Opodatkowanie spółek komandytowych i estoński CIT od stycznia 2021 r.

środa, 2 Grudzień 2020 w kategorii Podatki

W dniu 30 listopada 2020 r. została uchwalona ustawa, która przewiduje opodatkowanie spółek komandytowych, wprowadzenie „estońskiego” CIT-u i ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Proces legislacyjny ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw rozpoczął się we wrześniu 2020 r., kiedy projekt wpłynął do Sejmu. Następnie w dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ww. ustawę, a w dniu 28 listopada 2020 r. przyjął część poprawek Senatu. Ustawa została w dniu 30 listopada 2020 r. podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. W ten sposób zachowany został wymóg Trybunału Konstytucyjnego, aby niekorzystne zmiany podatkowe, które mają obowiązywać z początkiem roku, wprowadzane były do porządku prawnego co najmniej miesiąc przed końcem roku.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od rodzaju czy skali prowadzonej działalności, struktury właścicielskiej, rodzaju czy statusu wspólników. Oznacza to, że dochód wypracowany przez spółkę komandytową będzie opodatkowany dwukrotnie, na poziomie spółki, a także na poziomie wspólnika, przy wypłacie zysku.

Możliwość przesunięcia terminu opodatkowania do 1 maja 2021 r.

Ustawa przewiduje, że spółki komandytowe mogą odłożyć stosowanie regulacji w zakresie podatku CIT maksymalnie do 1 maja 2021 r. i w konsekwencji otrzymać status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.

Uwaga!

Spółki komandytowe, które wypracowały zysk przed 1 stycznia lub przed 1 maja 2021 r., tj. przed opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT, będą mogły go wypłacić na starych zasadach, tj. wypłata nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym – na poziomie spółki.

Zróżnicowanie sytuacji komplementariusza i komandytariusza

Należy zaznaczyć, że wypłata zysku na rzecz komplementariusza odpowiadającego pełnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej nie będzie wiązać się de factoz ponownym opodatkowaniem, ponieważ komplementariusz będzie uprawniony do odliczenia od swojego PIT-u podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. Powyższe uprawnienie nie będzie dotyczyć komandytariusza.

Komandytariusz będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT przychodów osiąganych jako wspólnik spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% tych przychodów, nie więcej niż 60 000 złotych (dla jednej spółki), pod warunkiem że:

– nie posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w danej spółce komandytowej i posiadającej osobowość prawną (ewentualnie będącej spółką kapitałową w organizacji),

– nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,

– nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Należy stwierdzić, że taka sytuacja zdarza się w obrocie niezwykle rzadko.

9% CIT dla spółek komandytowych

Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych będzie miała możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki CIT, o ile jej roczne przychody nie wyniosą więcej niż 2 miliony euro (ustawa przewiduje zwiększenie limitu przychodów).

Zasady opodatkowania przychodu w przypadku wyjścia ze spółki komandytowej

Obecni wspólnicy spółki komandytowej, którzy rozpoznają w przyszłości przychód z tytułu:

– odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej,

– ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,

– wystąpienia ze spółki komandytowej,

– likwidacji spółki komandytowej,

będą mogli pomniejszyć ten przychód o koszty jego uzyskania odpowiadające zasadniczo wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach z uwzględnieniem części zysków, które były przez nich opodatkowane, zanim spółka stała się podatnikiem a nie zostały wypłacone.

Objęcie części spółek jawnych podatkiem CIT

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r. mogą stać się niektóre spółki jawne. Dotyczy to tych spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (czyli wspólnikami jest np. osoba fizyczna i spółka z o.o.) i które nie ujawnią tożsamości swoich wspólników przez rozpoczęciem roku obrotowego.

Estoński CIT

Ustawa wprowadza także „estoński CIT”, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Model ten polega na tym, że przedsiębiorcy płacą podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku (na wypłatę dywidendy). Podstawą opodatkowania jest dochód odpowiadający wysokości zysku netto w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale przeznaczony do wypłaty wspólnikom (akcjonariuszom) lub na pokrycie strat, ale także odpowiadający wysokości ukrytych zysków czy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Celem rozwiązania jest to, aby firmy nie płaciły podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie i jest przeznaczany na dalszy rozwój, na cele inwestycyjne. Z ww. rozwiązania podatkowego będą mogły skorzystać spółki kapitałowe, których przychody nie przekraczają 100 mln złotych, a ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Więcej na temat estońskiego CIT-u pisaliśmy w artykule o tym, na czym polega estoński CIT i kto może z niego skorzystać https://mctgroup.eu/blog/estonski-cit-na-czym-polega-i-kto-bedzie-mogl-skorzystac/.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna zwalnia z obowiązku opłacania w Polsce podatku za dochody zagraniczne. Ustawa przewiduje, że podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nie wyższej niż 1360 zł.Będzie ona przysługiwała wyłącznie osobom osiągającym dochody zagraniczne niższe od 8 000 zł.

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, z możliwością przesunięcia tego statusu do 1 maja 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT stają się także spółki jawne, wprowadza się także ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT) i ogranicza się ulgę abolicyjną.

SłabyPrzeciętnyDobryBardzo dobryDoskonały! (Oceń pierwszy!)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w rozwijaniu firmy

1podatki

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Oświadczam że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych na warunkach i w celach w niej określonych.więcej

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.