Odpowiedzialność biura rachunkowego

środa, 16 Sierpień 2017 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza, Podatki

Za zobowiązania przedsiębiorcy odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Biuro rachunkowe może jednak zapłacić przedsiębiorcy odszkodowanie za swoje błędy.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości, czy to w uproszczonej, czy w pełnej formie. Bez względu na to, jaką księgowość obowiązany będzie prowadzić, może robić to sam lub może zlecić usługi księgowe biuru rachunkowemu. O tym, czym należy się kierować przy wyborze biura, pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Czy zlecając usługi księgowe biuru rachunkowemu, zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za zobowiązania?

Niestety nie. To przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania podatkowe przed Urzędem Skarbowym i ZUS. To przedsiębiorca jest obowiązany zapłacić należny podatek i składkę. Jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury dokumentujące dostawę towaru lub wykonanie usługi, które nie miały miejsca, to księgowy w żaden sposób nie ponosi za to odpowiedzialności, a zatem nie weźmie na siebie kosztów odsetek czy kar. To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za rzetelność dokumentów. Czy biuro rachunkowe odpowiada jednak za swoje błędy?

Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że fakt powierzenia prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności podatkowej, nawet jeżeli błąd wynika z działania biura rachunkowego. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Jeżeli biuro rachunkowe nie dokona w terminie wpłaty podatku lub zaniży zobowiązanie podatkowe, to i tak to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność przed Urzędem skarbowym. Tak ustalonych reguł odpowiedzialności nie można zmienić nawet w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym.

Czy to oznacza, że biuro rachunkowe zwolnione jest z odpowiedzialności?

Nie, biuro rachunkowe odpowiada za skutki swoich nieprawidłowych działań, ale wobec przedsiębiorcy i to przedsiębiorca może żądać odszkodowania od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Przedsiębiorca może domagać się od biura rachunkowego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podstawą domagania się odszkodowania jest art. 471 Kodeksu cywilnego. Dłużnik tj. biuro rachunkowe może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy a w wyniku zaniedbań ze strony przedsiębiorcy, np. wskutek nieprzekazania przez przedsiębiorcę wszystkich należnych dokumentów.

W celu uzyskania odszkodowania od biura rachunkowego, przedsiębiorca będzie musiał wykazać związek między nieprawidłowościami biura a poniesionymi stratami, a przede wszystkim, że nieprawidłowo wykonane zadanie mieściło się w zakresie powierzonych biuru obowiązków. Przed wniesieniem powództwa należy zatem zwrócić uwagę na treść umowy zawartej pomiędzy biurem a przedsiębiorcą i sprawdzić m.in. jaki jest zakres świadczonych usług oraz kto odpowiada za prawidłowe sporządzenie rozliczeń.

Warto pamiętać jednak, że biura rachunkowe objęte są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dlatego niezwykle ważne jest, by przy wyborze biura rachunkowego, sprawdzić, w jakiej wysokości ma wykupione ubezpieczenie OC. W sytuacji, gdy przedsiębiorca w wyniku błędu biura, będzie musiał ponieść negatywne konsekwencje finansowe i zwróci się do biura z żądaniem odszkodowania, to najczęściej jest ono pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy, do którego zwraca się biuro.

Przykład

Przedsiębiorca dostarczył księgowemu rzetelnie wszystkie dokumenty księgowe z danego miesiąca. Księgowy przeoczył jednak jeden dokument, zaniżając w ten sposób wartość podatku dochodowego należnego do zapłaty. W wyniku kontroli Urząd skarbowy odkrył pomyłkę. W związku z tym, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić niedopłacony podatek, odsetki od zaległości, a także ewentualną karę.

W opisanej wyżej sytuacji przedsiębiorca z własnych środków dopłaci podatek. Biuro rachunkowe powinno jednak pokryć należne odsetki i karę, ponieważ te należności powstały w wyniku ich pomyłki. Biuro rachunkowe odpowie w ten sposób przed przedsiębiorcą, ale nie zwolni to przedsiębiorcy z odpowiedzialności przed Urzędem skarbowym.

Odpowiedzialność karna

Może również zdarzyć się tak, że działanie biura rachunkowego zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji to księgowy lub właściciel jednostki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jak wynika z powyższego, przekazanie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za rzetelność rozliczeń. Jednak, w przypadku wyboru dobrego biura rachunkowego, przedsiębiorca może mieć pewność, że jego księgowość prowadzona jest prawidłowo. A nawet w razie błędu popełnionego przez biuro, które zobowiązane jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, przedsiębiorca będzie mógł liczyć na odszkodowanie.

 

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.