dostawę towarów.

Taki operator traktowany jest jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. W związku z tym, nałożono na niego zobowiązanie do poboru i zapłaty podatku VAT (od określonych transakcji realizowanych za jego pośrednictwem).

Zmiany w innych ustawach

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w m.in. następujących ustawach:

– ustawie o PIT,

– o CIT,

– o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

– Ordynacji podatkowej,

– ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

– Prawie celnym.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich, pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów/usług w miejscu ich konsumpcji, zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.