Odzyskiwanie długów będzie łatwiejsze?

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a następnie Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest projektem rządowym, mającym na celu wzmocnienie praw wierzycieli poprzez ułatwienie im odzyskiwania należności oraz uzyskiwania informacji o potencjalnym kontrahencie.

Poniżej prezentujemy niektóre z proponowanych zmian.

Jak sprawdzić kontrahenta?

1.Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Obecnie w skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – baza danych zawierająca informacje o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Zgłoszenie dłużników do tego rejestru jest sformalizowane, a dokonanie zgłoszenia przez wierzyciela jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu czynności egzekucyjnych. Aby sprawdzić, czy nasz potencjalny klient figuruje w rejestrze, możemy go wyszukać on-line, pod warunkiem, że znamy jego numer RDN. Jeżeli znamy jedynie np. nazwę przedsiębiorcy i jego numer REGON, musimy złożyć wniosek w formie papierowej w wydziale gospodarczym KRS. Procedura ta jest odpłatna i czasochłonna.

2.Biura informacji gospodarczej

Ponadto funkcjonują obecnie także biura informacji gospodarczej (BIG), które przechowują dane o nierzetelnych dłużnikach. Nie ma jednak centralnego BIG-u. Każdy z działających BIG-ów działa samodzielnie i niezależnie. Nie ma między nimi przepływu informacji. Zatem, aby lepiej zweryfikować rzetelność przyszłego kontrahenta, przedsiębiorca powinien wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów. W związku z tym, ustawa przewiduje usprawnienie korzystania z BIG-ów poprzez zwiększenie ich dostępności, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy nimi, rozszerzenie zawartego w nich katalogu danych dłużników oraz większą dbałość o aktualność tych danych.

3.Rejestr Należności Publicznoprawnych

Ustawa przewiduje ponadto utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. W rejestrze tym ujawnieni będą przedsiębiorcy posiadający niezapłacone należności pieniężne, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości nie niższej niż 5.000 złotych. Rejestr zawierał będzie zatem, oprócz podstawowych informacji na temat dłużnika, także informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, kar administracyjnych, należności celnych czy grzywien.

Bezpłatny dostęp do niego za pomocą portalu podatkowego będą miały osoby, które zainteresowane będą oceną wiarygodności płatniczej kontrahenta i stanu jego wypłacalności. Według pomysłodawców, dopuszczenie możliwości uzyskania informacji o zaległościach innego podmiotu z tytułu zobowiązań publicznoprawnych ułatwi dokonywanie tej oceny.

Wspomniane wyżej biura informacji gospodarczej będą miały zapewniony dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Rozszerzenie zakresu spraw w postępowaniu uproszczonym i grupowym

Projekt zakłada, że w postępowaniu uproszczonym będą mogły być prowadzone sprawy należące do właściwości sądów rejonowych, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy dwudziestu tysięcy złotych (zamiast dziesięciu tysięcy).

Według pomysłodawców, podwyższenie wartości przedmiotu sporu w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym ułatwi przedsiębiorcom dochodzenie należności w tzw. „drobnych” sprawach.

Zaproponowano także rozszerzenie zakresu spraw, które byłyby rozpatrywane w postępowaniu grupowym o roszczenia, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z bezpodstawnego wzbogacenia się, a także rozwiązania, które mają na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw w tym postępowaniu.

Egzekucja komornicza

Zmiany zaproponowano również w dochodzeniu wierzytelności na etapie egzekucji komorniczej. Wierzyciel będzie mógł żądać od dłużnika (jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności) ujawnienia informacji o czynnościach dokonanych przez dłużnika w ciągu 5 ostatnich lat, w wyniku których wyzbył się on majątku, co uniemożliwiło wierzycielowi otrzymanie zapłaty.

Nakaz zapłaty wyda notariusz?

Projekt ustawy, w początkowej wersji, zakładał wprowadzenie uprawnienia notariuszy do wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym! Jednak Ministerstwo Rozwoju, mając na względzie zgłoszone m.in. w ramach konsultacji publicznych uwagi oraz doniosłe znaczenie regulowanej materii, wyłączyło z projektu ustawy przepisy wprowadzające instytucję notarialnego nakazu zapłaty. Zgłoszone postulaty zostaną poddane jednak dalszej analizie i niewykluczone, że zostaną wprowadzone do polskiego stanu prawnego, dlatego poświęcimy im kilka zdań w artykule.

Zakładano, że nakaz zapłaty będzie mógł być wydany na wniosek wierzyciela sporządzony w formie pisemnej i złożony u notariusza. W razie wydania nakazu zapłaty notariusz wskazałby dłużnikowi dwutygodniowy termin na zaspokojenie roszczenia lub wniesienie sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty utraciłby moc (w całości lub w części w zależności od zakresu zaskarżenia), a notariusz zobowiązany byłby do przekazania sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. W przypadku braku sprzeciwu – nakaz zapłaty zostałby utrzymany w mocy, a notariusz (inny niż ten, który wydał nakaz) byłby uprawniony do nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Co ciekawe, doręczenie takiego nakazu zapłaty obowiązanemu nastąpić miałoby osobiście przez notariusza lub pracownika kancelarii notarialnej! Wyłączona zostałaby możliwość doręczenia obowiązanemu nakazu przez operatora pocztowego. W przypadku gdy doręczenie nakazu osobie zobowiązanej nie byłoby możliwe, notariusz obowiązany byłby uchylić nakaz zapłaty, chyba że osoba obowiązana odmówiłaby przyjęcia nakazu. Proponowano również wprowadzenie internetowego rejestru notarialnych nakazów zapłaty w celu uniknięcia wielokrotnego wydawania nakazu zapłaty w tej samej sprawie.

Cel nowej regulacji

Celem regulacji, jak wskazują pomysłodawcy, jest m.in.: 1) zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta (w tym o zobowiązaniach publicznoprawnych), 2) podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, 3) rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym oraz eliminacja głównych przeszkód, utrudnień w rozpoznawaniu spraw w tym postępowaniu, 4) zwiększenie efektywności postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie rozszerzenie praw wierzycieli w procesie dochodzenia należności.

Co do zasady ustawa zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2017 r., przewidziano jednak kilka wyjątków dotyczących terminu wejścia w życie niektórych jej przepisów.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.