Wspólnik posiadający 99% udziałów nie zapłaci składek ZUS

środa, 28 Luty 2024 w kategorii Księgowość

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której potwierdził, wbrew dotychczasowym stanowiskom ZUS, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet gdyby miał 99 procent udziałów, nie jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., a więc nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Uchwała trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 21 lutego […]

Wysokość składek ZUS w 2024 r.

środa, 27 Grudzień 2023 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

W 2024 roku ponownie wzrośnie wysokość składek ZUS. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców zależna jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencyjnego ZUS-u uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców […]

Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki osobowej

środa, 13 Grudzień 2023 w kategorii Spółka jawna

Po wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej spółka zobowiązana jest do wypłaty wspólnikowi udziału kapitałowego. Zasady wypłaty udziału określa art. 65 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 65 § 1 KSH w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (przepis ma zastosowanie również do pozostałych spółek osobowych) wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, […]

Czym są udziały w spółce z o.o.?

środa, 29 Listopad 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Udział to ogół praw i obowiązków wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce, a także cząstka kapitału zakładowego wyznaczająca zakres uczestnictwa wspólnika w majątku spółki. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. dzieli się na udziały. Udziały w spółce z o.o. posiadane są przez jej wspólników. Jest to niematerialne prawo, z którym wiążą się uprawnienia i obowiązki […]

Nowy sposób obliczania limitu dla działalności nierejestrowanej?

środa, 15 Listopad 2023 w kategorii Jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą można prowadzić bez jej rejestracji w CEIDG, o ile przychód osiągnięty z tej działalności nie przekroczy ustalonego limitu. Ile ten limit wyniesie w 2024 r.? Działalność nierejestrowana jest działalnością, która może być prowadzona przez osobę fizyczną bez obowiązku rejestracji tej działalności w CEIDG, pod warunkiem że: – przychód osiągany przez tę osobę fizyczną […]

Jak odwołać prokurenta?

środa, 1 Listopad 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Prokurenta spółki z o.o. można odwołać ze sprawowanej funkcji. Może on także złożyć rezygnację. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółkę z o.o., które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z […]

Kiedy należy złożyć wniosek o utworzenie adresu do e-doręczeń?

środa, 18 Październik 2023 w kategorii Inne

Minister Cyfryzacji w dniu 29 maja 2023 r. wyznaczył termin stosowania e-doręczeń m.in. dla podmiotów wpisanych do KRS. Adres do doręczeń elektronicznych to adres elektroniczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata. Celem wprowadzenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest przede wszystkim umożliwienie komunikacji […]

Wysokość przychodów a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku

środa, 4 Październik 2023 w kategorii Księgowość

O tym, kto powinien prowadzić księgi rachunkowe stanowi ustawa o rachunkowości. Niektóre jednostki mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po osiągnięciu określonego limitu przychodów. Które jednostki zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są m.in.: 1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne (z zastrzeżeniem pkt 2), a także inne osoby […]

Zakaz konkurencji członka zarządu spółki z o.o.

środa, 20 Wrzesień 2023 w kategorii Spółka z o. o.

Członek zarządu spółki z o.o. nie może bez zgody spółki prowadzić działalności konkurencyjnej wobec tej spółki. Co należy rozumieć przez działalność konkurencyjną? Kto udziela zgody? Jaki jest zakres zakazu konkurencji? Zgodnie z art. 211 KSH członek zarządu nie może bez zgody spółki: – zajmować się interesami konkurencyjnymi. Należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej na […]

Czy wspólnik może świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz spółki?

środa, 20 Wrzesień 2023 w kategorii Spółka z o. o., Podatki

Nierzadko wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi nieodpłatnie, traktując te usługi jako obowiązek udziałowca spółki. Trzeba być jednak ostrożnym przy tego typu działaniach. Niekiedy taka usługa może stanowić świadczenie, którego otrzymanie przez spółkę będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu i koniecznością zapłaty podatku. Czym jest nieodpłatne świadczenie i co się z tym wiąże? Nieodpłatne […]

Strony:123...45

Przemysław Boruch

Dyrektor Zarządzający

Wypełnij - odpowiemy błyskawicznie

Dane będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w sprawie usług.